Cvičenia

 ROK 2013 späť
 

CAX "DKAVŠ 10"

Termín konania: 4. 12. a 5. 12. 2013
Cvičiaci: 52 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Juraj OGINČUK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti"
Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať OPORD veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva, orientovať sa na bojisku, prijímať rozhodnutia a riešiť vzniknuté situácie .
Koordinačná porada:
   I. 10. 10. 2013
   II. 5. 11. 2013
   III. 27. 11. 2013
Účastníci koord. porád: kpt. Ing. Juraj OGINČUK, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, RNDr. Beáta STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA,
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 22., 28. 11. a 4. 12. 2013
Počet operátorov : 52
 

CAX "BLONDE AVALANCHE 2013"

Termín konania: 9. – 11. 9. 2013
Cvičiaci: mnohonárodný ženijný prápor TISA
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Ľudovít VALENTÍNY
Téma: "Použitie MN ENG BN TISA operácií krízového manažmentu."
Cieľ cvičenia: Zladiť príslušníkov štábu a národných modulov so zameraním na prenikanie informácií, hodnotenie funkčnosti C2SYS a schopnosť príslušníkov modulov komunikovať v anglickom jazyku.
Koordinačná porada:
   I. 23. 5. 2013
   II. 12. 7. 2013
   III. 26. 7. 2013
Účastníci koord. porád: kpt. Ing. Róbert KLAČKO, mjr. Ing. Dušan CISÁR, kpt. Ing.
Radovan MATIS, RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk
PEŠTA, kpt. Ing. Robert DLUGOŠ, kpt. Ing. Ján ADAMUŠKO,
RNDr. Zuzana GÁLOVÁ, PhD.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš, LYNX
Termín školenia operátorov: 2. 9. – 4. 9. 2013
Počet operátorov : 8
 

CAX "APZ BRATISLAVA"

Termín konania: 5. – 6. 9. 2013
Cvičiaci: 22 študentov Akadémie Policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc., npor. Ing. Matúš Grega
Téma: "Činnosť krízového štábu mesta, integrovaného záchranného systému a operačného strediska hasičského a záchranného zboru a súčinnostných orgánov pri organizovaní, riadení a vykonávaní opatrení na ochranu obyvateľstva vplyvom dlhodobej nepriazne počasia, potenciálnym ohrozením zosuvom pôdy s pretrhnutím lokálnej vodnej hrádze a tiež odstraňovaní následkov po dopravnej nehode osobného automobilu s cisternou, ktorá prevážala chemickú látku.".
Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie študentov magisterského štúdia Akadémie PZ s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB) a rekonfiguravateľných virtuálnych simulátorov,
 2. precvičenie základného modelu činnosti krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii – zrážka osobného automobilu s cisternou, ktorá preváža nebezpečnú chemickú látku,
 3. precvičenie základného modelu činnosti krízového štábu mesta pri mimoriadnej situácii – pretrhnutie lokálnej vodnej hrádze vplyvom dlhodobých nepriaznivých meteorologických podmienok,
 4. precvičenie základného modelu činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení a pri mimoriadnej situácii,
 5. precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom mesta,
 6. precvičiť súčinnosť koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažment miestnej úrovne,
 7. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe,
 8. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "BLUE LAND 2013"

Termín konania: 5. 6. 2013
Cvičiaci: 28 príslušníkov VJVM Martin
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Stanislav SIKEL
Téma: "Plnenie operačných úloh príslušníkmi mierovej operácie UNFICYP v priestore zodpovednosti."
Cieľ cvičenia: Precvičiť kľúčový personál do misie UNFICYP z reportovacieho systému, patrolovania v nárazníkovej zóne.
Koordinačná porada:
   I. 8. 4. 2013
   II. 29. 4. 2013
   III. 20. 5. 2013
Účastníci koord. porád: kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Stanislav SIKEL, kpt. Ing. Marcel LINEK, RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA, nrtm. Ing. Antonín HAVLIN
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "LIPTOV 06"

Termín konania: 14. – 15. 5. 2013
Cvičiaci: 16 príslušníkov ZVŠK
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Ivan Ivanič
Téma: "Organizácia obrany mechanizovaného práporu mimo dotyk s nepriateľom".
Cieľ cvičenia:
 1. zvládnuť a zladiť činnosť príslušníkov veliteľstva a štábu práporu (skupín/oddelenia) počas plánovania a riadenia operácie v zmysle SOP, zvládnuť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa práporu v jednotlivých etapách plánovacieho procesu, zvládnuť metodiku prípravy prepočtov bojových možností podporujúcich rozhodnutie veliteľa,
 2. spracovať dokumenty v zmysle SOP v jednotlivých etapách plánovacieho procesu (WngO, Frago a OPORD), zvládnuť spracovanie bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní operácie na úrovni práporu,
 3. zdokonaliť cvičiacich v spracovávaní hlásení o situácii vojsk podľa štandardov NATO,
 4. pripraviť formalizovanú dokumentáciu pre vedenie operácie,
 5. s využitím simulačných technológií precvičiť vedenie boja podľa spracovaného operačného rozkazu.
Koordinačná porada:
   I. 19. 4. 2013
Účastníci koord. porád: mjr. Mgr. Miloslav MLYNÁR, kpt. Ing. Róbert KLAČKO,
   RNDr. Beáta STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA,
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 26. 4. a 13. 5. 2013
Počet operátorov : 14
 

CAX "APZ BRATISLAVA"

Termín konania: 29. 4. – 3. 5. 2013
Cvičiaci: 48 študentov Akadémie Policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír Blažek, CSc., npor. Ing. Matúš Grega
Téma: "Činnosť krízového štábu mesta, integrovaného záchranného systému a operačného strediska hasičského a záchranného zboru v kooperácii súčinnostných orgánov pri organizovaní, riadení a vykonávaní opatrení na ochranu obyvateľstva vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie s potenciálnym ohrozením zosuvu pôdy a pretrhnutím lokálnej vodnej hrádze."
Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie študentov magisterského štúdia Akadémie PZ s možnosťami riešenia mimoriadnych udalostí s využitím rekonfiguravateľných virtuálnych simulátorov a systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB),
 2. precvičenie základného modelu činnosti krízového štábu obce pri mimoriadnej situácii – pretrhnutie vodnej hrádze vplyvom dlhodobých nepriaznivých meteorologických podmienok,
 3. precvičenie základného modelu činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení a pri mimoriadnej situácii – pretrhnutie vodnej hrádze vplyvom dlhodobých nepriaznivých meteorologických podmienok,
 4. precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom mesta,
 5. precvičiť súčinnosť koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažment miestnej úrovne,
 6. preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe,
 7. preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO DELOSTRELCA PS OS SR"

Termín konania: 23. – 25. 4. 2013
Cvičiaci: 48 príslušníkov pozemných síl OS SR (shdo Michalovce, rmo Rožňava)
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Andrej STAŠKO
Téma: "Súťaže o najlepšieho delostrelca PS OS SR a plnenie individuálnych palebných úloh."
Cieľ cvičenia:
 1. prehĺbiť a upevniť vedomosti v oblasti streľby a riadenia paľby vybraných dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností,
 2. upevniť praktické návyky v streľbe a riadení paľby,
 3. preveriť stav odborných spôsobilostí vybraných dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností,
 4. na základe dosiahnutých výsledkov stanoviť poradie najlepších odborníkov delostrelectva.
Koordinačná porada:
   I. 18. 2. 2013
   II. 22. 3. 2013
   III. 17. 4. 2013
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Andrej STAŠKO, nrtm. Ing. Marcel JÁNOŠÍK, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Tomáš SMUTKO, Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "OBSERVATION POINT"

Termín konania: 12. 4. 2013
Cvičiaci: 27 kadetov 3. ročníka AOS Lipt. Mikuláš
Riadiaci cvičenia: Ing. Ivan MAJCHÚT,PhD., npor. Ing. Matúš GREGA
Téma: "Plnenie operačných úloh kadetmi Katedry bezpečnosti a obrany v stanovenom priestore zodpovednosti."
Cieľ cvičenia:
 1. oboznámenie kadetov AOS LM s možnosťami riešenia vojenských operácií s využitím rekonfiguravateľných simulátorov a systému konštruktívnej simulácie One Semi Automated Testbed Baseline (OTB),
 2. precvičenie základného modelu činnosti vojenskej jednotky,
 3. precvičenie realizácie výcviku realizovaného s podporou sofistikovaných metód,
 4. precvičiť kooperáciu a koordináciu vojenskej jednotky,
 5. preverenie kvality pripravenosti kadetov na plnenie základných pozícií vojenských lídrov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021