Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Metrológia v rezorte obrany SR
 
    Katedra elektroniky Akadémie ozbrojených síl uskutočnila v dňoch 9. - 12. septembra 2014 krátkodobý odborný kurz zameraný na metrológiu v rezorte obrany SR.

    Túto vzdelávaciu aktivitu organizuje katedra elektroniky 2-krát ročne a určená je pre vybratých pracovníkov rezortu obrany poverených funkciou metrológa. Jej odborným garantom je Ing. Imrich Repka, štátny radca, hlavný metrológ MO SR a pravidelne ju zabezpečujú učitelia katedry doc. Ing. Ľubomír Andráš, PhD. a doc. Ing. Ľuboš Antoška, CSc.

    Cieľom kurzu je poskytnúť účastníkom základné vedomosti v metrologickej legislatíve, orientáciu v systéme plánovania, výkonu a kalibrácie meradiel.

    Kurz sa v úvodných častiach zameriava na históriu merania a metrológie, meracie prostriedky a základné meracie metódy v metrológii. V ďalších tematických blokoch zahrňuje metrologickú legislatívu, požiadavky normy EN ISO/IEC 17025 na metrologickú činnosť, ale aj systém plánovania a zabezpečovania kalibrácií v OS SR.

    Lektori kurzu kladú dôraz i na praktickú časť, v ktorej účastníci kurzu overujú meracie prístroje v laboratóriách katedry, riešia praktické výpočty chýb a neistôt meraní, metodicky sa rieši tiež štruktúra kalibračných postupov a vedenie metrologickej dokumentácie v útvaroch OS.

    Kurz absolvovalo 14 účastníkov, ktorí po zložení písomných testov, obdržali z rúk hlavného metrológa Ing. Repku certifikát, oprávňujúci ich vykonávať odbornú funkciu metrológa v rezorte obrany.
  
  
    text a foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3802)