Cvičenia

 ROK 2018 späť
 

"ŠJ GERLACH – KONVOJ 2018"

Termín konania: 12. 12. - 14. 12. 2018
Cvičiaci: školské jednotky 3. ročník
Riadiaci cvičenia: npor. Ing. Ivan KOSTILNÍK
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja"
Cieľ cvičenia: Oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS
Koordinačná porada:    I., II., III. - 26. 11. 2018
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Zdeněk PEŠTA, kpt. Ing. Róbert KLAČKO, npor. Ing. Ivan KOSTILNÍK
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 11. 12. 2018 a 13. 12. 2018
 

CAX "SLOVENSKÝ ŠTÍT 2018"

Termín konania: 17. 9. - 27. 9. 2018
Cvičiaci: 115 profesionálnych vojakov OS SR
Riadiaci cvičenia: Veliteľom operačného zoskupenia v AOS bol brig. gen. Ing. Martin STOKLASA
Cieľ cvičenia: Precvičenie štábov OS SR v oblasti operačnej a taktickej úrovne velenia a riadenia
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Počítačom podporované cvičenie s prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Akadémie policajného zboru Bratislava katedry verejnej správy a krízového manažmentu

Termín konania: 27. 8. - 28. 8. 2018  a  30. 8. – 31. 8. 2018
Cvičiaci: študenti Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, kpt. Ing. Matúš GREGA, PhD.
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu"
Cieľ cvičenia:
 1. Oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ so simuláciami v AOS.
 2. Prednášková činnosť pre študentov magisterského štúdia APZ s dôrazom na krízový manažment.
 3. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu fiktívneho mesta pri mimoriadnej situácii.
 4. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení s dôrazom na koordináciu činnosti.
 5. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom fiktívneho mesta.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy.
 7. Preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
 8. Preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "LOTYŠSKO 2018"

Termín konania: 10. 7. - 13. 7. 2018
Cvičiaci: 33 príslušníkov 11. mpr Martin (VČ, VpoD, VDr mechanizovaných čiat, SO, Vo mechanizovaných čiat)
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Michal POLHORSKÝ
Téma: "Mechanizovaná rota počas protiútoku po splnení úloh krycích síl"
Cieľ cvičenia:
  Precvičenie a zladenie mechanizovanej roty rotácie Lotyšsko 2.
 1. Vykonať prípravu VČ, VPoD, VDr, SO, Vo mechanizovaných čiat s využitím trenažéru a simulačných technológií CST Liptovský Mikuláš.
 2. Precvičiť veliteľov mechanizovaných čiat pri plnení úloh útočnej a obrannej operácie v konflikte vysokej intenzity.
 3. Precvičiť veliteľov v riadení bojovej činnosti čaty a riadení paľby čaty.
 4. Precvičiť veliteľov v organizovaní a vykonaní taktického presunu.
 5. Precvičiť veliteľov pri plnení úloh útočnej operácie.
Koordinačná porada:    I., II. - 23. 5. 2018, III. - 18. 6. 2018
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Róbert KLAČKO, Ing. Zdeněk PEŠTA, npor. Ing. Lukáš LIGAS, nrtm. Roman ZAJACZKOWSKI
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 9. 7. 2018
 

CAX "ISTAR 2018"

Termín konania: 25. 6. - 29. 6. 2018
Cvičiaci: pr ISTAR Prešov
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Jozef MIŠENDA
Téma: "Vykonávanie prieskumu čatou"
Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť veliteľov vo velení podriadeným jednotkám, v rýchlom a samostatnom rozhodovaní v priebehu boja za zložitých situácií, vo vydávaní krátkych, výstižných rozkazov a nariadení podriadeným.
 2. Ujednotiť veliteľov v podávaní hlásení (textovo, graficky) nadriadenému a vo vedení pracovnej mapy.
 3. Zdokonaliť veliteľmi základy veliteľského myslenia a naučiť ich správne používať teoretické, predovšetkým operačno-taktické poznatky na praktických príkladoch činnosti veliteľa psč pri vedení prieskumu v hĺbke obrany počas obrany mechanizovanej brigády.
Koordinačná porada:    I. - 30. 4. 2018, II. - 8. 6. 2018
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Róbert KLAČKO, Ing. Zdeněk PEŠTA, kpt. Ing. Jozef MIŠENDA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 25. 6. 2018
 

Počítačom podporované cvičenie s prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Katedry urgentnej zdravotnej starostlivosti PU Prešov

Termín konania: 14. 6. - 15. 6. 2018
Cvičiaci: študenti PU v Prešove, Katedra urgentnej zdravotnej starostlivosti
Riadiaci cvičenia: Ing. Bc. Danka BOGUSKÁ, PhD.
Téma: "Likvidácia následkov udalosti s hromadným postihnutím osôb"
Cieľ cvičenia:
 1. Precvičenie zdravotníckeho zásahu pri likvidácii následkov udalosti s hromadným postihnutím osôb.
 2. Triedenie ranených podľa systému START tak, aby sa študenti vystriedali na jednotlivých veliteľských pozíciách - veliteľ zdravotníckeho zásahu, veliteľ hniezda zranených, triedič a veliteľ odsunu.
 3. Zvládnutie vyplnenia potrebnej dokumentácie – evidenčných listov zásahových skupín
 4. Osvojenie si komunikácie s koordinačným strediskom
Koordinačná porada:    I. - 14. 2. 2018, II. - 4. 5. 2018
Účastníci koord. porád: RNDr. Beata STROMKOVÁ, Ing. Róbert KLAČKO, npor. Ing. Martin RÉVAY, Ing. Bc. Danka BOGUSKÁ, PhD., Ing. Bc. Vladimír HOSA, PhDr. Martina VITKOVÁ
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 14. 6. 2018 - 4 hodiny
Počet operátorov: 27
 

CAX "DKAVŠ 2018"

Termín konania: 2. 5. - 3. 5. 2018
Cvičiaci: 46 príslušníkov DKAVŠ
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK
Téma: "Čata pri vedení hlavnej bojovej činnosti"
Cieľ cvičenia:
 1. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu, prijať rozhodnutie a spracovať plán boja veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 2. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do plánu boja veliteľa čaty a družstva.
 3. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný na základe rekognoskácie a upresneného plánu boja spracovať operačný rozkaz veliteľa čaty a veliteľa družstva.
 4. Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný riadiť bojovú činnosť čaty a družstva a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia.
Koordinačná porada:    I., II. - 2. 3. 2018
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, pplk. Ing Aurel SABO, PhD., kpt. Ing. Kristian SZUPERÁK, kpt. Ing. Robert Klačko, npor. Ing. Martin RÉVAY
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 19. 4. - 20. 4. a 2. 5. 2018
Počet operátorov: 46
 

ŠTÁBNY NÁCVIK NATO - MNMPBAT

Termín konania: 23. 4. - 27. 4. 2018
Cvičiaci: 80 príslušníkov vojenskej polície (VP) zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Chorvátska.
Cieľ cvičenia:
 1. Príprava na nastávajúce cvičenie s podporou simulačných technológií (CAX) pod názvom „SHARP LYNX 2018“, ktoré sa bude konať 28. 5. - 8. 6. 2018 na pôde Univerzity obrany Brno (ČR).
 2. Aktualizovať SOP (štandardizáciu operačných postupov), vydať operačný rozkaz a oboznámiť príslušníkov vojenskej polície (VP) zúčastnených krajín s podrobným scenárom cvičenia, tiež každodenne v priebehu nácviku vykonávať brífingy o plnení zadaných úloh.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

SÚŤAŽ O NAJLEPŠIEHO DELOSTRELCA PS OS SR

Termín konania: 23. 4. - 27. 4. 2018
Súťažiaci: 31 príslušníkov OS SR, 2 príslušníci A ČR, pozorovatelia z Ozbrojených síl Maďarska a pozorovatelia z Národnej gardy štátu Indiana (USA)
Riadiaci súťaže: pplk. Ing. Ľubomír BODNÁR
Téma: "Umlčanie (zničenie) cieľa na základe zastrieľania"
Cieľ cvičenia:
 1. Získať prehľad o úrovni vedomostí, praktických návykov dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odbornosti v oblasti streľby a riadenia paľby delostreleckých jednotiek so zameraním na rozhodovací proces veliteľa, prípravu prvkov pre streľbu a povelovú techniku.
 2. Preveriť stav odborných spôsobilostí vybraných dôstojníkov a poddôstojníkov delostreleckých odborností.
 3. Na základe dosiahnutých výsledkov stanoviť poradie najlepších odborníkov delostrelectva PS OS SR.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Počítačom podporované cvičenie s prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Akadémie policajného zboru Bratislava katedry verejnej správy a krízového manažmentu

Termín konania: 16. 4. - 18. 4. 2018
Cvičiaci: študenti Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, kpt. Ing. Matúš GREGA, PhD.
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu"
Cieľ cvičenia:
 1. Oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ so simuláciami v AOS.
 2. Prednášková činnosť pre študentov magisterského štúdia APZ s dôrazom na krízový manažment.
 3. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu fiktívneho mesta pri mimoriadnej situácii.
 4. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení s dôrazom na koordináciu činnosti.
 5. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom fiktívneho mesta.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy.
 7. Preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
 8. Preverenie kvality pripravenosti študentov na plnenie základných pozícií krízových manažérov.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "SMART GUARDIAN 2018"

Termín konania: 19. 3. - 23. 3. 2018
Cvičiaci: prpalp Rožňava, prpalp Michalovce
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Pavol POCKLAN
Téma: "Vykonávanie palebnej podpory mechanizovanej brigády počas vedenia obrannej operácie a plnení IPU"
Cieľ cvičenia:
 1. Preveriť a zdokonaliť prácu delostreleckých odbornosti pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy.
 2. Preveriť vybraných PrV vojenskej odbornosti G20 z plnenia individuálnych palebných úloh.
 3. Zdokonaliť návyky spojárov všetkých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a vedení predpísanej prevádzkovej dokumentácie.
 4. Precvičiť a zdokonaliť činnosť prieskumného družstva, preveriť vedenie predpísanej dokumentácie.
 5. Preveriť a zladiť súčinnosť štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení bojovej činnosti.
Koordinačná porada:    I. - 12. 1. 2018, II., III. - 9. 2. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, mjr. Ing. Pavol POCKLAN, kpt. Ing. Norbert HUTKA, rtn. Marián BAGAČKA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 13. a 14. 3. 2018
Počet operátorov: 4
 

CAX "ROLE 1 2018"

Termín konania: 5. 2. – 7. 2. 2018
Cvičiaci: 18 príslušníkov zdravotníckej služby VzS
Riadiaci cvičenia: pplk. MUDr. Ivana GUTZELNIG
Téma: "Činnosť v zdravotníckej etape ROLE 1"
Cieľ cvičenia: Vykonávanie činnosti v zdravotníckej etape ROLE 1 počas vedenia bojovej činnosti
Koordinačná porada:    I.,II., III. - 24. 1. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing Aurel SABO, PhD. Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, pplk. MUDr. Ivana GUTZELNIG
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "ŠJ ĎUMBIER – KONVOJ 2018"

Termín konania: 25. 1. – 26. 1. 2018
Cvičiaci: Školské jednotky AOS - kadeti 3. ročník
Riadiaci cvičenia: npor. Ing. Michal FRIČ
Téma: "Využitie konštruktívnej a virtuálnej simulácie pri plánovanej činnosti – organizácia konvoja"
Cieľ cvičenia: Oboznámiť kadetov s možnosťami SC, overiť teoretické znalosti a praktické zručnosti, ako i rozhodovací proces pri vykonávaní výcviku v SC AOS
Koordinačná porada:    I. - 12. 12. 2017, II. - 8. 1. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing Aurel SABO, PhD., RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Róbert  KLAČKO, nrtm. Petr BEZOUŠKA, Ing. Zdeněk PEŠTA
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 25.1.2018  od  9.30 do 12.30 školenie RVS (2 skupiny)
Počet operátorov: 69
 

CAX "LOTYŠSKO 2018"

Termín konania: 5. 1. – 19. 1. 2018
Cvičiaci: 38 príslušníkov 11. mpr Martin
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Jozef HRAŠKO
Téma: "Taktická príprava T: Rota v boji"
Cieľ cvičenia: Precvičenie a zladenie mechanizovanej roty rotácie Lotyšsko 1
Koordinačná porada:    I., II. - 19. 12. 2017, III. - 11. 1. 2018
Účastníci koord. porád: pplk. Ing Aurel SABO, PhD., Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Jozef HRAŠKO, npor. Ing. Mgr. Ivan KOSTILNIK
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
Termín školenia operátorov: 15. 1. 2018
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021