Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Efektívne využitie frekvencií
 
    Katedra elektroniky AOS v jarnom období (31. 3. až 4. 4. 2014) vykonala krátkodobý odborný kurz s názvom „Elektromagnetická kompatibilita a manažment frekvencií pre špecialistov OS SR“.

    Kurz bol prioritne zameraný na efektívne využívanie frekvencií v taktickom KV, VKV a UKV pásme rádiovými prostriedkami novej generácie, ktoré disponujú systémom automatického nadviazania spojenia, frekvenčnou adaptáciou a využitím metód rozprestretia spektra spôsobom pseudonáhodných zmien nosnej frekvencie. Zavedenie týchto nových staníc do výzbroje OS SR vyžaduje odklon od striktne centralizovaného frekvenčného manažmentu k skupinovým prídelom a k autonómnemu decentralizovanému prídelu frekvencií samotným riadiacim podsystémom rádiových prostriedkov.

    Kurz sa ďalej zaoberal problematikou elektromagnetického vyžarovania známych a neznámych zdrojov a analýzou základných parametrov s detekciou signálu, prípadne jeho demoduláciou. Pri približovaní tejto problematiky využili lektori z katedry elektroniky Ing. Marián Babjak, PhD. a mjr. Ing. Roman Berešík, PhD., mobilné meracie pracovisko, ktoré pre potreby kurzu poskytla ZaSKIS Trenčín. Odborná príprava účastníkov kurzu v tejto oblasti prebehla aj v laboratóriu na rádiový prieskum, situovanom na Katedre elektroniky AOS.

    Ďalšou oblasťou vzdelávania v kurze bolo projektovanie rádiového spojenia v pásme KV, VKV a projektovanie digitálnych rádio reléových trás s využitím programového produktu RADIOLAB v. 3.0. a programových produktov na riešenie EMC vyvinutých na katedre, ktoré prezentoval doc. Ing. Martin Marko, CSc., garant podujatia.

    „Kurz prispel k výmene teoretických a praktických skúseností medzi pedagogickými pracovníkmi katedry a účastníkmi kurzu, ktorí sú spracovateľmi i realizátormi legislatívnych dokumentov v oblasti frekvenčného manažmentu na úrovni MO SR a GŠ OS SR“, povedal vedúci katedry elektroniky prof. Ing. Ján Kurty, PhD., ktorý odovzdal účastníkom certifikáty o absolvovaní kurzu.
  
  
    -mm-, -hg-    
foto: -mm-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3798)