KONFERENCIE

KIT

Komunikačné a informačné technológie
(Communication and Information Technologies)

Prezentácia nových sofistikovaných technológií a výsledkov teoretického ako aj aplikovaného výskumu v oblasti komunikačných a informačných technológií. Cieľom konferencie sú odborné diskusie a plenárne zasadnutia o komunikačných a informačných technológiách a ich využitie vo výskume, odbornej príprave a vzdelávaní so zameraním na vojenské aplikácie.

https://www.kitaos.sk/

FSTA

Fuzzy množiny a ich aplikácie
(Fuzzy Set Theory and Applications)

Od svojho vzniku, v roku 1992, má konferencia FSTA (Fuzzy Sets Theory and Application) o teórii fuzzy množín a jej aplikáciách ambíciu stáť pri rozvoji matematických základov teórie fuzzy množín a príbuzných oblastí, vrátane ich aplikácií. Plenárne prednášky i odborné referáty spájajú vedeckých a výskumných pracovníkov z oblasti fuzzy logiky, teórie agregátorov, neurónových sietí, genetických algoritmov, kvantových štruktúr, teórie miery a prinášajú významné vedecké výsledky s výraznými výstupmi v technickej praxi.
Do roku 2022 pracovníci katedry informatiky participovali na organizovaní konferencie.

http://www.math.sk/fsta/