Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách
a elektrických zariadeniach
 
    Už 22. ročník odborného seminára s podtextom „Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov“ sa konal 27. februára 2014 v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši. Jeho tradiční organizátori Školiace pracovisko elektrotechnikov (ŠPE) Akadémie ozbrojených síl (AOS) a pobočka Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (SES) v Liptovskom Mikuláši orientovali program seminára na prezentáciu nových poznatkov a skúseností nielen z oblasti legislatívy a STN, ale aj z oblasti nových technológií, ktoré sa zameriavajú na zvyšovanie bezpečnosti práce na elektrických inštaláciách a elektrických zariadeniach.

    Rudolf Huna (ŠPE) povedal: "Vďaka novým technológiám sa bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách zvyšuje. Významná je oblasť nových meracích prístrojov pre revíznych technikov, prístroje sa snažia zvyšovať ich bezpečnosť pri vlastných odborných prehliadkach a odborných skúškach elektrických inštalácií a elektrických zariadení".

    Slová Ing. Hunu potvrdila aj prezentačná výstava 22 obchodných a výrobných firiem zo SR a ČR. Za organizátorov konštatoval, že seminár sa každoročne teší nielen veľkému záujmu odborníkov z elektrotechnickej verejnosti, odborných pracovníkov MO SR a MV SR, ale aj veľkému záujmu škôl. „Sme radi, že tieto semináre prispievajú k zvyšovaniu odborných znalostí študentov strených a vysokých škôl a motivujú ich pre prácu v odbore elektrotechnika“, dodal Rudolf Huna. Tohto ročníka sa zúčastnili pedagógovia a študenti zo Žilinskej univerzity, z Akadémie ozbrojených síl, zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej z Liptovského Hrádku a zo Strednej polytechnickej školy z Ružomberka.

    Seminár bol rozdelený do dvoch blokov a zahrnul 10 odborných prednášok, v ktorých bol dôraz položený na nové technológie, legislatívu, metódy, kontrolu a revízie.

    Prednášky boli zamerané na revízie elektrických inštalácií (zariadení) bleskozvodov v súlade s STN, na kontrolu elektrických inštalácií pomocou termovízie, na nové STN z oblasti nízkonapäťových elektrických inštalácií, na revízie elektrických spotrebičov, na psychologické aspekty a právnu zodpovednosť práce revízneho technika a na oblasť EMC (Elektromagnetic Compatibility).

    Do programu seminára výrazne odborne prispela AOS. V jeho obidvoch blokoch vystúpili Rudolf Huna a Jana Staroňová zo ŠPE. V prvom bloku sa zaoberali revíziou výpočtovej techniky prostredníctvom termovízie a v druhom bloku Rudolf Huna podčiarkol dôležité state novej vyhlášky MPSVaR SR č. 398/2013 Z. z.

    Katedra elektroniky AOS sa zapojila do programu seminára odborným príspevkom. Jej učitelia Ján Ochodnický, Zdeněk Matoušek, Mikuláš Šostronek, František Nebus a Bohuslav Lakota spracovali prednášku „Vyhodnocovanie EMC mobilnej špeciálnej techniky“.

    Seminár otvoril rektor AOS brig. gen. Boris Ďurkech, ktorý kvitoval aktuálnosť problematiky v súvislosti so zmenami legislatívy a s novými technológiami. Podujatie pozdravil aj predseda SES Liptovský Mikuláš prof. Dušan Repčík, ktorý okrem iného upriamil pozornosť prítomných na odborný časopis slovenských fyzikov a elektrotechnikov „Myšlienky a fakty“.

    Zo seminára bol vydaný zborník prednášok a tiež učebná pomôcka pre revíznych technikov.
  
  
  
        Ďašie fotografie
        Video
  text: -hg-    
foto: -hg-, -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)