Cvičenia

 ROK 2016 späť
 

CAX "DKAVŠ 15"

Termín konania: 30. 11. - 1. 12. 2016
Cvičiaci: 70 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti"
  Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu, prijať rozhodnutie a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať operačný rozkaz veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 27. 9. 2016
   II. 2. 11. 2016
Účastníci koord. porád: : Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, npor. Ing. Martin RÉVAY, kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Termín školenia operátorov: 24. 11., 28. 11. 2016 a 30. 11. 2016
Počet operátorov: 70
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

VELITEĽSKO – ŠTÁBNE CVIČENIE S PODPOROU
CAX "MALÝ ŠTÍT 2016 II. (LITTLE SHIELD 2016 II.)"

Termín konania: 24. 10. - 27. 10. 2016
Cvičiaci: VaŠ 12. mprsk, VaŠ 13. mpr a velitelia jednotiek 12. mprsk a 13. mpr
Riadiaci cvičenia: brigádny generál Ing. Vladimír KUBÁŇ
Téma: "Vedenie obrannej operácie mechanizovanou prápornou skupinou (mechanizovaným práporom) pri narušení štátnej suverenity SR agresorom"
  Cieľ cvičenia:
 1. Potvrdiť správnosť vykonaného vojenského plánovacieho a rozhodovacieho procesu VaŠ 12.mprsk a 13.mpr.
 2. Precvičiť veliteľstvo a štáb 12.mprsk a 13.mpr z vedenia operácií na udržanie bezpečnosti a ochrany územnej celistvosti SR v konflikte vysokej intenzity.
 3. Precvičiť veliteľstvo 1.mb z riadenia vojenského cvičenia distribuovaným spôsobom (DTE) prostriedkami KIS.
 4. Precvičiť použitie mobilných komunikačných a informačných systémov ZaMKIS a simulačných technológií OdST CV Lešť a SC AOS Liptovský Mikuláš.
 5. Uplatniť proces LL (Lesson Learned) v “LISD16 II.“ na zdokumentovanie skúseností so splnením hore uvedených cieľov počas priebehu cvičenia.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Centrum výcviku Lešť
Topoľčany, Nitra, Levice
 

CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT (SLOVAK SHIELD) 2016"

Termín konania: 6. 10. - 13. 10. 2016
Cvičiaci: zložky Ozbrojených síl SR spolu s príslušníkmi Ozbrojených síl USA, Českej republiky, Poľska, Maďarska a Nemecka
Riadiaci cvičenia: generálporučík Pavel Macko
Téma: "Vedenie operácie na obranu územnej celistvosti SR s podporou spojencov na základe článku 5 Washingtonskej zmluvy"
  Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť a preveriť schopnosť veliteľov a štábov plánovať a vykonávať vojenské operácie na strategickej, operačnej a taktickej úrovni v aliančnom prostredí,
 2. Precvičiť a preveriť schopnosť veliteľov a štábov na všetkých úrovniach velenia a riadenia OS SR využívať „rozhodovací proces veliteľa“ (Military decision making process - MDMP),
 3. Precvičiť proces operačného plánovania (Operations Planning Process - OPP) v súlade so štandardami NATO.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Centrum výcviku Lešť
Bratislava, Trenčín,Topoľčany
 

Počítačové cvičenie s podporou konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Akadémie policajného zboru Bratislava katedry verejnej správy a krízového manažmentu

Termín konania: 5. 9. - 9. 9. 2016
Cvičiaci: 21 študentov Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia:doc. Dr. Mgr. Vladimír BLAŽEK, CSc.
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie"
  Cieľ cvičenia:
 1. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu mesta po vyhlásení mimoriadnej situácie.
 2. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení.
 3. Preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
 4. Preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
 5. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "PEGAS 2016"

Termín konania: 27. 6. - 1. 7. 2016
Cvičiaci: Tím riadenia presunov, prlog Hlohovec/bbz Trenčín
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. DRAGANOVSKÝ Daniel
Téma: "Nácvik deklarovaných spôsobilostí TRP (RSOM – MCT) pri poskytovaní RSOM s pohľadu hostiteľskej krajiny"
Cieľ cvičenia: Precvičiť jednotlivé oblasti deklarovaných spôsobilosti príslušníkov Tímu riadenia presunov „TRP“ (MCT RSOM, NC 1501) a zladiť činnosť medzi prvkom TRP a jeho nadriadenými prvkami (RSOM HQ a JLSG).
Koordinačná porada:
   I. 3. 5. 2016
   II. 9. 6. 2016
   III. 9. 6. 2016
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, mjr. Ing. Stanislav ANDREJKO, kpt. JUDr. Ing. Andrej VRÁBEL, npor. Mgr. Denisa RUBEŠOVÁ, npor. Ing. Miroslav GOTTHARDT, rtn. Ing. Vratko KOVÁČ
Termín školenia operátorov: 21. 6. - 23. 6. 2016
Počet operátorov : 5
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "LITTLE  SHIELD 2016"

Termín konania: 16. 5. - 20. 5. 2016
Cvičiaci: 11. mprsk Martin, veliteľstvo 1. mb Topoľčany
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Ľubomír PODHOREC (NŠ 1.mb)
Téma: "Vedenie obrannej operácie MPRSK pri narušení štátnej suverenity SR agresorom"
  Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť veliteľstvo a štáb 11.mprsk z vedenia operácií na udržanie bezpečnosti a ochrany územnej celistvosti SR v konflikte vysokej intenzity.
 2. Precvičiť veliteľstvo 1.mb z riadenia vojenského cvičenia distribuovaným spôsobom (DTE) prostriedkami KIS.
 3. Precvičiť použitie mobilných komunikačných a informačných systémov ZaMKIS a simulačných technológií CST AOS Liptovský Mikuláš.
 4. Uplatniť proces LL (Lesson Learned) v SLSD 16 na zdokumentovanie skúseností so splnením hore uvedených cieľov počas priebehu cvičenia.
 5. Potvrdiť prenosovú cestu, tvorenú systémom MOKYS, pre zabezpečenie velenia a riadenia (C2) štábu mpr vrátane použitia C2SYS-TS.
Koordinačná porada:
   I. 10. 2. 2016
   II. 15. 4. 2016
   III. 6. 5. 2016
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, pplk. Ing. Peter BAGAČKA, pplk. Ing. Milan CVIK, mjr. Ing. Miroslav NEDÚCHAL, kpt. Ing. Marek KRCHŇAVÝ, kpt. Ing. Štefan LEJA, kpt. Ing. Jozef DOBROTKA
Termín školenia operátorov: 9. 5. - 13. 5. 2016
Počet operátorov : 30
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "DKAVŠ 14"

Termín konania: 3. 5. - 5. 5. 2016
Cvičiaci: 49 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti"
  Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu, prijať rozhodnutie a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať operačný rozkaz veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 11. 3. 2016
   II. 8. 4. 2016
   III. 25. 4. 2016
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Termín školenia operátorov: 29. 4., 2. 5. 2016 a 4. 5. 2016
Počet operátorov : 49
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO DELOSTRELCA PS OS SR"

Termín konania: 25. 4. - 29. 4. 2016
Cvičiaci: príslušníci 1. a 2. mb
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Ľubomír BODNÁR
Téma: "Súťaž o najlepšieho delostrelca PS OS SR a plnenie individuálnych palebných úloh"
  Cieľ cvičenia:
 1. Prehĺbiť a upevniť vedomosti v oblasti streľby a riadenia paľby
 2. Upevniť praktické návyky v streľbe a riadení paľby
 3. Preveriť stav odborných spôsobilostí
 4. Stanoviť poradie najlepších odborníkov delostrelectva
Koordinačná porada:
   I. 23. 2. 2016
   II. 27. 3. 2016
   III. 10. 4. 2016
Účastníci koord. porád: mjr. Ing. Marek UCHAĽ, rtn. Martina JESENÁKOVÁ, rtn. Marián BAGAČKA, kpt. Pavol POCKLAN, Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Počítačové cvičenie s podporou konštruktívnej a virtuálnej simulácie
študentov Katedry verejnej správy a krízového manažmentu
APZ Bratislava

Termín konania: 18. 4. - 22. 4. 2016
Cvičiaci: 40 študentov Katedry verejnej správy a krízového manažmentu Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK

Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie"
  Cieľ cvičenia:
 1. Oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ so simuláciami v AOS.
 2. Prednášková činnosť pre študentov magisterského štúdia APZ s dôrazom na krízový manažment.
 3. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu fiktívneho mesta pri mimoriadnej situácii.
 4. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení s dôrazom na koordináciu činnosti.
 5. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom fiktívneho mesta.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska zasahujúcich jednotiek a častí krízového manažmentu samosprávy.
 7. Preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "WESTERN BORDER 2016"

Termín konania: 18. 4. - 21. 4. 2016
Cvičiaci: Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen (prRLPs)
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Miloš PEŠTA
Téma: "Posilnenie RL poľa na západnej štátnej hranici"
Cieľ cvičenia: Precvičiť činnosť štábu prRLPs a podriadených jednotiek počas plánovania operácie.
Koordinačná porada:
   I. 4. 2. 2016
   II. 9. 3. 2016
   III. 11. 4. 2016
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, mjr. Ing. Miloš PEŠTA, npor. Ing. Dana NOVÁKOVÁ, npor. Ing. Martin STANO, por. Bc. Ondrej SAVOLT
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 11. a 12. 4. 2016
Počet operátorov: 4
 

CAX "HAILSTORM II"

Termín konania: 14. 3. - 18. 3. 2016
Cvičiaci: rmo Rožňava
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Marek UCHAĽ
Téma: "Vykonávanie palebnej podpory SOZ v jednotlivých fázach vedenia obrannej operácie"
  Cieľ cvičenia:
 1. Preveriť a zdokonaliť prácu delostreleckých odbornosti pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy.
 2. Preveriť vybraných PrV vojenskej odbornosti G20 z plnenia individuálnych palebných úloh.
 3. Zdokonaliť návyky spojárov všetkých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a vedení predpísanej prevádzkovej dokumentácie.
 4. Precvičiť a zdokonaliť činnosť prieskumného družstva, preveriť vedenie predpísanej dokumentácie.
 5. Preveriť a zladiť súčinnosť štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení bojovej činnosti.
Koordinačná porada:
   I. 19. 2. 2016
   II. 19. 2. 2016
   III. 7. 3. 2016
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, mjr. Ing. Marek UCHAĽ, kpt. Ing. Pavol POCKLAN, rtn. Marián BAGAČKA, rtn. Martina JESENÁKOVÁ
Termín školenia operátorov: 9. a 10. 3. 2016
Počet operátorov : 6
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

ŠTÁBNY NÁCVIK NATO - MNMPBAT

Termín konania: 1. 3. - 4. 3. 2016
Cvičiaci: 60 príslušníkov vojenskej polície (VP) zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Chorvátska
Pozorovateľ: plk. J. Vasquéz Pombo z VP Španielska
  Cieľ cvičenia:
 1. Príprava na spracovanie operačného rozkazu k medzinárodnému cvičeniu „Anakonda - 16“, ktoré sa bude konať v júni t. r. v 6 výcvikových priestoroch a vo výcvikovej základni VP Armády Poľska v Miňsk Mazowiecki.
 2. Príprava dokumentácie k cvičeniu s podporou simulačných technológií (CAX), ktoré sa uskutoční v apríli t. r. v simulačnom priestore výcvikového centra Armády ČR v Brne.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "ROLE 1"

Termín konania: 22. 2. - 26. 2. 2016
Cvičiaci: Zdravotnícka služba VzS
Riadiaci cvičenia: mjr. MUDr. GUTZELNIG Ivana  
Téma: "Vykonávanie činnosti v ROLE 1"
Cieľ cvičenia: Vykonávanie činnosti v zdravotníckej etape ROLE 1 počas vedenia bojovej. činnosti.
Koordinačná porada:
   I. 12. 10. 2016
   II. 13. 1. 2016
   III. 15. 2. 2016
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, mjr. MUDr. GUTZELNIG Ivana, rtm. Bc. Tatiana JAKUBCOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "EASTERN BORDER 2016"

Termín konania: 1. 2. - 5. 2. 2016
Cvičiaci: Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen (prRLPs)
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Miloš PEŠTA
Téma: "Posilnenie RL poľa"
Cieľ cvičenia: Precvičiť činnosť štábu prRLPs a podriadených jednotiek počas plánovania operácie.
Koordinačná porada:
   I. 22. 10. 2016
   II. 4. 1. 2016
   III. 22. 1. 2016
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, mjr. Ing. Miloš PEŠTA, por. Bc. Ondrej SAVOLT, rtn. Radoslav GRUŠPIER
Termín školenia operátorov: 26. 1. a 27. 1. 2016
Počet operátorov : 4
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021