Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

>> UPOZORNENIE <<


Plynutie/spočívanie lehôt vyplývajúcich z legislatívy počas trvania krízovej situácie:


Úprava príslušnej legislatívy v rámci "LEX-CORONA" v súvislosti s plynúcimi lehotami dostupné na LINK

• September 2022 - Po dlhšom čase opäť spúšťame štandardný chod výchovy a vzdelávania. Momentálne vykonávame sériu odborných príprav a aktualizačných odborných príprav, zvažujeme vykonanie XXXI. Odborného seminára plánovaného na posledný štvrtok v mesiaci február 2023. Zároveň finišujeme "vojenskú" verziu publikácie "Bezpečnosť práce na EI a EZ...", dúfame, že čoskoro bude k dispozícii.

• Jún 2022 - V prístupe k vykonaniu odborných seminárov uprednostňujeme konzervatívnejší prístup a tak sme si nechceli nechať ujsť jeho fyzickú podobu, najmä ak sa jedná o jeho jubilejný ročník. 30. júna 2022 sme teda vykonali XXX. Jubilejný Odborný Seminár. Viac informácií k semináru v časti "Semináre" - odkaz. Všetkým účastníkom, vystavovateľom, organizátorom a najmä oceneným ďakujeme za spoluprácu pri jeho príprave a samotnej realizácii.

• Apríl 2022 - s ohľadom na situáciu momentálne vykonávame odbornú prípravu a aktualizačnú odbornú prípravu (OP/AOP) len pre potreby rezortu Ministerstva obravy SR. Termíny zverejnené na týchto stránkach sú aktuálne. XXX. Jubilejný Odborný Seminár sa uskutoční 30. júna 2022. Viac informácií v časti "Semináre" - odkaz


• Marec - zameriavame sa na prípravu metodiky kontroly stavu bezpečnosti zdravotníckych technických zariadení elektrických, pokračujeme v skúmaní možnosti značenia technických zariadení elektrických pomocou QR kódov obsahujúcich informáciu aj o kontrole stavu bezpečnosti (v nadväznosti na naše prednášky z konferencie SEZ-KES a našich ostatných dvoch odborných seminárov). Zároveň vzhľadom na zmeny v Zákone č. 124/2006 Z. z. a Zákone č. 125/2006 Z. z. a v ďalších legislatívnych dokumentoch, ktoré sú/budú platné od 1.4.2021, tieto zapracúvame do výchovy a vzdelávania.

• V mesiacoch Január/Február sme pripravili náhradnú formu XXIX. Odborného seminára vo forme distribúcie zborníka prednášok (za poplatok 20,-€ súbor pdf/ 25,- € DVD), nakoľko chceme zachovať kontinuitu v tradícii februárových odborných seminárov. Ďakujeme všetkým autorom odborných príspevkov, vystavovateľom/sponzorom ktorí sa podieľali na jeho tvorbe. Pokyny k objednaniu nájdete tu.

• December - Rozhodnutím riaditeľa Odboru kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce SEKO MO SR zo dňa 11. decembra 2020 č.SEKO3-9-371-3/2020-OdKEIPDIP sa vykonávanie AOP elektrotechnikov a revíznych technikov odkladá až na obdobie po ukončení núdzového stavu. Platnosť doteraz vydaných osvedčení na vykonávanie činnosti sa predlžuje do vykonania najbližšej možnej AOP s ohľadom na vývoj situácie súvisiacej so šírením vírusu.

• December - V spolupráci s pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši a Odborom kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR pokračujeme v prípravách XXIX. odborného seminára, ktorý plánujeme, ako už tradične, uskutočniť posledný februárový týždeň roku 2021. Zároveň naďalej intenzívne pracujeme na dištančnom vzdelávaní kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v prostredí MS Teams. Plán aktivít odborných príprav a aktualizačných odborných príprav neustále prispôsobujeme súčasnej situácii, pričom naďalej platia ustanovenia Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci upravujúce spočívanie lehôt počas trvania krízovej situácie.

• Október/November - V spolupráci s pobočkou SES v Liptovskom Mikuláši a Odborom kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR naďalej pripravujeme XXIX. odborný seminár, program prednášok nájdete v časti "Semináre". Zároveň Ing. HUNA pripravuje aktualizovanú pomôcku pre rezort MO SR s pracovným názvom "Bezpečnosť práce na mobilných prostriedkoch v rezorte MO SR". Aby toho nebolo málo intenzívne pracujeme na dištančnom vzdelávaní kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika v prostredí MS Teams.

• September - Rušíme niektoré termíny výchovy a vzdelávania!! Opäť, vzhľadom na súčasný vývoj situácie je väčšina aktivít v oblasti výchovy a vzdelávania pozastavená. Čo sa týka Odborného seminára v roku 2021 - pripravujeme sa na viacero možností jeho realizácie. Jednou z možností je aj jeho dištančná forma. V súčasnoti však ešte s istotou nevieme v akej podobe bude realizovaný - rozhodne sa bránime myšlienke jeho úplného zrušenia. Každopádne intenzívne sa venujeme jeho príprave.

• Jún - Súčasný vývoj pandémie v nadväznosti na postupné uvoľňovanie opatrení umožňuje opätovne začať niektoré aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania, na ktorých intenzívne pracujeme. Postupne upravíme a doplníme termíny odborných príprav a aktualizačných odborných príprav, tak aby sme mohli uspokojiť čo najväčší počet záujemcov, priritou je samozrejme príprava odborného personálu rezortu MO SR. V druhej polovici Júna kadeti Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika absolvovali odbornú prípravu v oblasti ochrany práce týkajúcu sa bezpečnosti práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach.


• Marec - Vzhľadom na súčasný vývoj situácie sú všetky aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania pozastavené. K 13.3.2020 sú zároveň v súlade so závermi krízového štábu SR "zmrazené" termíny plynúce z platnej legislatívy súvisiace s platnosťou Osvedčení na vykonávanie činnosti, z čoho vyplýva, že "Osvedčenia" zostávajú platné po dobu, kým sa situácia nevyrieši. Viac informácií na stránke Národného inšpektorátu práce SR: LINK.

• Február - V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sme v spolupráci so SES pobočka Lipt. Mikuláš a orgánmi IP MO SR v oblasti bezpečnosti EZ uskutočnili v poradí XXVIII. Odborný seminár so zameraním na revízie el. spotrebičov a el. ručného náradia. Program seminára nájdete tu: LINK

• November - V znamení začatia príprav na XVIII. Odborný seminár, ktorý v spolupráci so SES pobočka Lipt. Mikuláš a pod záštitou Odboru kontrol, dozorov a inšpekcií IP MO SR uskutočníme, ako vždy, posledný Štvrtok v mesiaci Február. Povolili sme elektronickú prihlášku, ďalšie informácie, program, odkaz na prihlášku v elektronickej aj tlačenej verzii nájdete v sekcii "Semináre".

• V mesiacoch Apríl - Október - kontinuálne, popri odborných prípravách na získanie odbornej spôsobilosti a aktualizačných odborných prípravách elektrotechnikov a bezpečnostných technikov pracujeme na ďalších publikáciách, ktoré budú pripravené ako učebné pomôcky pre potreby zabezpečenia výchovy a vzdelávania a taktiež pre potreby XVIII. Odborného seminára (Revízie elektrických inštalácií a zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC) a do budúcna (predpoklad r. 2021) - Bezpečnosť práce na vojenských zariadeniach elektrických.

• Apríl - Deviate upravené vydanie publikácie "Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000 VAC a 1500 VDC (Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov)", vo formáte B5 s celkovým počtom 372 strán je už pripravené, v prípade záujmu kontaktujte Ing. VIDA.

• Marec - v dvoch blokoch sme uskutočnili výuku bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na technických zariadeniach elektrických pre kadetov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, ktorí študujú v odboroch elektronické zbraňové systémy a vojenské spojovacie a informačné systémy.

• Február - tradične v znamení odborného seminára v spolupráci so SES pobočka Liptovský Mikuláš a Odborom kontrol, dozorov a inšpekcií MO SR. Zrealizovali sme v poradí už XXVII. Odborný seminár s bohatým zastúpením spolupracujúcich firiem a odborníkov v oblasti elektrotechniky. Privítali sme aj zástupcov Národného inšpektorátu práce SR a Slovenského elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska, všetkým ďakujeme za účasť a podporu výchovy a vzdelávania.

• November - mesiac pred vianocami sme vykonali poslednú odbornú prípravu a preskúšanie na získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika pre potreby rezortu MO SR v tomto roku. Zúčastnili sme sa aj 49. konferencie elektrotechnikov Slovenska v Poprade, kde v diskusii na otázky účastníkov odpovedal za oblasť výchovy a vzdelávania aj vedúci ŠPE - Ing. Rudolf HUNA. Na tejto konferencii sme zároveň nadviazali spoluprácu so Strednou odbornou školou technickou v Prešove.

• September - Aj za účasti príslušníčok štruktúr Úradu hlavného lekára OS SR p. Bc. Debnárovej a p. Mgr. Hrabovskej, ktoré prevzali štafetu pri výučbe bloku poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom sa uskutočnila odborná príprava záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike. Účastníci odbornej prípravy si môžu aj prakticky vyskúšať poskytovanie prvej pomoci, čo nepochybne prispeje ku skvalitneniu odbornej prípravy. Aj touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za spoluprácu s Úradom hlavného lekára OS SR.

• Priebežne intenzívne pracujeme na 9. upravenom vydaní žiadanej publikácie "Ochrana pred zásahom elektrickým púdom pri práci na elektrických inštaláciách a pri obsluhe elektrických zariadení do 1000/1500 V".

• Máj - v znamení prípravy revíznych technikov, ktorí absolvovali teoretickú prípravu a praktické zácviky v priestoroch školiaceho pracoviska a priestoroch samotnej akadémie. V areáli Výstaviska AGROKOMPLEX Nitra uskutočnil 24. ročník medzinárodného veľtrhu elektrotechniky, energetiky, elektroniky, osvetlenia a telekomunikácií ELOSYS 2018, na ktorom už tradične SEZ-KES pripravuje pre odbornú elektrotechnickú verejnosť PANELOVÚ DISKUSIU, ktorej sme sa aktívne zúčastnili aj my.

• V mesiaci Apríl získali osvedčenie študenti AOS, pripravovaní v štúdijných odboroch Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. V dvoch týždňových blokoch získali naši študenti po overení odborných vedomostí odbornú spôsobilosť elektrotechnikov, s ktorou môžu v útvaroch a zariadeniach OS SR získavať prax v rámci výkonu odborných funkcií v služobnom pomere.

• V mesiaci Marec, sme sa zúčastnili 48. konferencie elektrotechnikov v Bratislave. Informačne hodnotné prednášky aktuálnych problematík v oblasti elektrotechniky doplnil aj zástupca Národného inšpektorátu práce Ing. Michal HORŇÁK.

• Február, pripravili a uskutočnili sme v poradí už XXVI. Odborný seminár, chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom akoukoľvek formou zúčastnili. V časti semináre našej internetovej stránky máte možnosť prístupu k jednotlivým dokumentom zo seminára vo formáte pdf a na stiahnutie je aj zborník vo formáte zip. Ešte raz ďakujeme. viac info >>

• Január Želáme všetkým veľa úspechov a najmä pevné zdravie v roku 2018. Naďalej neúnavne pracujeme na príprave XXVI. Odborného seminára, ktorý sa uskutoční 22. februára 2018 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Pozvánku s programom a návratkou v pdf si môžete stiahnuť v sekcii Semináre, kde nájdete aj pripravovaný program seminára, prípadne môžete vyplniť elektronickú prihlášku.

• November Po úspešnom vykonaní skúšok máme v rezorte MO SR nových revíznych technikov. Podľa plánu sa uskutočnila aj odborná príprava elektrotechnikov na získanie Osvedčenia na vykonávanie činnosti.

• Október V Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku sme pod vedením Ing. Petra KUBA - revízneho technika ÚVN SNP RK v klinike otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku odskúšali náš merací prístroj MDtest od fy ILLKO s.r.o. na meranie veličín pri revíziách elektrických spotrebičov a zdravotníckych prístrojov a vykonali merania zdravotníckych prístrojov a príložných častí. Chceme sa poďakovať zamestnancom ÚVN SNP Ružomberok, ktorí nám umožnili nadobudnúť a rozšíriť naše praktické skúsenosti aj v tejto oblasti. Veríme, že neoceniteľné skúsenosti p. Ing. KUBA v oblasti revízií zdravotníckych prístrojov sa nám podarí prezentovať aj na našich odborných seminároch.

Zároveň sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR.

• September Za účasti školiteľov z Odboru dozorných činností a IP MO SR sme vykonali Aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov rezortu MO SR v trvaní dvoch dní.

• Jún - Júl Noví revízni technici môžu po absolvovaní odbornej prípravy a po úspešnom overení vedomostí pred skúšobnou komisiou za účasti inšpektora pre bezpečnosť elektrických zariadení Ing. Petra MATEJA vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení v rezorte MO SR, gratulujeme im. Prostredníctvom pani JUDr. Moniky PAJONK OLEXOVEJ sa podarilo nadviazať spoluprácu s Úradom procesného riadenia, organizácie a špecializovanej štátnej správy (ÚPROŠ) odboru riadenia špecializovanej štátnej správy (OdRŠŠS) MO SR, ktorý zastrešuje úsek bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rezorte MO SR a teda aj bezpečnostných technikov rezortu, veríme že ďalšia spolupráca prinesie skvalitnenie odbornej prípravy bezpečnostných technikov a zároveň efektívne vynakladanie finančných prostriedkov rezortu MO SR. Pripravujeme spoluprácu s revíznymi technikmi v Ústrednej vojenskej nemocnici SNP v Ružomberku, cieľom je ponúknuť zúžitkovanie praktických vedomostí a skúseností pri vykonávaní revízií zdravotníckych prístrojov a techniky v rámci pripravovanej publikácie.

• Máj v znamení prípravy záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov, ktorí sa spolu s nami zúčastnili medzinárodného veľtrhu ELO SYS na výstavisku v Nitre. Primárne sme sa však venovali účasti na panelovej diskusii zameranej na témy ako Všeobecné smerovanie technickej normalizácie v SR (Ing. Vladimír VRÁNSKY, prezident SEZ-KES), Aktuálne informácie z oblasti technickej normalizácie a legislatívy v elektrotechnike (doc. Ing. Ivan BOJNA, PhD., STU FEI v Bratislave), Zatepľovanie objektov a bleskozvody (Tibor Hanko, člen prezídia SEZ-KES) a ATN® technické normy – technické riešenia pre budúcnosť (Ing. František GILIAN, generálny sekretár APPO SR) pod záštitov Slovenského elektrotechnického zväzu - Komory elektrotechnikov Slovenska.

• Apríl, sme venovali teoretickej a praktickej odbornej príprave študentov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. V dvoch týždňových blokoch získali naši študenti po overení odborných vedomostí odbornú spôsobilosť elektrotechnikov s ktorou môžu v útvaroch a zariadeniach OS SR získavať prax v rámci výkonu odborných funkcií v služobnom pomere.

• V mesiaci Marec prebehla úspešne odborná príprava a po overení odborných vedomostí boli vydané osvedčenia na vykonávanie činností elektrotechnikom z radov uchádzačov z rezortu MO SR a aj z civilného sektoru. Ing. HUNA opäť neúnavne pripravuje ďalšiu zo svojich publikácií, tentoraz na tému revízie zdravotníckych EZ. V tejto súvislosti sa nám podarilo zakúpiť merací prístroj MDtest od fy ILLKO s.r.o. na meranie veličín pri revíziách elektrických spotrebičov a zdravotníckych prístrojov, za čo im aj touto cestou ďakujeme, umožnili nám tak plnohodnotne pripravovať záujemcov o získanie odbornej spôsobilosti revíznych technikov aj v tejto oblasti.

• Februárový, tentoraz jubilejný odborný seminár je za nami, chceme vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa na ňom akoukoľvek formou zúčastnili. Ubezpečujeme Vás, že tradícia usporadúvania odborných seminárov z nášho "itinerára" úloh nevymizne. V časti semináre našej internetovej stránky máte možnosť prístupu k jednotlivým dokumentom zo seminára vo formáte pdf. Ešte raz ďakujeme. viac info >>

• V úvodnom mesiaci Január, roka 2017, sme sa intenzívne venovali a v týchto chvíľach aj naďalej intenzívne venujeme, prípravám XXV. Jubilejného odborného seminára, ktorý sa bude konať 23. februára 2017 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. V tejto chvíli (k 15.2.2017) už vieme, že sa ho určite zúčastní 102 účastníkov, 23 vystavovateľov, 30 až 50 žiakov a študentov stredných a vysokých škôl. Pripravený je program s dvomi blokmi prednášok, obed pre účastníkov, sprievodná hudba a tombola. Súčasťou je aj odovzdávanie ocenení prednášajúcim, firmám, obchodným spoločnostiam, o. i. aj rektorom Akadémie ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, za dlhoročnú spoluprácu a podporu v oblasti výchovy a vzdelávania elektrotechnikov a revíznych technikov. viac info >>

• Začiatkom mesiaca December úspešne vykonalo 5 príslušníkov rezortu MO SR overenie odborných vedomostí za účasti Inšpektora pre bezpečnosť EZ odboru dozorných činností a inšpekcie práce MO SR Ing. Petra MATEJA a získali osvedčenie na vykonávanie činnosti revíznych technikov na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok podľa vojenského predpisu Všeob-21-2 ŠOTD v rezorte ministerstva obrany.

• Koncom mesiaca November sme sa zúčastnili na 4. cykle odborných školení "Ochrana pred účinkami blesku" v Banskej Bystrici zameraného na vysvetlenie základných princípov vypracovania analýzy rizika, definovanie a výpočtu zložiek rizika a oddialenému bleskozvodu.

V mesiaci November sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností elektrotechnikov, podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore. Zúčastnili sme sa na 45. Konferencii elektrotechnikov v Poprade, kde boli prezentované niektoré zaujímavé oblasti z elektrotechniky. Nové poznatky a získané informácie zapracúvame do obsahu odbornej prípravy elektrotechnikov a revíznych technikov.


UPOZORNENIE: Ministerstvo zdravotníctva SR vydalo v mesiaci November nové Odboré usmernenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci, ktoré je uverejné vo Vestníku MZ SR vydanie 29-38/2016 z 2. novembra 2016. Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci pri výkone činností elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických a pri výkone činností revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických nájdete v tomto Vestníku v Prílohe 7 na str. 217-218

• V mesiaci Október sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR.


• V mesiacoch Júl sa uskutočnilo plánované preskúšanie záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov, podľa čl. 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR za účasti inšpektora pre bezpečnosť EZ OdDČIP Ministerstva obrany SR.


• V priebehu mesiacov Júl a August budeme pracovať na skvalitnení edukatívnych materiálov najmä v oblasti SPD (prvkov ochrán pred prepätím) distribučnej siete nn, metodických postupoch pri uskutočňovaní kontrol a revízií ručného náradia a spotrebičov a na príprave jubilejného XXV. odborného seminára.


• V mesiaci Jún sa uskutočnila plánovaná odborná príprava záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov - §24 (čl. 90 pre rezort MO SR) z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamestnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.

• Koncom mesiaca prebehla plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností elektrotechnikov podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.


• V mesiaci Máj sa uskutočnila plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22, § 23, § 24 a držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84, 87 a 90 vojenského predpisu Všeob-21-2.

• Zároveň prebehla odborná príprava elektrotechnikov pre záujemcov o získanie osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov PrV a zamestnancov rezotu MO SR a zamestnávateľov a zamstnancov z podnikov a organizácií v civilnom sektore.

• Koncom mesiaca sa držitelia platných osvedčení na vykonávanie činností revíznych technikov - §24 (čl. 90 pre rezort MO SR) zúčastnili aktualizačnej odbornej prípravy.


• Ing. HUNA, odborný garant a vedúci ŠPE, pripravuje učebnú pomôcku pre elektrotechnikov - "Zjednodušené výpočty (prúdové zaťaženie/skratové prúdy)". Učebná pomôcka je v etape, kedy sa posudzuje po obsahovej stránke vybranými recenzentmi. Slúžiť má predovšetkým odbornej elektrotechnickej verejnosti nielen pri projektovaní, ale aj pri vykonávaní kontrol a revízií technických zariadení elektrických.

• V mesiaci Apríl sa uskutočnila plánovaná aktualizačná odborná príprava držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22, § 23, § 24 a držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84, 87 a 90 vojenského predpisu Všeob-21-2. Zároveň sa usutočnila odborná príprava elektrotechnikov pre záujemcovo získanie osvedčení na vykonávanie činností podľa § 21, § 22 a § 23 a osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, 84 a 87 vojenského predpisu Všeob-21-2 z radov študentov AOS gen. M. R. Štefánika. Viac informácií >>

• 25. februára 2016 o 7,30 hod. sa v Dome Kultúry v Liptovskom Mikuláši uskutočnil v poradí XXIV. Odborný seminár na témy Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach a Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov. Viac informácií >>

• V tejto súvislosti postupne pripravujeme odpovede na niektoré otázky, ktoré vyvstali v rámci diskusií na tomto odbornom seminári, a ktoré budú prístupné na našej stránke. Viac informácií >>