Cvičenia

 ROK 2009 späť
 

CAX "DKAVŠ 5"

Termín konania: 14. 1. 2009
Cvičiaci: 27 frekventantov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Vladimír KOŽUŠKANIČ
Téma: "Pešia čata v boji".
Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý frekventant schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Zvládnuť vykonanie rekognoskácie, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do rozhodnutia veliteľa čaty a družstva.
 3. Na základe vykonanej rekognoskácie a upresneného rozhodnutia spracovať BR veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Zvládnuť riadenie bojovej činnosti čaty a družstva, orientovať sa na bojisku, prijímať rozhodnutia a riešiť vzniknuté situácie.
Koordinačná porada:
   I. 3.12.08
   II. 15.12.08
   III. 8.1.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Peter Dubjel, Ing. Zdeněk Pešta,
   RNDr. Beata Stromková, npor. Ing. Róbert Klačko, kpt. Ing. Vladimír Kožuškanič
Účastníci: SST – AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 8.1., 12.1. a 13.1. 2009
Počet operátorov: 27
 

CAX "VODK"

Termín konania: 15. 1. 2009
Cvičiaci: 17 frekventantov VODK
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Milan HRMO
Téma: "Mechanizovaná čata v boji".
Cieľ cvičenia:
 1. Zdokonaliť frekventantov z činnosti VČ a VDr pri príprave boja - ujasnenie úlohy, hodnotenie situácie, spracovanie rozhodnutia veliteľa čaty.
 2. Zdokonaliť frekventantov pri vykonávaní rekognoskácie, na jej základe prehodnotení svojho rozhodnutia a zapracovania nových poznatkov do rozhodnutia veliteľa čaty.
 3. Zdokonaliť frekventantov na základe rekognoskácie a upresneného rozhodnutia spracovať BR veliteľa čaty.
 4. Zdokonaliť frekventantov riadiť bojovú činnosť čaty, reagovať na vzniknuté situácie a úlohy od nadriadeného.
Koordinačná porada:
   I. 9.12.08
   II. 16.12.08
   III. 8.1.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Peter Dubjel, Ing. Zdeněk Pešta,
   RNDr. Beata Stromková, npor. Ing. Róbert Klačko, mjr. Ing. Ján Dudžák,
   kpt. Ing. Milan Hrmo
Účastníci: SST – AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 13.1. 2009
Počet operátorov: 17
 

CAX "SITNO"

Termín konania: 22. 1. 2009
Cvičiaci: 17 frekventantov VODK
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Ján DUDŽÁK
Téma: "Mechanizovaná čata v boji".
Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý frekventant schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý frekventant schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do rozhodnutia veliteľa čaty.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý frekventant schopný na základe rekognoskácie a upresneného rozhodnutia spracovať BR veliteľa čaty.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý frekventant schopný riadiť bojovú činnosť čaty a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 11.12.08
   II. 8.1.09
   III. 14.1.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Peter Dubjel, Ing. Zdeněk Pešta,
   RNDr. Beata Stromková, npor. Ing. Róbert Klačko, mjr. Ing. Ján Dudžák,
   kpt. Ing. Milan Hrmo
Účastníci: SST – AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 13.1. 2009
Počet operátorov: 17
 

CAX "BAKALÁR 2009"

Termín konania: 5. 2. a 12. 2. 2009
Cvičiaci: 27 a 27 študentov 4. ročníka
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Vladimír ŠEBO
Téma: "Pešia čata v boji".
Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý študent schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý študent schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 25.11.08
   II. 15.1.09
   III. 28.1.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Peter Dubjel, Ing. Zdeněk Pešta,
   RNDr. Beata Stromková, npor. Ing. Róbert Klačko, mjr. Ing. Vladimír Šebo,
   nrtm. Dušan Pracko
Účastníci: SST – AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 4. 2. a 11. 2. 2009
Počet operátorov: 27 a 27
 

CAX "VVŠK 2009"

Termín konania: 9. 3. - 13. 3. 2009
Cvičiaci: 18 príslušníkov VVŠK
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Štefan LIPTÁK
Téma: "Nasadenie bojovej skupiny na odvrátenie regionálneho ozbrojeného konfliktu".
Cieľ cvičenia:
 1. zvládnuť písomné a grafické spracovanie bojových dokumentov podľa SPG-3-5 (Oper) potrebných pri plánovaní operácie na taktickej úrovni,
 2. zvládnuť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa EU BG v jednotlivých etapách plánovacieho procesu,
 3. zladiť činnosť novovytvoreného štábu EU BG počas jednotlivých fáz plánovacieho procesu,
 4. zdokonaliť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia operácie podporovanou CST,
 5. metodicky precvičiť štáb a veliteľstvo EU BG v reagovaní na incidenty menšieho rozsahu a zrealizovať operáciu na vyriešenie krízovej situácie,
 6. zvládnuť spracovanie dokumentácie na vedenie rozohranej operácie EU BG.
 7. vyhodnotiť činnosť jednotlivých skupín štábu EU BG pri plánovaní a riadení jednotiek bojových síl, jednotiek bojovej podpory a jednotiek bojového zabezpečenia počas vedenia operácie.
Koordinačná porada:
   I. 18.2.09
   II. 25.2.09
   III. 3.3.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Peter Dubjel, Ing. Zdeněk Pešta,
   RNDr. Beata Stromková, npor. Ing. Róbert Klačko, pplk. Ing. Štefan Lipták
Účastníci: SST – AOS L. Mikuláš
Počet operátorov: 5 zamestnancov SST – AOS L. Mikuláš
 

CAX "ZÁKLAD 2009"

Termín konania: 20. 4. – 22. 4. 2009
Cvičiaci: 30 príslušníkov ZVŠK
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Gabriel VARGA
Téma: "Útok mechanizovaného práporu po úplnej príprave".
Cieľ cvičenia:
 1. Metodicky precvičiť cvičiacich v príprave podkladov pre rozhodnutie veliteľa práporu v jednotlivých etapách plánovacieho procesu.
 2. Metodicky precvičiť cvičiacich v spracovávaní bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní útočnej operácie práporu.
 3. Zvládnuť účastníkmi cvičenia metodiku prípravy prepočtov bojových možností podporujúcich rozhodnutie veliteľa.
 4. Zladiť činnosť cvičiacich v skupinách štábov práporu počas plánovacieho procesu.
 5. Metodicky precvičiť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia bojovej činnosti.
 6. Zladiť činnosť skupín štábu práporu pri plánovaní a riadení všestranného využitia jednotiek bojových síl, síl bojovej podpory a síl bojového zabezpečenia počas presunov a vedenia operácie práporom.
 7. Metodicky precvičiť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia útočnej operácie podporovanej SkST.
Koordinačná porada:
   I. 1.4.09
   II. 8.4.09
   III. 16.4.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Vladimír Andrassy, Ing. Zdeněk Pešta,
   RNDr. Beata Stromková, npor. Ing. Róbert Klačko, mjr. Ing. Ján Čurilla
Účastníci: SST – AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 17. 4. 2009
Počet operátorov: 30
 

CAX "ĎUMBIER 2009"

Termín konania: 15. a 16. 7. 2009
Cvičiaci: 50 študentov 3. ročníka
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Václav ŽELONKA
Téma: "Pešia čata v boji".
Cieľ cvičenia:
 1. po ukončení cvičenia musí byť každý študent schopný riadiť bojovú činnosť čaty a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia,
Koordinačná porada:
   I. 19.6.09
   II. 19.6.09
   III. 10.7.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY, Ing. Zdeněk PEŠTA,
   RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Václav ŽELONKA, nrtm. Ján RUSINKO,
   nrtm. Peter BEZOUŠKA
Účastníci: SST , Školské jednotky AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 13. 7. a 14. 7. 2009
Počet operátorov: 50
 

CAX "TROPIC THUNDER 2009"

Termín konania: 2. – 6. 11. 2009
Cvičiaci: 30 príslušníkov 5. pluk špec. určenia
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Miroslav GARDLO
Téma: "Činnosť účelového zoskupenia špeciálnych síl v priestore operácie pri operačnom plánovaní a vykonávaní špeciálnych operácií na priamu podporu koaličných síl počas stabilizačnej operácie".
Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť pripravenosť štábu a bojových skupín na plnenie úloh špeciálnych operácií
 2. Precvičiť plánovaciu a analytickú činnosť príslušníkov OPCEN/SOTG, činnosť plánovacej skupiny (PWG)
 3. Precvičiť systém velenia a riadenia SOTG od operačného veliteľa po veliteľa bojovej skupiny
 4. Precvičiť súčinnosť s nadriadenými stupňami velenia a riadenia
 5. Precvičiť koordináciu a súčinnosť s ostatnými jednotkami v priestore operácie
 6. Identifikovať všetky slabé miesta, ktoré naďalej limitujú možnosti a spôsobilosti 5. pluku ŠU pri vykonávaní špeciálnych operácií.
Koordinačná porada:
   I. 11. 9. 09
   II. 1. 9. 09
   III. 21.10.09
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY, Ing. Zdeněk PEŠTA,
   RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Pavol SAKSUN, kpt. Ing. Karol LIPKA,
   rtm. Marcel KANIAK
Účastníci: 5. pluk špec. určenia, SST –AOS L. Mikuláš, f. Lynx - Košice
Termín školenia operátorov: 26. - 28. 10. 2009
Počet operátorov: 12
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021