Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka

Povinné zverejňovanie informácií


      Povinne zverejňované informácie podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám“):

      Podnet, sťažnosť, žiadosť, návrh alebo iné podanie možno podať na adrese:
 
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Demänová 393
031 01 Liptovský Mikuláš 1

      Miesto podania:
 
       pracovisko administratívnej bezpečnosti a registratúry
 


      Sadzobník úhrad nákladov za sprístupnenie informácie podľa § 5 ods. 1 písm. f) zákona o slobodnom prístupe k informáciám
 1. Úhrady za náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie:
  1. Vyhotovenie kópie
         1 strana, formát A 4 à 0,10 €
         1 strana, formát A 4, obojstranná tlač à 0,15 €
         1 strana, formát A 3 à 0,15 €
         1 strana, formát A 3, obojstranná tlač à 0,30 €
  2. Obálky
         obálka, formát A 6 à 0,10 €
         obálka, formát A 5 à 0,20 €
         obálka, formát A 4 à 0,30 €
         obálka s dnom à 0,50 €
  3. Poskytnutie informácie na technických nosičoch dát CD, DVD – 1 ks à 1,00 €

  Materiálne náklady spojené s odoslaním informácie sa určujú podľa aktuálneho cenníka Slovenskej pošty, a.s.
   
 2. Informácie zasielané e-mailom, faxom, telefónom sa nespoplatňujú.
   
 3. Podľa vyhlášky MF SR č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácie sa úhrada nákladov určí ako súčet nákladov Sadzobníka.
  Žiadateľ ich môže uhradiť poštovou poukážkou na účet č. SK80 8180 0000 0070 0016 6213, alebo priamou úhradou v hotovosti v pokladni Akadémie ozbrojených síl.


      Informácie o spôsobe získavania informácií, lehotách, opravných prostriedkoch, úhrade nákladov sú obsiahnuté v Smerniciach rektora Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika na realizáciu zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

      Každá žiadosť o informáciu musí mať predpísané náležitosti uvedené v § 14 ods. 2 zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
      Zo žiadosti musí byť zrejmé, ktorej povinnej osobe je určená, meno, priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa, jeho adresa pobytu alebo sídlo, ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3047)