Cvičenia

 ROK 2017 späť
 

CAX "PEGAS 2017"

Termín konania: 5. 12. – 8. 12. 2017
Cvičiaci: Tím riadenia presunov prCSS Prešov (1TRP), prlog Hlohovec (2TRP), prlog Topoľčany (3TRP)
Riadiaci cvičenia: pplk. Ing. Richard BENIAK
Téma: "Riadenie presunov v stanovených oblastiach zodpovednosti dispečerských tímov vytvorených z 1.,2.,3.TRP, pri udržaní vojsk mb NC 2013 a vojsk koaličného partnera v defenzívnej operácii na území SR"
  Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť vybrané spôsobilosti tímov riadenia presunov a zladiť ich činnosť s odborne nadriadenými prvkami vo fáze udržania jednotiek v operácii na území SR.
 2. Vytvoriť dostatočne presnú operačnú dokumentáciu pre efektívne plnenie výcvikových úloh cvičenia.
 3. Aplikovať získané poznatky z cvičenia “PEGAS 2017“ v prípravnej a vykonávacej fáze cvičenia PEGAS 2018.
Koordinačná porada:
   I., II. - 20. 11. 2017
Účastníci koord. porád: : pplk. Ing Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, pplk. Ing. Richard BENIAK, kpt. Ing. Gabriel LINDOVSKY, kpt. Ing Peter MATYAŠ, kpt. Ing. Jana TEGLAŠIOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 27. 11. – 28. 11. 2017
Počet operátorov: 5
 

CAX "DKAVŠ 2017"

Termín konania: 9. 11. – 30. 11. 2017
Cvičiaci: 72 príslušníkov DKAVŠ, 5 príslušníkov Centra vzdelávania
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti"
  Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu, prijať rozhodnutie a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať operačný rozkaz veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I., II. - 30. 10. 2017, III. - 16. 11. 2017
Účastníci koord. porád: : Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK, kpt. Ing. Marek KONEČNÝ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 25. 10., 26. 10., 22. 11. a 23. 11. 2017
Počet operátorov: 72
 

CAX "ZELENÁ VODA 2017"

Termín konania: 6. 11. – 9. 11. 2017
Cvičiaci: Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen (prRLPs)
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Miloš PEŠTA
Téma: "Vykonanie manévru vybranými jednotkami prRLPs pre zabezpečenie bojaschopnosti"
  Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť úlohy v oblastiach OPS, LOG, FP počas činností.
 2. Precvičiť manéver časťou síl a prostriedkov na zabezpečenie bojaschopnosti rôt.
 3. Precvičiť plánovanie operácii pre vyvedenie vojsk a plnenie operačných úloh.
 4. Plánovanie, prípravu, vykonanie a hodnotenie cvičenia vykonať podľa pomôcky Vševojsk-51-12.
Koordinačná porada:
   I., II., III. - 11. 10. 2017
Účastníci koord. porád: : Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, por. Ing. Radovan MATEJ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 25. 10. a 26. 10. 2017
Počet operátorov: 4
 

Počítačom podporované cvičenie s prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Akadémie policajného zboru Bratislava katedry verejnej správy a krízového manažmentu

Termín konania: 16. 10. - 18. 10. 2017
Cvičiaci: študenti Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu"
  Cieľ cvičenia:
 1. Oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ so simuláciami v AOS.
 2. Prednášková činnosť pre študentov magisterského štúdia APZ s dôrazom na krízový manažment.
 3. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu fiktívneho mesta pri mimoriadnej situácii.
 4. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení s dôrazom na koordináciu činnosti.
 5. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom fiktívneho mesta.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy.
 7. Preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
 8. Preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "BLONDE AVALANCHE 2017"

Termín konania: 25. 9. – 27. 9. 2017
Súťažiaci: medzinárodný ženijný prápor Tisa
Riadiaci cvičenia: plk. Ing. Miroslav FÁZIK
Téma: "Použitie žpr pri riešení krízových situácií na území SR"
Cieľ cvičenia: Zladiť príslušníkov štábu a podriadených jednotiek pri plnení úloh DKM so zameraním na funkčnosť C2SYS
Koordinačná porada:
   I. II. 16. 8. 2017
   III. 12. 9. 2017
Účastníci koord. porád: : Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, npor. Ing. Martin RÉVAY, mjr. Oliver MURÁNI, kpt. Ľudovít RANINEC, kpt. Ing. Tomáš FEDOR
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 22. 8. – 24. 8. 2017
Počet operátorov: 12
 

CAX "DKVŠ16"

Termín konania: 3. 5. – 4. 5. 2017
Súťažiaci: 67 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti"
  Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu, prijať rozhodnutie a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať operačný rozkaz veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:
   I. 1. 3. 2017
Účastníci koord. porád: : Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 28. 4. 2017, 2. 5. 2017 a 3. 5. 2017
Počet operátorov: 67
 

"SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO DELOSTRELCA PS OS SR"

Termín konania: 24. 4. – 28. 4. 2017
Súťažiaci: 47 príslušníkov OS SR a 6 príslušníkov AČR
Riadiaci súťaže: mjr. Ing. Stanislav ŠRAGA
Téma: "Umlčanie (zničenie) cieľa na základe zastrieľania (úloha č.3)"
  Cieľ cvičenia:
 1. Získať prehľad o úrovni vedomostí, praktických návykov dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odbornosti v oblasti streľby a riadenia paľby delostreleckých jednotiek so zameraním na rozhodovací proces veliteľa, prípravu prvkov pre streľbu a povelovú techniku,
 2. Preveriť stav odborných spôsobilostí vybraných dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností plniacich úlohy vo funkcii veliteľa čaty/batérie 155 ShKH vz.2000,
 3. Na základe dosiahnutých výsledkov stanoviť poradie najlepších odborníkov delostrelectva PS OS SR
Koordinačná porada:
   I. 16. 3. 2017
Účastníci koord. porád: : Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. PRISTAŠ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

ŠTÁBNY NÁCVIK NATO - MNMPBAT

Termín konania: 24. 4. - 28. 4. 2017
Cvičiaci: 75 príslušníkov vojenskej polície (VP) zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Chorvátska
  Cieľ cvičenia:
 1. Príprava na cvičenie Saber Strike 2017 (SASE17), na ktorom sa zúčastnia príslušníci štábu v júni tohto roka v Poľsku a v Nemecku pod záštitou mnohonárodného armádneho zboru Severo-východ (MNC NE).
 2. Prerokovanie dôležitých otázok spojených s činnosťou NATO MNMPBAT, stanovenie hlavných úloh na nasledujúce obdobie a určenie smerovania spoločného projektu s prihliadnutím na plnenie záväzkov voči aliancii NATO.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Počítačom podporované cvičenie s prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Akadémie policajného zboru Bratislava katedry verejnej správy a krízového manažmentu

Termín konania: 3. 4. - 7. 4. 2017
Cvičiaci: študenti Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu"
  Cieľ cvičenia:
 1. Oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ so simuláciami v AOS.
 2. Prednášková činnosť pre študentov magisterského štúdia APZ s dôrazom na krízový manažment.
 3. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu fiktívneho mesta pri mimoriadnej situácii.
 4. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení s dôrazom na koordináciu činnosti.
 5. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom fiktívneho mesta.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy.
 7. Preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
 8. Preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "MODRÝ VÁNOK 2017"

Termín konania: 3. 4. - 6. 4. 2017
Cvičiaci: Prápor rádiolokačného prieskumu Zvolen (prRLPs)
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Miloš PEŠTA
Téma: "Posilnenie RL poľa v oblasti MEZ2"
Cieľ cvičenia: Precvičiť činnosť štábu prRLPs a podriadených jednotiek počas plánovania operácie
Koordinačná porada:
   I. 27. 2. 2017
   II., III. 15. 3. 2017
Účastníci koord. porád: : pplk. Ing Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, por. Ing. Radovan MATEJ
Termín školenia operátorov: 28. a 29. 3. 2017
Počet operátorov: 4
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "HELL STORM 2017"

Termín konania: 20. 3. - 24. 3. 2017
Cvičiaci: rmo Rožňava
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Marek UCHAĽ
Téma: "Vykonávanie palebnej podpory SOZ v jednotlivých fázach vedenia obrannej operácie"
  Cieľ cvičenia:
 1. Preveriť a zdokonaliť prácu delostreleckých odbornosti pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy.
 2. Preveriť vybraných PrV vojenskej odbornosti G20 z plnenia individuálnych palebných úloh.
 3. Zdokonaliť návyky spojárov všetkých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a vedení predpísanej prevádzkovej dokumentácie.
 4. Precvičiť a zdokonaliť činnosť prieskumného družstva, preveriť vedenie predpísanej dokumentácie.
 5. Preveriť a zladiť súčinnosť štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení bojovej činnosti.
Koordinačná porada:
   I., II. 2. 2. 2017
   III. 10. 3. 2017
Účastníci koord. porád: : pplk. Ing Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Pavol POCKLAN, rtn. Marián BAGAČKA, rtn. Martina JESENÁKOVÁ, npor. Ing. Martin DLUTKO, rtn. Miloš BABEĽA
Termín školenia operátorov: 14. a 15. 3. 2017
Počet operátorov: 4
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"ŠJ ĎUMBIER – KONVOJ 2017"

Termín konania: 16. - 17. 02. 2017
Cvičiaci: školské jednotky 2. ročník
Riadiaci cvičenia: npor. Ing. Michal FRIČ
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja"
Cieľ cvičenia: Oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS.
Koordinačná porada:
   I. 7. 12. 2016
   II., III. 3. 2. 2017
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, npor. Ing. Michal FRIČ, nrtm. Petr BEZOUŠKA
Termín školenia operátorov: 21. 12. 2016 a 14. 2. 2017
Počet operátorov: 50
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX/RVS "13. mpr LEVICE 2017"

Termín konania: 7. 2. - 9. 2. 2017
Cvičiaci: 33 príslušníkov 13. mpr Levice
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Gabriel MOLNÁR
Téma: "T 15/1/1 Čata počas útoku"
  Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť VDr v skrátenom plánovacom a rozhodovacom procese (Troop Leading Procedure – TLP) na stupni družstvo pri vedení ofenzívnych aktivít.
 2. Precvičiť s čatou prípravu na útok vo východiskovom postavení (čiare).
 3. Zdokonaliť veliteľov vo velení a riadení družstiev počas vykonania útoku.
 4. Precvičiť vykonanie útoku na objekt.
 5. Precvičiť vykonanie reorganizácie a konsolidácie jednotky.
Koordinačná porada:
   I. 23. 1. 2017
Účastníci koord. porád: : RNDr. Beata STROMKOVÁ, rtm. Ivo GUBALA
Termín školenia operátorov: 7. 2. 2017
Počet operátorov: 33
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "ROLE 1"

Termín konania: 30. 1. - 1. 2. 2017
Cvičiaci: 19 príslušníkov zdravotníckej služby VzS
Riadiaci cvičenia: mjr. MUDr. Ivana GUTZELNIG
Téma: "Činnosť v zdravotníckej etape ROLE 1"
Cieľ cvičenia: Vykonávanie činnosti v zdravotníckej etape ROLE 1 počas vedenia bojovej činnosti
Koordinačná porada:
   I. 5. 12. 2016
   II. 23. 1. 2017
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, pplk. MUDr. GUTZELNIG Ivana, rtm. Mgr. Tatiana JAKUBCOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

"ŠJ CHOPOK – KONVOJ 2017"

Termín konania: 26. - 27. 01. 2017
Cvičiaci: školské jednotky 3. ročník
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Ján JURČÁK
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja"
Cieľ cvičenia: Oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS
Koordinačná porada:
   I. 7. 12. 2016
   II. 12. 1. 2017
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, kpt. Ing. Ján JURČÁK
Termín školenia operátorov: 24. 1. a 25. 1. 2017
Počet operátorov : 50
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021