Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka

Virtuálny Deň otvorených dverí 2022
 
 
Video "Ako prežiť prvý semester"
 
Video "Ubytovacie priestory AOS"

Všetky informácie týkajúce sa prijímacieho konania nájdete v samostatnej sekcii Prijímacie konanie.


   • Katedra bezpečnosti a obrany
   • Katedra elektroniky
   • Katedra informatiky
   • Katedra logistického zabezpečenia
   • Katedra spoločenských vied a jazykov
   • Katedra strojárstva
   • Katedra telesnej výchovy a športu
   • Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia
 


  Katedra bezpečnosti a obrany
     Katedra bezpečnosti a obrany je základné vysokoškolské vzdelávacie a výskumné pracovisko akadémie pre oblasť národnej, medzinárodnej bezpečnosti a vojenského umenia. Poskytuje vzdelanie v študijnom programe „Bezpečnosť a obrana štátu“ v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni vysokoškolského štúdia.
   
     Katedra je garantom pre získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor v príslušnom odbore habilitačného a inauguračného konania. Absolventov študijného programu profiluje pre potreby mechanizovaných, delostreleckých, ženijných a logistických jednotiek.
   
     Vo výskume sa katedra sústreďuje na oblasť bezpečnostnej politiky štátu. Vo vedeckej činnosti sa zameriava na rozvoj odborov vedy a techniky vo vojenstve. Podieľa sa na tvorbe, rozvoji a overovaní koncepcií, doktrín ozbrojených síl v národnom a aliančnom prostredí.


  Katedra elektroniky
     Katedra poskytuje vysokoškolské vzdelávanie dôstojníkov pre velenie a riadenie vojenských jednotiek, ktoré sú vyzbrojené nasledujúcimi elektronickými zbraňovými systémami:
 • Protilietadlové raketové systémy;
 • Radary;
 • Mobilné komunikačné systémy;
 • Systémy elektronického prieskumu a elektronického boja.
     Katedra elektroniky uskutočňuje výskum, vývoj, expertízy, k. onzultácie, návrhy a skúšky v oblastiach:
 • Elektromagnetická kompatibilita;
 • Senzory a senzorové systémy;
 • Rádioelektronika;
 • Mikrovlnné technológie;
 • Mobilné komunikačné technológie a systémy.


  Katedra informatiky
     Katedra zabezpečuje a realizuje vyučovanie všetkých predmetov z oblasti matematiky, informatiky, informačnej a kybernetickej bezpečnosti, informačných a komunikačných technológií pre akreditované študijné programy bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia v odbore „Vojenské spojovacie a informačné systémy“.
   
     V základnom, ale aj aplikovanom výskume rieši rezortné a mimorezortné výskumné úlohy z oblasti matematiky (kvantových štruktúr), informačných a komunikačných technológií, kybernetickej bezpečnosti:
 • Matematické modely kvantových štruktúr a neurčitosti;
 • Fuzzy štruktúry s usporiadaním a diferenciou;
 • Parciálna dynamická rekonfigurácia ČS vo vojenských aplikáciách;
 • Počítačové jazyky vo velení a riadení;
 • Monitorovanie, detekcia, identifikácia a analýza bezpečnostných ohrození kybernetickej bezpečnosti nástrojmi LAVIBO.
 •    V oblasti vzdelávania, ako aj výskumu, katedra aktívne spolupracuje s univerzitami doma, ale aj v zahraničí v rámci EU. V oblasti medzinárodných aktivít a úloh pre MO SR katedra informatiky je zapojená do riešenia vedeckých a odborných problémov v paneloch STO NATO.
   
     Je lídrom vzdelávania v oblasti počítačových sietí a technológií pre rezort MO SR (CNAP, regionálna aj lokálna CISCO sieťová akadémia), v oblasti kybernetickej bezpečnosti (Palo Alto Networks Cybersecurity Academy) a problematiky NEC (Network Enable Capability), produktov Microsoft Office.
        


   Katedra logistického zabezpečenia
      Katedra logistického zabezpečenia je vedecko-pedagogickým pracoviskom akadémie pre vzdelávanie a vedecko-výskumnú činnosť v oblastiach služieb logistiky a logistickej podpory, manažérstva vo vojenstve, ekonomiky obrany a ekonomiky ozbrojených síl. V oblasti vzdelávania katedra zabezpečuje výučbu vo všetkých vysokoškolských študijných programoch akreditovaných v Akadémii ozbrojených síl v dennom, externom i celoživotnom vzdelávaní.
    
       Katedra sa primárne podieľa na vysokoškolskom vzdelávaní v študijnom programe „Bezpečnosť a obrana štátu“ študijného odboru „Obrana a vojenstvo“, v prvom stupni bakalárskeho štúdia, druhom magisterskom stupni štúdia a treťom stupni doktorandského štúdia.
    
       Katedra logistického zabezpečenia zodpovedá za prípravu a vzdelávanie v odbornosti L10 v špecializáciách: odborník manažmentu logistiky, odborník štábov vojenských útvarov, jednotiek a zariadení všeobecnej logistiky, odborník na zabezpečenie proviantným materiálom, odborník na zabezpečenie výstrojným materiálom, odborník na stavebno-ubytovací materiál. Podieľa sa na príprave odborníkov v špecializácii 950 – odborník finančno-ekonomickej služby, a vo vojenskej odbornosti U10 – vojenský manažment a výcvik.
      
   
  Poskytovanie poľných služieb logistikou OS SR
      


   Katedra spoločenských vied a jazykov
      Katedra sa významnou mierou podieľa na profesijnom vzdelávaní študentov a vojenských profesionálov najmä v oblasti spoločenských vied a jazykov, s dôrazom na získanie a rozvoj intelektuálnych návykov, manažérskych, edukačných a jazykových schopností a zručností.
    
      Je odborným garantom doplňujúceho pedagogického štúdia v rámci AOS.
    
      V rámci kariérneho vzdelávania vojenských profesionálov participuje na kultivácii a ich osobnostnom rozvoji prostredníctvom aplikácie spoločensko-vedných disciplín do vojenskej praxe.
    
      Realizuje výučbu cudzích jazykov, najmä výučbu anglického jazyka, prípravu študentov na skúšku podľa normy NATO – STANAG 6001.
    
      Vo vede a výskume sa katedra zameriava na získavanie najnovších poznatkov v spoločenských vedách so zameraním na rozvoj kľúčových kompetencií veliteľov – lídrov.


   Katedra strojárstva
      Katedra zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v bakalárskom, inžinierskom a doktorandskom študijnom programe „Zbraňové systémy, zbrane a ich časti“.
    
      Rieši výskumné projekty aplikovaného výskumu v prospech Ministerstva obrany a OS SR, vrátane projektov v rámci panelov NATO/STO, Grantovej agentúry výskumu a vývoja SR.
    
      Hlavné oblasti výskumu katedry sú:
  • Výskum simulačných metód pri diagnostike a modernizácii vojenskej techniky zavedenej v OS SR;
  • Aplikácia inteligentných materiálov a nových technológií v špeciálnej technike;
  • Analýza vibračného a hlukového zaťaženia bojovej techniky a hodnotenie vlastností špeciálnych materiálov;
  • Výskum možností zvyšovania ochrany pancierovaných objektov proti účinku dynamického nárazu a výbuchu;
  • Analýza možností zníženia signifikantných príznakov vojenskej techniky a výzbroje v IČ oblasti spektra;
  • Tribodiagnostika olejov a mazív.
         Katedra telesnej výchovy a športu
      Katedra telesnej výchovy a športu je pedagogickým, metodickým a odborným telovýchovným pracoviskom Ozbrojených síl SR. Zabezpečuje výučbu študentov AOS, vedecko-výskumnú činnosť v oblasti telovýchovného procesu, služobnú telesnú výchovu, záujmovú športovú a telovýchovnú činnosť v jednotlivých organizačných formách.
    
      Ako odborné pracovisko Ministerstva obrany SR pre špeciálnu telesnú prípravu školí armádnych špecialistov pre túto oblasť.
    
      Katedra má oprávnenie udeľovať kvalifikácie:
  • Inštruktor špeciálnej telesnej prípravy;
  • Inštruktor (cvičiteľ) vojensko-praktického lezenia;
  • Inštruktor (cvičiteľ) vojensko-praktického plávania.


   Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia
      Katedra vojenskej taktiky a operačného umenia je vysokoškolským a výskumným pracoviskom Akadémie ozbrojených síl pre oblasť vojenského umenia.
    
      Katedra sa podieľa na výchove a vzdelávaní študentov v rámci všetkých foriem a stupňov vysokoškolského vzdelávania a ďalšieho celoživotného vzdelávania realizovaného na Akadémii ozbrojených síl so zameraním na prípravu odborníkov v oblasti velenia, riadenia a použitia jednotiek pozemných síl OS SR.
    
      V študijnom programe „Obrana a vojenstvo“ zabezpečuje a realizuje výučbu najmä vo vojensko-odborných predmetoch so zameraním na prípravu dôstojníkov odborností:
  • G10 – pešie, motorizované, mechanizované a tankové vojsko;
  • G20 – delostrelectvo;
  • G30 – ženijná podpora a EOD.
  •    V oblasti vedy a výskumu sa katedra zameriava na rozvoj a optimalizáciu použitia zbraní, zbraňových systémov a jednotiek, predovšetkým pozemných síl, v operáciách po celom spektre konfliktu. Katedra sa podieľa na tvorbe, rozvoji a overovaní koncepcií, vojenských predpisov, doktrín a služobných pomôcok ozbrojených síl v národnom a aliančnom prostredí.

   
  Na Vaše prípadné otázky odpovieme emailom na adrese vzdelavanie@aos.sk alebo na facebookovom profile Akadémie ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika.  
  gen. Dr. M. R. Štefánik
   
   
    e-mail AOS  Stravovanie WEGA
   
    Facebook AOS  YouTube AOS
     NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
  © Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3044)