Cvičenia

 ROK 2012 späť
 

Cvičenie za podpory simulačných nástrojov RVS - rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov s prepojením do konštruktívnej simulácie (OTB)

Termín konania: 14. 2., 15. 2. a 23. 2. 2012
Cvičiaci: 41 príslušníkov Základne mobilných komunikačných a informačných systémov z Ružomberka.
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Ján Šmihovský
Téma: "Organizácia, riadenie a vykonávanie záchranných prác vo fiktívnom meste pri simulovaní havárie vozňa vlakovej súpravy a narušenia objektu elektrárne".
Cieľ cvičenia: Oboznámenie príslušníkov Základne mobilných a komunikačných informačných systémov (ZaMKIS) Ružomberok s možnosťami riešenia situácie, týkajúcej sa mimoriadnej udalosti a evakuácie za podpory rekonfigurovateľných simulátorov (RVS) s prepojením do konštruktívnej simulácie.
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk Pešta, RNDr. Beata Stromková,
   kpt. Ing.Vladimír Kožuškanič
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Veliteľsko - štábne cvičenie "SHARP LYNX 2012"

Termín konania: 16. - 19. 4. 2012
Cvičiaci: 31 príslušníkov VÚ 2020 Trenčín + Poľská delegácia, Chorvátska delegácia, Česká delegácia.
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Vít GABRHEL
Koordinačná porada: I.
Dátum koord. porady: 28. 3. 2012
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Vladimír ANDRASSY, kpt. Ing. Marcel LINEK, kpt. Ing. Jan LUKEŠ, npor. Ing. Juraj MASÁR, nrtm. Ľubomír BOBÁK, RNDr. Beáta STROMKOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "LIPTOV 04"

Termín konania: 25. – 27. 4. 2012
Cvičiaci: 33 príslušníkov VVŠK a 28 príslušníkov ZVŠK
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Jozef WESSELENYI
Téma: "Organizácia obrany mechanizovaného práporu mimo dotyk s nepriateľom".
Cieľ cvičenia:
  - pre VVŠK:
 1. zvládnuť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva a štábu brigády, vykonať objasnenie OPORD-u veliteľa brigády (formou brífingu V.).
 2. zvládnuť a zladiť činnosť rozhodcov, spracovať a vykonať AAR.

 3. - pre ZVŠK:
 4. zvládnuť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva a štábu práporu (skupín/oddelenia) počas plánovania a riadenia operácie v zmysle SOP, zvládnuť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa práporu v jednotlivých etapách plánovacieho procesu, zvládnuť metodiku prípravy prepočtov bojových možností podporujúcich rozhodnutie veliteľa.
 5. vykonať úplný plánovací proces, zvládnuť prípravu a vykonanie brífingov I. – V.
 6. spracovať dokumenty v zmysle SOP v jednotlivých etapách plánovacieho procesu (WngO, Frago a OPORD), zvládnuť spracovanie bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní operácie na úrovni práporu.
 7. zdokonaliť cvičiacich v spracovávaní hlásení o situácii vojsk podľa štandardov NATO
 8. pripraviť formalizovanú dokumentáciu pre vedenie operácie.
 9. s využitím simulačných technológií precvičiť vedenie boja podľa spracovaného operačného rozkazu.
Koordinačná porada:
   I. 5. 3. 2012
   II. 2. 4. 2012
   III. 20. 4. 2012
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Jozef WESSELENYI, kpt. Ing. Róbert KLAČKO,
   RNDr. Beáta STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA,
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 23. 4. a 24. 4. 2012
Počet operátorov : 56
 

CAX "AMONIAK 2012""

Termín konania: 30. 4. – 4. 5. 2012
Cvičiaci: 35 študentov Akadémie Policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc., npor. Ing. Matúš Grega
Téma: "Organizovanie, riadenie a vykonávanie záchranných prác krízovým štábom obce po vzniku mimoriadnej udalosti - nehody cisternového nákladného vozidla spojenej s únikom nebezpečnej látky v zastavenom a obývanom centre obce, riadenie evakuácie a realizácia opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu".
Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenia študentov magisterského štúdia Akadémie PZ s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím rekonfiguravateľných simulátorov a systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB).
 2. precvičenie základného modelu činnosti krízového štábu obce pri mimoriadnej situácii zapríčinenej dopravnou nehodou v elektrárni spojenou s možným únikom nebezpečnej chemickej látky;
 3. precvičenie realizácie evakuačných opatrení evakuačnou komisiou obce na príklade evakuácie miestnej základnej školy a nákupného strediska;
 4. precvičiť súčinnosť koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažment miestnej úrovne;
 5. precvičenie odstraňovaní následkov mimoriadnej udalosti zásahovou jednotkou HaZZ a silami krízového štábu obce;
 6. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe;
 7. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "BLUE LAND 2012"

Termín konania: 6. 6. 2012
Cvičiaci: 33 príslušníkov VJVM Martin
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Ladislav KISEL
Téma: "Plnenie operačnej úlohy SLOVCON"
Cieľ cvičenia: Precvičiť kľúčový personál do misie UNFICYP z reportovacieho systému, patrolovania v nárazníkovej zóne.
Koordinačná porada:
   I. 13. 4. 2012

   II. 11. 5. 2012
Účastníci koord. porád: kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Pavol CHLEBKO, npor. Ing. Matúš GREGA, ntrm. Jaroslav MELEGA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, PhD.
 

CAX "ZOBOR 2012"

Termín konania: 18. – 21. 6. 2012
Cvičiaci: 33 príslušníkov plrb Nitra
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Vladimír KOVÁČ
Téma: "Podpora pri plnení úloh operácie mierového krízového manažmentu – ochrana a obrana bezletovej zóny".
Cieľ cvičenia: Precvičiť vybrané jednotky plrb pri plnení úloh ochrany a obrany bezletovej zóny s využitím simulácie.
Koordinačná porada:
   I. 12. 4. 2012
   II. 16. 5. 2012
   III. 31. 5. 2012
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Marián BERNÁT, pplk. Ing. Vladimír ANDRASSY, PhD.
   kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Marián ŠKULAVIK, Ing. Zdeněk PEŠTA,
   RNDr. Beata STROMKOVÁ, RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, PhD.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš, Lynx
Termín školenia operátorov: 11. - 14. 6. 2012
Počet operátorov : 9
 

CAX "RUŽÍN 04"

Termín konania: 23. 8. – 24. 8. 2012
Cvičiaci: 27 študentov Akadémie Policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc., pplk. Ing. Vladimír Andrassy, PhD.
Téma: "Činnosť krízových štábov, evakuačných komisií a vybraných organizácií štátnej správy, právnických osôb a súčinnostných orgánov pri organizovaní, riadení a vykonávaní opatrení na ochranu obyvateľstva pod vodnými dielami v prípade ohrozenia po teroristickom útoku na vodné dielo".
Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie študentov magisterského štúdia Akadémie Policajného zboru (APZ) s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím rekonfigurovateľných simulátorov (RVS) a systému.
 2. precvičenie základného modelu činnosti krízového štábu obce pri mimoriadnej situácii – teroristický útok na vodné dielo.
 3. precvičenie realizácie evakuačných opatrení evakuačnou komisiou.
 4. precvičiť súčinnosť koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu miestnej úrovne.
 5. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
 6. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "LIPTOV 05"

Termín konania: 29. – 31. 10. 2012
Cvičiaci: 16 príslušníkov ZVŠK
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Ivan Ivanič
Téma: "Organizácia obrany mechanizovaného práporu mimo dotyk s nepriateľom.".
Cieľ cvičenia:
 1. zvládnuť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva a štábu práporu (skupín/oddelenia) počas plánovania a riadenia operácie v zmysle SOP, zvládnuť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa práporu v jednotlivých etapách plánovacieho procesu, zvládnuť metodiku prípravy prepočtov bojových možností podporujúcich rozhodnutie veliteľa.
 2. spracovať dokumenty v zmysle SOP v jednotlivých etapách plánovacieho procesu (WngO, Frago a OPORD), zvládnuť spracovanie bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní operácie na úrovni práporu.
 3. zdokonaliť cvičiacich v spracovávaní hlásení o situácii vojsk podľa štandardov NATO
 4. pripraviť formalizovanú dokumentáciu pre vedenie operácie.
 5. s využitím simulačných technológií precvičiť vedenie boja podľa spracovaného operačného rozkazu.
Koordinačná porada:
   I. 5. 9. 2012
   II. 19. 10. 2012

Účastníci koord. porád: mjr. Mgr. Miloslav MLYNÁR, kpt. Ing. Róbert KLAČKO,
RNDr. Beáta STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 10. 10. a 29. 10. 2012
Počet operátorov: 16
 

CAX "DKAVŠ 9"

Termín konania: 6. 12. 2012
Cvičiaci: 55 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Juraj OGINČUK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti."
Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Zvládnuť vykonanie rekognoskácie, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Na základe vykonanej rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať OPORD veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Zvládnuť riadenie bojovej činnosti čaty a družstva, orientovať sa na bojisku, prijímať rozhodnutia a riešiť vzniknuté situácie .
Koordinačná porada:
   I. 9. 10. 2012
   II. 8. 11. 2012
   III. 26. 11. 2012

Účastníci koord. porád: kpt. Ing. Juraj OGINČUK, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, RNDr. Beáta STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 23., 29. 11. a 5. 12. 2012
Počet operátorov: 55
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021