Cvičenia

 ROK 2003 späť
 

CAX "EAGLE"

Termín konania: 20. 10. - 23. 10.2003
Téma: Mnohonárodná brigáda v operácii na udržanie mieru.
Cieľ cvičenia:
 • Preveriť účelnosť vytvorenej vnútornej štruktúry štábu na základe spracovania operačných dokumentov v súlade s obdržanými úlohami.
 • Preveriť informačný systém/posielanie správ, funkčnosť C2, úplnosť dokumentácie štábu a účelnosť vytvoreného systému briefingov
 • Zdokonaliť príslušníkov štábu v používaní rozhodovacieho procesu, v používaní terminológie, skratiek a značiek podľa noriem NATO.

Účastníci:
 • MNB Topoľčany
 • VA LM
 • LYNX
 

CAX "URAGÁN 2003"

Termín konania: 8. 7. - 10. 7. 2003
Téma: Použitie ľahkej brigády pri riešení krízových situácií. (Brigáda v obrane)
Cieľ cvičenia: Precvičiť veliteľstvo ľahkej brigády v riadení jednotiek ľahkej brigády pri riešení krízových situácií a pri riadení boja. Precvičiť štáb veliteľstva ľahkej brigády v zbere a vyhodnocovaní dát počas vedenia boja.
Účastníci:
 • ľahká brigáda Topoľčany
 • VA LM
 • LYNX
 

CAX "DOBRÉ SUSEDSTVO 2003"

Termín konania: 3. 6. - 6. 6. 2003
Téma: Mechanizovaná brigáda v útoku
Cieľ cvičenia:
  I. Učebno - vzdelávacie ciele :
 • 1. Precvičiť proces plánovania útočnej operácie štábom mechanizovanej brigády.
 • 2. Pokračovať v prehlbovaní návykov pri plánovaní operácií podľa štandardov NATO.
  II. Vedecko - výskumné ciele:
 • 1. Overiť reálnosť a časovú náročnosť úplného procesu spravodajskej prípravy bojiska.
 • 2. Potvrdiť nutnosť zriadenia funkcie koordinátora palebnej podpory a skupiny palebného ničenia.
 • 3. Preveriť možné ťažkosti v komunikácii v priebehu vojnovej hry a náročnosť spracovania matice rozhodnutia.

Účastníci:
 • VA BRNO
 • LVAK VIEDEŇ
 • AON VARŠAVA
 • VA LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ
 • LVA KOŠICE
 • VÚ- ŽILINA
 • VÚ - RUŽOMBEROK
 • VÚ - JELŠAVA
 • VÚ - POPRAD
 • VÚ - VLKANOVÁ
 

CAX "FENIX 2003"

Termín konania: 5. 5. - 7. 5. 2003
Téma: Zaujatie obranného úseku a vedenie obranného boja zosilneného mpr
Cieľ cvičenia: Prehĺbiť teoretické a praktické návyky štábu práporu vo velení jednotkám, pri príprave a priebehu vedenia boja a spracovaní bojových dokumentov. Zladiť obsah a rozsah spracovávanej dokumentácie v značkách NATO.
Účastníci:
 • mpr Nitra
 • ľahká brigáda Topoľčany
 • VA LM
 • LYNX
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021