Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Organizačné a technicko-administratívne pokyny


Pre zabezpečenie správnych administratívnych postupov evidencie, stavu naplnenosti termínov, záväzného potvrdenia o účasti a ďalších úkonov, spojených okrem iného napríklad aj so zabezpečením vstupu do objektu AOS gen. M. R. Štefánika, zasielajte príslušné dokumenty, najneskôr 30 dní pred začatím príslušnej výchovno-vzdelávacej aktivity nasledovne:Profesionálni vojaci a zamestnanci rezortu MO SR
• Žiadosť o zaradenie do KOK (nájdete tu), schválenú veliteľom (riaditeľom) príslušného vojenského útvaru (zariadenia) s uvedením príslušného požadovaného § Vyhlášky 508/2009 Z. z. a/alebo čl. Všeob-21-2, ako prílohu elektronickej pošty na adresu kok@aos.sk alebo faxom na číslo 422 656 (0960 - predvoľba čísla pre zasielanie faxov z civilného sektoru) prípadne telefonicky, t.č. (0960) 422 912.

 - ak sa jedná o získanie odbornej spôsobilosti revízneho technika v rozsahu E2A, B a B1 je potrebné odoslať túto žiadosť najprv na schválenie inšpektorovi pre bezpečnosť EZ v rezorte MO SR - Ing. Peter MATEJ, Peter.Matej@mod.gov.sk Odbor kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce Ministerstva obrany SR (OdKEIPDIP). Revízni technici - držitelia osvedčení na vykonávanie činnosti podľa §24 Vyhlášky 508/2009 Z. z., ak chcú získať odbornú spôsobilosť podľa článku 90 vojenského predpisu Všeob-21-2, adresujú svoju žiadosť priamo Ing. Petrovi MATEJOVI na posúdenie a vydanie rozhodnutia či musia alebo nemusia absolvovať odbornú prípravu a záverečné overenie vedomostí v rámci výchovy a vzdelávania.

 - ak sa jedná o získanie odbornej spôsobilosti bezpečnostných technikov a AOP BT PrV a zamestnancov rezortu MO SR, žiadosť je potrebné konzultovať z úsekom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci – ÚPROŠ/OdRŠŠS MO SR, (platí len pre profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR).Žiadatelia z civilného sektoru
• Prihlásiť sa na vybraný termín elektronickou poštou na adrese kok@aos.sk, prípadne telefonicky, t.č. (0960) 422 912.Bezprostredne po uzatvorení prihlášok budú zaradeným účastníkom odoslané podrobné organizačné pokyny obsahujúce okrem iného spôsob dopravy, spôsob zabezpečenia stravovania alebo ubytovania.


Nasledujúce dokumety následne predložíte v deň príchodu na Vami vybranú aktivitu. Dokumenty sú archivované pre potreby Inšpekcie práce v legislatívou vymedzenom časovom období..


Skupina 01.1 Výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Prihlásenie zamestnancov a vedúcich zamestnancov na oboznamovanie alebo opakované oboznamovanie podľa § 7 ods. 1, písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. dohodnite ad-hoc telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.

Skupina 01.2 Výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

•  Prihláška na získanie osvedčenia bezpečnostného technika (BT) a na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) držiteľov osvedčenia bezpečnostného technika.


 K vyplnenej prihláške je potrebné predložiť tieto doklady:
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom vzdelaní;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


Skupina 05.1 a 05.2 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov a revíznych technikov v civilnom sektore

(§ 20, § 21, § 22, § 23, § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.)

• Prihlásenie na získanie odbornej spôsobilosti podľa §20 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. ("Poučená osoba") dohodnite ad-hoc telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty.


•  Prihláška na získanie odbornej spôsobilosti elektrotechnikov podľa § 21, § 22, § 23 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

 K vyplnenej prihláške na získanie OSE je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na odbornú prípravu revíznych technikov VTZ elektrických podľa § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

Poznámka: Overenie odborných vedomostí vykonáva podľa § 14 ods. 1), písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnená právnická osoba (OPO), osvedčenie vydáva podľa § 16 ods. 1), písm. a) bod 1 zákona č. 124/2006 Z. z. príslušný IP.

 K vyplnenej prihláške na odbornú prípravu RT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie na OSRT - predchádzajúce osvedčenie na výkon činnosti elektrotechnikov;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška na aktualizačnú odbornú prípravu (AOP) držiteľov platných osvedčení na vykonávanie činnosti elektrotechnikov a revíznych technikov podľa § 21, § 22, § 23, § 24 vyhlášky č. 508/2009 Z. z. pri činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

 K vyplnenej prihláške na AOPE, AOPRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • originál a kópia platného osvedčenia na vykonávanie činnosti elektrotechnika;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


 •  Posudok o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti (podľa Prílohy 3c Zákona č. 355/2007 Z. z.)


 •  Potvrdenie o praxi


Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov a revíznych technikov v OS SR

Krátkodobé odborné kurzy odbornej prípravy a aktualizačnej odbornej prípravy (čl. 82, 84, 87, 90 vojenského predpisu Všeob-21-2 ŠOTD v rezorte MO SR)

•  Prihláška VaV - odborná príprava (na získanie odbornej spôsobilosti) elektrotechnikov podľa čl. 82, 84, 87 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na získanie OSE je potrebné predložiť tieto doklady:
  • pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška VaV - odborná príprava (na získanie odbornej spôsobilosti) revízneho technika na vykonávanie OP a OS VTZ elektrických podľa čl. 90 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na získanie OSRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa čl. 87 Všeob-21-2 platné najmenej 1 rok;
  • fotokópiu (neoverenú) o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


•  Prihláška VaV - aktualizačná odborná príprava (AOP) držiteľov platných osvedčení o odbornej spôsobilosti podľa čl. 82, čl. 84, čl. 87, čl. 90 Všeob-21-2

 K vyplnenej prihláške na AOPE, AOPRT je potrebné predložiť tieto doklady:
  • originál a kópia platného osvedčenia o odbornej spôsobilosti;
  • originál a kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;
  • žiadateľ musí preukázať totožnosť občianskym preukazom;


Lekárske posudky o zdravotnej spôsobilosti na prácu

Náplň lekárskych preventívnych prehliadok a podrobnejšie informácie zároveň nájdete v jednotlivých dokumentoch. Tieto tlačivá sú prevzaté z Prílohy Zákona č. 355/2007 Z. z.. Je možné, že príslušný lekár bude mať pre Vás vlastné tlačivo. Zároveň upozorňujeme, že ak ste zaradený do takej kategórie práce a máte pri výkone práce také riziká/faktory pracovného prostredia, ktoré skracujú periodicitu vykonávania LPP vo vzťahu k práci na lehotu nižšiu ako je 5 rokov, nie je potrebné sa znovu zúčastniť LPP vo vzťahu k práci len z dôvodu, že "idete" na AOP za predpokladu, že je Váš posledný lekársky posudok platný a je vydaný vo vzťahu k práci súvisiacej s odbornou spôsobilosťou, ktorú máte. Lehota "nie starší ako 6 mesiacov" sa v zmysle Zákona 124/2006 Z. z. vzťahuje na získanie odbornej spôsobilosti. Pri AOP musíte predložiť platný lekársky posudok nakoľko dokladá platnosť Vášho osvedčenia, ako vyplýva z platnej legislatívy.

Kategóriu práce a faktory pracovného prostredia určuje zamestnávateľ - určite to bude vedieť bezpečnostný technik LPP u všeobecného lekára
(ktorý nie je lekárom pracovnej zdravotnej služby)
§30e ods. 6 zákona 355/2007 Z. z.
LPP u lekárov pracovnej zdravotnej služby (PZS)
v špecializačnom odbore
Všeobecné lekárstvo
§30e ods. 4 a 6 zákona 355/2007 Z. z.
Pracovné lekárstvo
§30e ods. 3 a 6 zákona 355/2007 Z. z.
Zamestnanec FO - podnikateľ Zamestnanec FO - podnikateľ Zamestnanec FO - podnikateľ
Kategória práce
I a II.
Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť Stiahnuť
Kategória práce
III. a IV.
nevykonáva nevykonáva Stiahnuť Stiahnuť