Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Školiace pracovisko elektrotechnikov ako súčasť Centra vzdelávania Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, organizuje a vykonáva výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa Vyhlášky č. 356/2007 Z. z. a schválených programov výchovy a vzdelávania v rámci krátkodobých odborných kurzov pre

• študentov AOS gen. M. R. Štefánika
• profesionálnych vojakov OS SR
• zamestnancov a vedúcich zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR
• SZČO, zamestnancov, vedúcich zamestnancov a zamestnávateľov pre podniky a organizácie z civilného sektoru


na základe oprávnení vydaných Národným išpektorátom práce a Odborom kontroly, energetickej inšpekcie, požiarneho dozoru a inšpekcie práce MO SR.


ROZSAH VÝCHOVY A VZDELÁVANIA V OBLASTI OCHRANY PRÁCE

jednotlivých skupín podľa prílohy 2 zákona č. 124/2006 Z. z. organizovaný Školiacim pracoviskom elektrotechnikov
Intro video...

Skupina 01.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov

Zamestnávateľ je povinný pravidelne, zrozumiteľne a preukázateľne oboznamovať každého zamestnanca s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ďalej so zásadami bezpečnej práce, zásadami ochrany zdravia pri práci, zásadami bezpečného správania na pracovisku a s bezpečnými pracovnými postupmi a overovať ich znalosť. To môže vykonávať aj prostredníctvom osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie v oblasti ochrany práce.

Školiace pracovisko elektrotechnikov je osobou oprávnenou a zabezpečuje výchovu a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov rezortu Ministerstva obrany SR ako aj pre zamestnávateľov a organizácie v civilnom sektore v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.

Skupina 01.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a ustanovené pracovné podmienky
výchova a vzdelávanie bezpečnostných technikov

Bezpečnostný technik vykonáva úlohy bezpečnostnotechnickej služby poskytuje zamestnávateľovi najmä poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných, koordinačných, vzdelávacích úloh a iných úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä z hľadiska primeranosti pracovných priestorov a stavieb, pracovných procesov a pracovných postupov, pracovných prostriedkov a iných technických zariadení, pracovného prostredia a ich technického, organizačného a personálneho zabezpečenia. V záujme optimalizácie pracovných podmienok ovplyvňuje postoje zamestnávateľa, vedúcich zamestnancov a zamestnancov k bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie.

Školiace pracovisko elektrotechnikov je osobou oprávnenou a zabezpečuje odbornú prípravu, skúšky a vydáva osvedčenia bezpečnostných technikov pre záujemcov z rezortu Ministerstva obrany SR a z civilného sektoru v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z.

Skupina 05.1 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ak ide o činnosť
 • elektrotechnika (tzv. "§21"),
 • samostatného elektrotechnika (tzv. "§22"),
 • elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických (tzv. "§23"),

Školiace pracovisko elektrotechnikov je osobou oprávnenou a zabezpečuje pre záujemcov o získanie osvedčenia na vykonávanie uvedených činností odbornú prípravu, overovanie odborných vedomostí, vydávanie osvedčení a aktualiačnú odbornú prípravu v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. v rozsahu činnosti vykonávanej na technickom zariadení elektrickom skupiny E2 (technické zariadenie s napätím do 1 000 V vrátane bleskozvodu), v objektoch triedy A (objekt bez nebezpečenstva výbuchu).

Skupina 05.2 Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach elektrických
výchova a vzdelávanie revíznych technikov

Fyzická osoba môže obsluhovať určený pracovný prostriedok a vykonávať určené pracovné činnosti ustanovené právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri jeho prevádzke len na základe platného osvedčenia na vykonávanie činnosti vydaného príslušným inšpektorátom práce, ak ide o činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických.

Školiace pracovisko elektrotechnikov zabezpečuje odbornú prípravu na získanie osvedčenia na činnosť revízneho technika vyhradených technikckých zariadení elektrických (tzv. "§24") v rozsahu E2A a aktualizačnú odbornú prípravu pre záujemcov z rezortu Ministerstva obrany SR a z civilného sektoru v rozsahu všeobecných a osobitných požiadaviek podľa vyhlášky č. 356/2007 Z. z. Overovanie odborných vedomostí fyzickej osoby na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení elektrických patrí podľa § 14 ods. 1, písm c) zákona č. 124/2006 Z. z. do tzv. "Overovania plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení" a podľa § 14 ods. 2 rovnakého zákona plnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa zmieneného § 14 ods. 1 je oprávnená overovať právnická osoba, ktorá má oprávnenie vydané Národným inšpektorátom práce, tzv. „oprávnená právnická osoba". Pričom oprávnená právnická osoba doručí doklad o overení odborných vedomostí podľa odseku 1 písm. c) inšpektorátu práce príslušnému podľa miesta overenia odborných vedomostí. Zoznam oprávnených právnických osôb, ktorým bolo vydané oprávnenie je mmožné nájsť na stránkach Národného inšpektorátu práce.

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v rezorte MO SR
výchova a vzdelávanie profesionálnych vojakov a zamestnancov rezortu MO SR

V rezorte MO SR je bezpečnostným predpisom na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vojenský predpis Všeob-21-2 Štátny odborný technický dozor v rezorte ministerstva obrany, podľa ktorého môžu vyhradené technické zariadenia obsluhovať len osoby odborne spôsobilé, zacvičené a preukázateľne oboznámené s požiadavkami predpisov pre obsluhu zariadenia.

Školiace pracovisko elektrotechnikov má oprávnenie udelené IP MO SR na realizáciu výchovy a vzdelávania a zabezpečuje odbornú prípravu, aktualizačnú odbornú prípravu, overenie odborných vedomostí a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre študentov AOS, profesionálnych vojakov a zamestnancov z rezortu MO SR ak ide o činnosť
 • elektrotechnika (čl. 82),
 • samostatného elektrotechnika (čl. 84),
 • elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických (čl. 87),
 • revízneho technika na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených elektrických zariadení (čl. 90) v rozsahu E2A,

stacionárnych zariadení aj mobilných prostriedkov vo výzbroji OS SR.


PORADENSKÁ ČINNOSŤ

Školiace pracovisko elektrotechnikov poskytuje poradenskú činnosť a konzultácie k problematike normalizácie a projektovania, revíziám (odborným prehliadkam a odborným skúškam) elektrických inštalácií a bezpečného konštruovania elektrických zariadení.

PUBLIKÁCIE

Školiace pracovisko elektrotechnikov vypracúva metodické, didaktické učebné pomôcky a vyučovacie programy pre všeobecnú bezpečnosť a pre oblasť bezpečnosti práce na elektrických zariadeniach a inštaláciách. Od roku 1993 Školiace pracovisko elektrotechnikov pravidelne oraganizuje semináre na tému "Bezpečnosť práce na elektrických inštaláciách a zariadeniach" k týmto seminárom sú vydávané zborníky prednášok odborníkov, ktorí sa pri tejto príležitosti delia o odborné poznatky s účastníkmi seminárov. Zborníky a viac informácií k seminárom nájdete v sekcii "Semináre". Viac informácií o publikáciách, ktoré je možné zakúpiť nájdete v sekcii Publikácie


UČEBNÉ PRIESTORY

8. decembra 2008 bol slávnostným otvorením bol úspešne zavŕšený projekt v hodnote viac ako milión slovenských korún, ktorý umožnil vybudovať špičkové školiace pracovisko nielen z pohľadu rezortného, ale i celoštátneho. Školiace pracovisko tvorí prednášková miestnosť, laboratórium a prípravňa a je vybavené meracou, diagnostickou a výpočtovou technikou. Unikátom z hľadiska didaktickej techniky je sústava učebných a demonštračných panelov, poskytujúcich názorné a funkčné ukážky elektrických inštalácií a zariadení v širokej škále ich rôznorodosti. Školiace pracovisko bezpečnosti práce ponúka našim študentom, pracovníkom z rezortu i mimo neho široké možnosti výchovy a vzdelávania.

> <