Cvičenia

 ROK 2019 späť
 

Počítačom podporované cvičenie s prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Akadémie policajného zboru Bratislava Katedry verejnej správy a krízového manažmentu

Termín konania: 2. 9. – 6. 9. 2019
Cvičiaci: študenti Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, kpt. Ing. Matúš GREGA, PhD.
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu"
Cieľ cvičenia:
 1. Oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ so simuláciami v AOS.
 2. Prednášková činnosť pre študentov magisterského štúdia APZ s dôrazom na krízový manažment.
 3. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu fiktívneho mesta pri mimoriadnej situácii.
 4. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení s dôrazom na koordináciu činnosti.
 5. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom fiktívneho mesta.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy.
 7. Preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Veliteľské cvičenie pr ISTAR Prešov na rekonfigurovateľnom virtuálnom simulátore (RVS) s podporou CAX

Termín konania: 24. 6. – 28. 6. 2019
Cvičiaci: 47 príslušníkov pr ISTAR Prešov – VČ, VPoD čiat, Vdr a StPs-Šp
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Jozef MIŠENDA
Téma: "Vykonávanie prieskumu čatou, Vykonávanie prieskumu družstvom"
Cieľ cvičenia:
 1. Precvičiť veliteľov vo velení podriadeným jednotkám, v rýchlom a samostatnom rozhodovaní v priebehu boja za zložitých situácií, vo vydávaní krátkych, výstižných rozkazov a nariadení podriadeným.
 2. Ujednotiť veliteľov v podávaní hlásení (textovo, graficky) nadriadenému a vo vedení pracovnej mapy.
 3. Zdokonaliť veliteľmi základy veliteľského myslenia a naučiť ich správne používať teoretické, predovšetkým operačno-taktické poznatky na praktických príkladoch činnosti veliteľa psč pri vedení prieskumu v hĺbke obrany počas obrany mechanizovanej brigády
Koordinačná porada: I. - 3. 6. 2019
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, kpt. Ing. Jozef MIŠENDA
Termín školenia operátorov: 24. 6. 2019
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Výcvik na rekonfigurovateľnom virtuálnom simulátore príslušníkov RCHBO Rožňava

Termín konania: 14. 5. – 16. 5. 2019
Cvičiaci: 19 príslušníkov roty rchbps Rožňava
Riadiaci cvičenia: mjr. Ing. Marcel UHARČEK
Téma: "Riadenie a velenie, činnosť jednotiek rchbps v bojovej operácii"
Cieľ cvičenia:
 1. Prieskum pochodovej osi, vytyčovanie hraníc rchb kontaminácie.
 2. Príprava družstva na rchb pozorovanie a prieskum.
 3. Zásady odberu vzoriek
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "UHPO 2019"

Termín konania: 15. 4. – 16. 4. 2019
Cvičiaci: študenti PU Prešov, Katedra urgetnej zdravotnej starostlivosti
Riadiaci cvičenia: Ing. Bc. Danka BOGUSKA, PhD.
Téma: "Likvidácia následkov udalosti s hromadným postihnutím osôb"
Koordinačná porada: I. - 26. 3. 2019
Účastníci koord. porád: pplk. Ing. Aurel SABO, PhD, Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, npor. Ing. Martin RÉVAY, Ing. Bc. Danka BOGUSKÁ, PhD., PhDr. Martina VITKOVÁ
Termín školenia operátorov: 15. 4. 2019 (prvé 4 hodiny)
Počet operátorov: 30
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Počítačom podporované cvičenie s prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie študentov Akadémie policajného zboru Bratislava Katedry verejnej správy a krízového manažmentu

Termín konania: 1. 4. – 5. 4. 2019
Cvičiaci: študenti Akadémie policajného zboru Bratislava
Riadiaci cvičenia: doc. Mgr. Dr. Vladimír BLAŽEK, kpt. Ing. Matúš GREGA, PhD.
Téma: "Plánovanie a riadenie opatrení na ochranu obyvateľstva a hospodárstva pri riešení následkov vplyvom dlhodobej nepriaznivej meteorologickej situácie vo fiktívnom meste MODRÝ, koordinácia činnosti jednotlivých zložiek, riadenie evakuácie a opatrení pri poskytovaní pomoci ohrozenému obyvateľstvu"
Cieľ cvičenia:
 1. Oboznámenie študentov magisterského štúdia APZ so simuláciami v AOS.
 2. Prednášková činnosť pre študentov magisterského štúdia APZ s dôrazom na krízový manažment.
 3. Precvičenie základného modelu činnosti účelovo zoskupeného krízového štábu fiktívneho mesta pri mimoriadnej situácii.
 4. Precvičenie činnosti operačného strediska HaZZ pri riešení požiarnych hlásení s dôrazom na koordináciu činnosti.
 5. Precvičenie realizácie evakuačných opatrení realizovaných krízovým štábom fiktívneho mesta.
 6. Precvičenie súčinnosti koordinačného strediska IZS, zasahujúcich jednotiek HaZZ a častí krízového manažmentu samosprávy.
 7. Preverenie obsahového zvládnutia východiskových zákonných noriem a teoretických prístupov krízového manažmentu vo verejnej správe.
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

CAX "OPERATION SMART GUARDIAN II"

Termín konania: 11. 3. – 15. 3. 2019
Cvičiaci: 27 príslušníkov rmo Rožňava
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Norbert HUTKA
Téma: "Vykonávanie palebnej podpory mechanizovanej brigády počas vedenia obrannej operácie. Plnenie IPU"
Cieľ cvičenia:
 1. Preveriť a zdokonaliť prácu delostreleckých odbornosti pri plnení plánovaných palieb, palieb na vyžiadanie a palieb na pochodové prúdy
 2. Preveriť vybraných PrV vojenskej odbornosti G20 z plnenia individuálnych palebných úloh
 3. Zdokonaliť návyky spojárov všetkých stupňov velenia pri odovzdávaní delostreleckých povelov a vedení predpísanej prevádzkovej dokumentácie
 4. Precvičiť a zdokonaliť činnosť prieskumného družstva, preveriť vedenie predpísanej dokumentácie
 5. Preveriť a zladiť súčinnosť štábu, palebných jednotiek a prieskumu pri vedení bojovej činnosti
Koordinačná porada: I., II. - 8. 2. 2019
Účastníci koord. porád: Ing. Zdeněk PEŠTA, RNDr. Beata STROMKOVÁ, npor. Mgr. Vladimír ZVEREC
Termín školenia operátorov: 6. 3. 2019
Počet operátorov: 4
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Výcvik na rekonfigurovateľnom virtuálnom simulátore príslušníkov RCHBO Rožňava

Termín konania: 18. 2. – 20. 2. 2019
Cvičiaci: 19 príslušníkov roty rchbps Rožňava
Riadiaci cvičenia: kpt. Ján GODUŠ
Téma: "Riadenie a velenie, činnosť jednotiek rchbps v bojovej operácii"
Cieľ cvičenia:
 1. Prieskum pochodovej osi, vytyčovanie hraníc rchb kontaminácie.
 2. Príprava družstva na rchb pozorovanie a prieskum.
 3. Zásady odberu vzoriek
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 

Veliteľské cvičenie podporované prvkami konštruktívnej a virtuálnej simulácie príslušníkov 12. mpr Nitra

Termín konania: 21. 1. – 25. 1.  a  28. 1. – 1. 2. 2019
Cvičiaci: 64 príslušníkov 1. mr a 2. mr 12. mpr Nitra
Riadiaci cvičenia: kpt. Ing. Peter SOCHOR, npor. Mgr. Michal SCHUCHMANN
Téma: "Mechanizovaná rota počas protiútoku po splnení úloh krycích síl"
Cieľ cvičenia:
 1. Zdokonaliť a preveriť vojakov zo základných zručností počas vedenia streľby vo dne zo Sa vz. 58, UG vz.59L, OPu SVD a Pi CZ P-09.
 2. Precvičiť a upevniť návyky potrebné na prípravnej a palebnej čiare a počas plnenia streleckých úloh.
 3. Zvládnuť zaujímanie polôh na streľbu, zásady správneho mierenia a stláčania spúšte.
 4. Vykonať prípravu VČ, VPoD, VDr, SO, Vo mechanizovaných čiat s využitím trenažéru a simulačných technológií CST Liptovský Mikuláš.
 5. Precvičiť veliteľov mechanizovaných čiat pri plnení úloh útočnej a obrannej operácie v konflikte vysokej intenzity.
 6. Precvičiť veliteľov v riadení bojovej činnosti čaty a riadení paľby čaty.
 7. Precvičiť veliteľov v organizovaní a vykonaní taktického presunu.
 8. Precvičiť veliteľov pri plnení úloh útočnej a operácie
Účastníci: SC AOS L. Mikuláš
 
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021