Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Slovenské technické normy - VÝBER - základný rozsah pre Výchovu a Vzdelávanie

1.STN 01 3380Výkresy v elektrotechnike a elektrické schémy - rozdelenie, názvoslovie
2.STN 33 0110Napäťové pásma pre elektrické inštalácie budov
3.STN 33 1310Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy pre elektrické zariadenia určené na používanie osobami bez elektrotechnickej kvalifikácie
4.STN 33 1500Revízie elektrického zariadenia
5.STN 33 1600Revízie a kontroly elektrického ručného náradia
6.STN 33 1610Revízie a kontroly elektrických spotrebičov počas ich používania
7.STN 33 2000-1Elektrické inštalácie budov. Časť 1: Rozsah platnosti, účel a základné princípy
8.STN 33 2000-2Medzinárodný elektrotechnický slovník. Kapitola 826: Elektrické inštalácie budov
9.STN 33 2000-4-41Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-41: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom
10.STN 33 2000-4-43Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 43: Ochrana proti nadprúdu
11.STN 33 2000-4-443Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 4-44: Zaistenie bezpečnosti. Ochrana pred rušivými napätiami a elektromagnetickým rušením. Oddiel 443: Ochrana pred prechodnými prepätiami atmosférického pôvodu a pred spínacími prepätiami
12.STN 33 2000-4-46Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 46: Bezpečné odpojenie a spínanie
13.STN 33 2000-4-473Elektrické zariadenia. Časť 4: Bezpečnosť. Kapitola 47: Použitie ochranných opatrení na zaistenie bezpečnosti. Oddiel 473: Opatrenia na ochranu proti nadprúdu
14.STN 33 2000-4-482Elektrické inštalácie budov. Časť 4: Zaistenie bezpečnosti. Kapitola 48: Výber ochranných opatrení vzhľadom na vonkajšie vplyvy. Oddiel 482: Ochrana proti požiaru pri osobitných rizikách alebo nebezpečenstve
15.STN 33 2000-5-51Elektrické inštalácie budov. Časť 5-51: Výber a stavba elektrických zariadení. Spoločné pravidlá
16.STN 33 2000-5-52Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-52: Výber a stavba elektrických zariadení
17.STN 33 2000-5-534Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-53: Výber a stavba elektrických zariadení. Bezpečné odpojenie, spínanie a ovládanie. Oddiel 534: Prístroje na ochranu pred prechodnými prepätiami
18.STN 33 2000-5-54Nízkonapäťové elektrické inštalácie. Časť 5-54: Výber a stavba elektrických zariadení. Uzemňovacie sústavy, ochranné vodiče a vodiče na ochranné pospájanie
19.STN 33 2000-5-551Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-55: Výber a stavba elektrických zariadení. Iné zariadenia. Oddiel 551: Nízkonapäťové generátorové agregáty
20.STN 33 2000-5-559Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 5-559: Výber a stavba elektrických zariadení. Svietidlá a svetelné inštalácie
21.STN 33 2000-6Elektrotechnické inštalácie nízkeho napätia. Časť 6: Revízia
22.STN 33 2000-7-701Elektrické inštalácie budov. Časť 7: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Oddiel 701: Priestory s vaňou alebo sprchou a umývacie priestory
23.STN 33 2000-7-710Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-710: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zdravotnícke priestory
24.STN 33 2000-7-712Elektrické inštalácie budov. Časť 7-712: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Solárne fotovoltické napájacie systémy
25.STN 33 2000-7-715Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-715: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Svetelné inštalácie na malé napätie
26.STN 33 2000-7-717Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-717: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Mobilné alebo prepravné jednotky
27.STN 33 2000-7-718Elektrické inštalácie nízkeho napätia. Časť 7-718: Požiadavky na osobitné inštalácie alebo priestory. Zariadenia a pracoviská občianskej vybavenosti
28.STN 33 2180Elektrotechnické predpisy. Pripojovanie elektrických prístrojov a spotrebičov
29.STN 33 2570Elektrické zariadenia výťahov
30.STN 33 3210Elektrotechnické predpisy. Rozvodné zariadenia. Spoločné ustanovenia
31.STN 33 3320Elektrotechnické predpisy. Elektrické prípojky
32.STN 33 4010Elektrotechnické predpisy. Ochrana oznamovacích vedení a zariadení pred prepätím a nadprúdom atmosférického pôvodu
33.STN 33 55014-1Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie
34.STN 34 0350Predpisy pre pohyblivé prívody a pre šnúrové vedenia
35.STN 34 1330Predpisy pre elektrické silové zariadenia v pojazdných a prevozných prostriedkoch. (Pre vojenskú mobilnú techniku – platnosť spolu s STN 33 2000-7-717)
36.STN 34 2300Predpisy pre vnútorné rozvody oznamovacích vedení
37.STN 34 2820Elektrotechnické predpisy. Predpisy pre antény
38.STN 34 3100Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach
39.STN 34 3108Elektrotechnické predpisy. Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickým zariadením laikmi
40.STN 34 3110Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na elektrických zariadeniach a pojazdných prostriedkoch
41.STN 50110-1Prevádzka elektrických inštalácií. Časť 1: Všeobecné požiadavky
42.STN 50272-2Bezpečnostné požiadavky na akumulátorové batérie a inštalácie batérií. Časť 2: Stacionárne batérie
43.STN 73 0802Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia
44.STN EN 60728-1Káblové siete pre televízne signály, rozhlasové signály a interaktívne služby. Časť 1: Systémové vlastnosti vzostupnej cesty
45.STN EN 50310Použitie pospájania a uzemnenia v budovách so zariadeniami informačnej techniky
46.STN EN 50678Všeobecný postup na overovanie účinnosti ochranných opatrení pri elektrických zariadeniach po oprave
47.STN EN 50699Opakované skúšky elektrických zariadení
48.STN EN 54-16Elektrická požiarna signalizácia. Časť 16: Ústredňa hlasovej signalizácie požiaru
49.STN EN 55014-1Elektromagnetická kompatibilita. Požiadavky na spotrebiče pre domácnosť, elektrické náradie a podobné prístroje. Časť 1: Vyžarovanie
50.STN EN 60079-10-1Výbušné atmosféry. Časť 10-1: Určovanie priestorov. Výbušné plynné atmosféry
51.STN EN 60079-10-2Výbušné atmosféry. Časť 10-2: Určovanie priestorov. Prachové plynné atmosféry
52.STN EN 60204-1Bezpečnosť strojových zariadení. Elektrické zariadenia strojov. Časť 1: Všeobecné požiadavky
53.STN EN 60445Základné a bezpečnostné zásady pre rozhranie človek-stroj, označovanie a identifikácia. Identifikácia svoriek zariadení a prípojov vodičov a vodičov
54.STN EN 60601-1Zdravotnícke elektrické prístroje. Časť 1: Všeobecné požiadavky na bezpečnosť
55.STN EN 60664-1Koordinácia izolácie zariadení v nízkonapäťových sieťach. Časť 1: Zásady, požiadavky a skúšky
56.STN EN 60745-1Elektrické ručné náradie. Bezpečnosť. Časť 1: Všeobecné požiadavky
57.STN EN 60909-0Skratové prúdy v trojfázových striedavých sústavách. Časť 0: Výpočet prúdov
58.STN EN 61082-1Príprava dokumentov používaných v elektrotechnike. Časť 1: Pravidlá
59.STN EN 61140Ochrana pred zásahom elektrickým prúdom. Spoločné hľadiská pre inštaláciu a zariadenia
60.STN EN 62054-11Meranie elektrickej energie (striedavého prúdu) Ovládanie sadzieb a zaťaženia. Časť 11: Osobitné požiadavky na elektronické prijímače HDO
61.STN EN 62305-1Ochrana pred bleskom. Časť 1: Všeobecné princípy
62.STN EN 62305-2Ochrana pred bleskom. Časť 2: Manažérstvo rizika
63.STN EN 62305-3Ochrana pred bleskom. Časť 3: Ochrana stavieb a ohrozenia života
64.STN EN 62305-4Ochrana pred bleskom. Časť 4: Elektrické a elektronické systémy v stavbách
65.STN EN 62353Zdravotnícke elektrické prístroje. Opakované skúšky a skúšky po oprave zdravotníckych elektrických prístrojov
66.STN EN ISO 7010Grafické symboly. Bezpečnostné farby a bezpečnostné značky. Registrované bezpečnostné značky
67.STN IEC 60884-2-7Vidlice a zásuvky na používanie v domácnostiach a na podobné účely. Časť 2-7: Osobitné požiadavky na predlžovacie šnúrové prívody
68.STN IEC/TR 60909-1Výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách. Časť 1: Súčinitele na výpočet skratových prúdov v trojfázových striedavých sústavách podľa IEC 60909
69.STN IEC/TR 60909-2Elektrické zariadenia. Údaje na výpočet skratových prúdov podľa IEC 60909: 1988
70.STN ISO 10006Systémy manažérstva kvality. Návod na manažérstvo kvality v projektoch