Katedra elektroniky prispieva k čistote terminológie
elektronických komunikácií
    Jednou z oblastí dlhoročnej spolupráce Katedry elektroniky AOS s Výskumným ústavom spojov n. o. v Banskej Bystrici je oblasť terminológie elektronických komunikácií v nadväznosti na európske a medzinárodné normy (napr. ETSI, CENELEC, IEC), odporúčania ITU, smernice a iné legislatívne dokumenty Európskej únie a odbornú literatúru.
 
    Pracovníci katedry Ing. Marián BABJAK, PhD. a doc. Ing. Martin MARKO, CSc. sa podieľajú na odbornej recenzii sprostredkovane prácou v TK 34 Elektromagnetická kompatibilita, TK 80 Rádiokomunikácie a osobnou účasťou na Terminologických fórach. Ostatné Terminologické fórum 2016, ktorého sa 26. 10. 2016 v Banskej Bystrici za našu vysokú školu zúčastnil doc. Ing. Martin MARKO, CSc., bolo príležitosťou na vzájomnú výmenu informácií a názorov na slovenské názvy nových technológií a služieb z dynamicky sa rozvíjajúcich oblastí elektronických komunikácií.
 
    Dôraz bol položený na terminológiu z oblasti GNSS v nadväznosti na finalizáciu technickej realizácie a spustenie navigačného systému Galileo. V novembri 2016 vynesie európska raketa Ariane ďalšie štyri družice, čím sa vytvoria podmienky na poskytovanie prvých služieb navigačného satelitného systému Galileo. Druhou oblasťou, ktorá je aktuálna aj v širšej spotrebiteľskej verejnosti, boli skratky z oblasti hybridného televízneho vysielania so širokopásmovým pripojením (HbbTV).
 
    Účastníci fóra prerokovali a posúdili pripomienky k terminológii oboch oblastí, čím prispeli k čistote slovenského jazyka a jednoznačnosti odborných termínov a skratiek používaných v oblasti elektronických komunikácií.
 
    Výsledný produkt Terminologický slovník (ISBN 978–80–970852–7–8) je v elektronickej podobe dostupný na http://www.vus.sk/iecd/new/Vyklad.asp a môže byť vhodným zdrojom informácií aj pre študentov elektronických, komunikačných a informačných odborov počas štúdiu a pri spracovaní bakalárskych a diplomových prác.
  
  
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 18380