Cvičenia

 ROK 2004 späť
 

CAX "COVER 2004"

Termín konania: 13. 12. - 17. 12. 2004
Téma: Organizácia obrany mechanizovaného práporu mimo dotyk s nepriateľom
Účastníci: Základný veliteľsko-štábny kurz
Cieľ cvičenia:
 • zvládnuť spracovanie adresných, stručných a relevantných dokumentov
 • zvládnuť prípravy stručných a konkrétnych dokladov v jednotlivých etapách plánovacieho procesu
 • zladiť činnosť cvičiacich v oddeleniach ( v skupinách ) štábov práporov
 • zladiť jednotlivé etapy plánovacieho procesu s dôrazom na špecifickosť situácie
 • s využitím simulačných technológií precvičiť vedenie boja podľa spracovaného operačného rozkazu
 

CAX "MIKULÁŠ 2004"

Termín konania: 6. 12. - 9. 12. 2004
Téma: Mechanizovaný prápor v obrane v druhom slede obranného zoskupenia
Účastníci:
 • mpr. Levice
Cieľ cvičenia:
 • zladenie veliteľa MNOHONÁRODNOSTNEJ BRIGÁDY so štábmi vyčlenených práporov v procese operačného plánovania.
 • precvičiť činnosť štábu mprLV v rozhodovacom procese pri riešení úloh počas bojovej činnosti práporu:
 • precvičiť štáb mprLV v riadení jednotiek pri riešení krízových situácií a pri vedení boja
 • precvičiť činnosť práporného zoskupenia pri vedení bojovej činnosti
 

CAX "NIMROD 2004"

Termín konania: 3. 11. - 4. 11. 2004
Účastníci:
 • 5.Pluk špeciálneho určenia Žilina
Cieľ cvičenia:
 • zasadenie skupiny do tyla nepriateľa s úlohou zistiť v danom priestore zoskupenie nepriateľských síl a prostriedkov
 

CPX "HAWK 2004"

Termín konania: 26. 10. - 29. 10. 2004
Téma: MNB ako súčasť SOZ (JTF) v operácii na podporu mieru
Účastníci:
 • MNB Topoľčany
 • štáby vyčlenených práporov (131. zmdo/AČR, 6. uvpr/OS PR, prOR/OS SR )
Cieľ cvičenia:
 • zladenie veliteľa MNOHONÁRODNOSTNEJ BRIGÁDY so štábmi vyčlenených práporov v procese operačného plánovania.
 

CAX "JESENNÝ VÁNOK 2004"

Termín konania: 28. 9. - 30. 9. 2004
Téma: MNB ako súčasť spoločných účelových síl (JTF) v operácii na podporu mieru
Cieľ cvičenia:
 • Precvičiť štáb prOR v riadení jednotiek pri riešení krízových situácií a pri vedení boja
 • Precvičiť štáb prOR v zbere a vyhodnocovaní dát počas vedenia boja

Účastníci:
 • plrb Nitra
 

CAX "VÝCHODNÝ VÁNOK 2004"

Termín konania: 6. 9. - 10. 9. 2004
Téma: Prechod práporu do obrany mimo dotyk s protivníkom. Vedenie obranného boja s použitím konvenčných zbraní, vykonanie protiútoku
Cieľ cvičenia:
 • zladiť činnosť štábu práporu pri plánovaní, organizácii a vedení obranného boja
 • upevniť praktické návyky v spracovávaní bojových dokumentov
 • zjednotiť obsah a rozsah spracovávanej operačnej dokumentácie, preveriť štáb práporu v spracovávaní operačnej dokumentácie v značkách NATO

Účastníci:
 • ľb Topoľčany
 • prOR Martin
 • rmo Jelšava
 • mpr Nitra
 

CAX "EAGLE 2004"

Termín konania: 22. 6. - 25. 6. 2004
Téma: MNB ako súčasť spoločných účelových síl (JTF) v operácii na podporu mieru
Účastníci:
 • MNB Topoľčany
 

CAX "SNAKE 2004"

Termín konania: 19. 4. - 23. 4. 2004
Téma: Mechanizovaný prápor v obrane na samostatnom smere
Cieľ cvičenia:
 • Zladiť činnosť štábu práporu v plánovaní, organizácii a vedení boja mpr.
 • Prehĺbiť teoretické a praktické návyky štábu práporu vo velení jednotkám, pri príprave a priebehu vedenia boja a spracovaní bojových dokumentov.
 • Zladiť obsah a rozsah spracovávanej dokumentácie v značkách NATO.

Účastníci:
 • mpr NITRA
 

CAX "RÝCHLY ŠÍP 2004"

Termín konania: 17. 2. - 19. 2. 2004
Téma: Mechanizovaný prápor v obrane na samostatnom smere
Cieľ cvičenia:
 • Precvičiť štáb prOR v riadení jednotiek pri riešení krízových situácií a pri vedení boja
 • Precvičiť štáb prOR v zbere a vyhodnocovaní dát v čase vedenia boja

Účastníci:
 • prOR Martin
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021