Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 16. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách
 
    Školiace pracovisko elektrotechnikov v Akadémii ozbrojených síl organizovalo už 27. ročník odborného seminára s názvom „Bezpečnosť práce na elektrických zariadeniach a elektrických inštaláciách“ s podtitulom Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, a to 28. februára 2019.

    Seminár sa konal tradične v Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši, tohoročná účasť odborníkov - elektrotechnikov z rezortu obrany, z rezortu vnútra, z civilného sektora a mládeže presiahla číslo 170. Seminára sa zúčastnili študenti zo Strednej odbornej školy elektrotechnickej Liptovský Hrádok, Odbornej polytechnickej školy Dolný Kubín-Kňažia, Strednej odbornej školy technickej – Prešov, Inštitútu Aurela Stodolu z Liptovského Mikuláša a kadeti z Akadémie ozbrojených síl (AOS). Účasť študentov na podujatí ocenil i rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc. v otváracom prejave. Okrem iného uviedol, že seminár má jednu z najdlhších tradícií. Predseda pobočky Slovenskej elektrotechnickej spoločnosti (SES) prof. Ing. Dušan Repčík, CSc. potvrdil, že seminár sa v takejto spolupráci AOS a SES organizuje od roku 1992 a dodal, že poznatky z predmetnej oblasti treba neustále inovovať a rozvíjať. Podujatia, ktoré sa konalo v dvoch prednáškových a prezentačných blokoch, sa zúčastnili aj Ing. Michal Horňák, inšpektor NIP Košice a prezident SEZ-KES z Bratislavy Ing. Vladimír Vránsky.

    Tohoročný prvý blok začal netradične – ukážkami poskytovania prvej pomoci pri zásahu elektrickým prúdom. Ukážky na figurínach predviedli a na otázky účastníkov seminára odpovedali Mgr. Jaroslava Hrabovská a Rastislava Debnárová (ÚHL Ružomberok). Odborníčky potvrdili, že rýchly a odborný zásah pri úraze elektrickým prúdom môže do príchodu zdravotníkov zachrániť ľudský život. V ďalších vystúpeniach odzneli témy zamerané na „Výchovu a vzdelávanie elektrotechnikov v OS SR“ (predniesol Ing. Peter Matej z OdKDI MO SR), „Nové STN pre elektrotechniku“ (doc. Ing. Ivan Bojna, PhD.) a "STN 33 2000-4-41 2018/ang. Elektrické inštalácie nízkeho napätia", "Zaistenie bezpečnosti ochrán pred zásahom elektrickým prúdom" (Ing. Ján Meravý).

    Na seminári vystúpili ďalej odborníci z AOS, a to Ing. Karel Janeček s problematikou „Legislatíva v elektrotechnike“, Ing. Mikuláš Šostronek, PhD. s problematikou „Vplyv elektromagnetického vyžarovania mobilných technológií na ľudský organizmus“, kde konštatoval, že technológia nemá záporný vplyv na bežných užívateľov. Ing. Rudolf Huna a kpt. Ing. Patrik Macalák priblížili účastníkom seminára novú technickú normu „STN 33 2000-6: 2018 Elektrické inštalácie nízkeho napätia, časť Revízia“. V druhom bloku pokračovali aj Ing. Jiří Kroupa na tému „Manažment riadenia rizika pri ochrane objektu pred účinkami blesku“, Ing. Leoš Koupý v téme „Nové poznatky z revízie elektrických zariadení a inštalácií“ a Ing. Zdeňek Suchomel s problematikou „Inštalácia oblúkovej ochrany AFDD“ (prevencia proti požiarom). Tradične sa paralelne so seminárom konala výstava obchodnej a výrobnej činnosti 20 firiem z oblasti elektrotechnických zariadení, inštalácií a meracej prístrojovej techniky.

    O opodstatnení konania seminára svedčí nielen počet jeho účastníkov, ktorí tu každoročne získajú inovované informácie z legislatívy, elektrotechnickej praxe, ale aj počet firiem a renomovaných odborníkov, ktorí si počas jeho priebehu vymieňajú skúsenosti a poznatky z odbornej elektrotechnickej problematiky zameranej na bezpečnosť a ochranu zdravia.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (5127)