Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

V tejto časti nájdete odpovede na niektoré základné otázky najmä z oblasti získania odbornej spôsobilosti v elektrotechnike a zároveň odkazy na príslušné legislatívne dokumenty, ktoré sa predmetnou časťou zaoberajú, prípadne na oficiálne stanoviská NIP zverejnené na ich internetovej stránke. Snažíme sa zverejniť najmä odpovede na otázky a nejasnosti, s ktorými sa v praxi najčastejšie stretávame.

Podmienky na získanie osvedčenia na vykonávanie činnosti elektrotechnikov a revíznych technikov

Základné podmienky

Podľa § 16 ods. 2 Zákona č. 124/2006 Z.z. je podmienkou na vydanie osvedčenia na vykonávanie činností elektrotechnikov a revíznych technikov
• vek najmenej 18 rokov, ak právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci neustanovujú inak,
• vzdelanie a prax podľa právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z. z.),
• zdravotná spôsobilosť na prácu potrebná na vykonávanie činnosti (viď Lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci ako podmienka na získanie osvedčenia)
• absolvovanie odbornej prípravy v rozsahu ustanovenom právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (Vyhláška MPSVaR č. 356/2007 Z. z.),
• overenie odborných vedomostí.


Požiadavka na vzdelanie

Podľa § 21 ods. 1 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. je elektrotechnikom fyzická osoba, ktorá má ukončené stredoškolské elektrotechnické vzdelanie alebo vysokoškolské elektrotechnické vzdelanie. Elektrotechnickým vzdelaním sa rozumejú odbory s elektrotechnickým zameraním, ktoré sú uvedené v prílohe k Vyhláške ŠÚ SR č. 243/2012 Z. z., ktorou sa vydáva štatistická klasifikácia odborov vzdelania. Predmetom klasifikácie sú vedné odbory a študijné odbory na vysokých školách a študijné odbory a učebné odbory na stredných školách. (--- aktualizácia ---) , ktoré sú, pre stredné školy na základe §47, písm. a) Zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní uvedené vo Vyhláške MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z. z. o sústave odborov vzdelávania pre stredné školy a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania a pre vysoké školy v prílohe Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky.

Podľa § 21 ods. 2 Vyhlášky MPSVaR č. 508/2009 Z. z. je elektrotechnikom je aj fyzická osoba, ktorá môže v rozsahu svojho odborného vzdelania vykonávať činnosť na vyhradenom technickom zariadení elektrickom (pzn. zdôrazniť treba "v rozsahu svojho odborného vzdelania")

 • • ak má odborné vzdelanie v inom učebnom odbore alebo v inom študijnom odbore ako elektrotechnickom, ktorého súčasťou je výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické,
 • • alebo ak absolvovala ďalšie odborné vzdelávanie v akreditovanom vzdelávacom programe zameranom na technické zariadenie elektrické v minimálnom rozsahu 400 hodín.
  Tieto špecifické prípady vyžadujú doklad, ktorým sa preukáže výučba zameraná na príslušné technické zariadenie elektrické.
  Pzn. Ďalšie odborné vzdelávanie je druh vzdelávania (podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní), ktorý vedie k doplneniu, obnoveniu, rozšíreniu alebo prehĺbeniu získanej kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti (pozor, nejedná sa o "rekvalifikáciu" podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní). V takých špecifických prípadoch sa na osvedčeniach na vykonávanie činnosti jasne vymedzí rozsah činnosti na príslušné technické zariadenie elektrické.

  Ďaľšie informácie nájdete na stránkach Národného inšpektorátu práce.

V prípade akýchkoľvek ďalších pochybností je potrebné sa obrátiť na Národný inšpektorát práce.
Prax

Odbornou praxou sa rozumie činnosť pri projektovaní, konštruovaní, montáži, oprave, rekonštrukcii a pri výkone kontroly stavu bezpečnosti technického zariadenia príslušnej skupiny. Do dĺžky odbornej praxe samostatného elektrotechnika, elektrotechnika na riadenie činnosti alebo na riadenie prevádzky a revízneho technika vyhradeného technického zariadenia elektrického sa započítava čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu. Ak čas vykonávania činnosti na príslušnom technickom zariadení elektrickom príslušného napätia a príslušnej triedy objektu bol prerušený na dlhšie ako tri roky, do dĺžky odbornej praxe sa započíta iba polovica času vykonávania tejto činnosti pred jeho prerušením.


Požiadavka na čas započítanej odbornej praxe vychádza z prílohy č. 11 Vyhlášky 508/2009 Z. z.

§22 Samostatný elektrotechnik do 1000V nad 1000V
Pri činnosti vykonanej na TZE vrátane bleskozvodu Vyučený, ÚSO, VŠ 1 rok 2 roky
§23 Elektrotechnik na riadenie činnosti alebo riadenie prevádzky do 1000V 1000V
Pri činnosti vykonávanej na TZE vrátane bleskozvodu Vyučený 4 roky 5 rokov
ÚSO 3 roky 4 roky
§24 Revízny technik VTZE E1 E2 E4, E5
Pri činnosti vykonávanej na TZE v objekte triedy A a B1 vrátane bleskozvodu ÚSO 6 rokov 5 rokov 3 roky
4 rokov 3 rokov 1 roky
Pri činnosti vykonávanej na TZE v objekte triedy B vrátane bleskozvodu ÚSO 7 rokov 6 rokov 5 rokov
5 rokov 4 roky 3 rokyLekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci

1. Ako podmienka na získanie osvedčenia na vykonávanie činnosti

Podľa § 16 ods. 2, písm c) Zákona č. 124/2006 Z.z. je podmienkou na vydanie osvedčenia na vykonávanie činností elektrotechnikov a revíznych technikov zdravotná spôsobilosť na prácu. Podľa § 16 ods. 4 toho istého Zákona sa zdravotná spôsobilosť na prácu posudzuje na základe výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci a preukazuje sa lekárskym posudkom nie starším ako šesť mesiacov. Lekársky posudok vypracúva podľa § 30f ods. 1 Zákona č. 355/2007 Z. z. lekár, ktorý posudzuje zdravotnú spôsobilosť na prácu. Vzor lekárskeho posudku je uvedený v prílohe 3c Zákona č. 355/2007 Z. z.. Za zmienku stojí aj to, že ak ide o práce zaradené do tretej kategórie alebo štvrtej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu vykonávať okrem lekárov pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci aj lekári pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo pod dohľadom lekára pracovnej zdravotnej služby so špecializáciou v špecializačnom odbore pracovné lekárstvo, špecializačnom odbore klinické pracovné lekárstvo a klinická toxikológia alebo špecializačnom odbore služby zdravia pri práci. Ak ide o práce zaradené do prvej kategórie alebo druhej kategórie, lekárske preventívne prehliadky vo vzťahu k práci môžu vykonávať aj lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore všeobecné lekárstvo. Viac informácií nájdete v § 30e Zákona č. 355/2007 Z.z.


Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci je taxatívne vymedzený v Odbornom usmernení Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o náplni lekárskych preventívnych prehliadok vo vzťahu k práci uverejnenom vo Vestníku MZ SR vydanie 29-38/2016 z 2. novembra 2016. Rozsah lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci pri výkone činností elektrotechnika, samostatného elektrotechnika a elektrotechnika na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky na vyhradených technických zariadeniach elektrických a pri výkone činností revízneho technika vyhradených technických zariadení elektrických nájdete v tomto Vestníku v Prílohe 7 na str. 217-218

2. Ako dôvod na stratu platnosti osvedčenia na vykonávanie činnosti

Podľa § 16 ods. 6 Zákona č. 124/2006 Z.z. je fyzická osoba, ktorá má osvedčenie na vykonávanie činnosti povinná podrobiť sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ktorou sa posudzuje jej zdravotná spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie tejto činnosti, do piatich rokov odo dňa
• vydania osvedčenia na vykonávanie činnosti,
• vykonania predchádzajúcej lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci.
Ak tak neučiní, tak podľa § 16 ods. 11, písm. b) Zákona č. 124/2006 Z.z. osvedčenie na vykonávanie činnosti stráca platnosť. Z uvedených dôvodov v tejto súvislosti vyžadujeme od uchádzačov o aktualizačnú odbornú prípravu kópiu platného lekárskeho posudku.

3. Ak má fyzická osoba platné osvedčenie na vykonávanie činnosti vydané pred 1. januárom 2014

Podľa prechodného ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2014 v § 39f Zákona č. 124/2006 Z. z. bola fyzická osoba, ktorá mala platné osvedčenie na vykonávanie činnosti vydané pred 1. januárom 2014, povinná podrobiť sa do 31. decembra 2014 lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci, ak sa lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci nepodrobila v období od 1. januára 2010 do 31. decembra 2013. Ak tak táto fyzická osoba neučinila, jej osvedčenie stratilo platnosť. Ak tak učinila, ďalej sa riadi podľa vysvetlení v bode 2.


Poučená osoba

Poučená osoba je podľa §20 Vyhlášky 508/2009 Z. z. fyzická osoba bez elektrotechnického vzdelania, ktorá môže:


 • • obsluhovať technické zariadenie elektrické
 • • alebo vykonávať na ňom prácu v súlade s bezpečnostnotechnickými požiadavkami (pzn. bezpečnostnotechnickou požiadavkou je požiadavka upravujúca technické riešenie a spôsob prevádzky a kontroly technického zariadenia ustanovená právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo požiadavka posúdená a uvedená právnickou osobou oprávnenou na overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení),

ak bola v rozsahu vykonávanej činnosti preukázateľne oboznámená

 • • o činnosti na tomto technickom zariadení elektrickom
 • • a o postupe pri zabezpečovaní prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom.

Oboznámenie môže vykonať:


 • • Osoba s odbornou spôsobilosťou podľa §21-24
 • • Iná prevádzkovateľom určená poučená osoba (osoba s §20) výlučne v prípade, že osoba, ktorá sa oboznamuje bude vykonávať len obsluhu technického zariadenia elektrického v rozsahu nízkeho napätia.


Strata platnosti osvedčenia na vykonávanie činnosti

Uvedený stav rieši §16 ods. 11) Zákona 124/2006 Z. z. Osvedčenie stráca platnosť:


 • • nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o odobratí, ak osoba, ktorá je držiteľom osvedčenia závažným spôsobom alebo opakovane koná v rozpore s právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
 • • ak sa fyzická osoba v predpísanej lehote (pzn. do 5 rokov od vydania a následne do piatich rokov od absolvovania poslednej LPP) nepodrobila lekárskej preventívnej prehliadke vo vzťahu k práci,
 • • ak podľa výsledku lekárskej preventívnej prehliadky vo vzťahu k práci nemá zdravotnú spôsobilosť na prácu potrebnú na vykonávanie činnosti, na ktorú mala vydané osvedčenie,
 • • ak fyzická osoba v predpísanej lehote (pzn. do 5 rokov od vydania a následne do piatich rokov od absolvovania poslednej AOP) neabsolvovala aktualizačnú odbornú prípravu.

Pzn. Z dôvodu, že forma skončenia AOP je uvedenie dátumu absolvovania aktualizačnej odbornej prípravy v písomnom doklade "Osvedčenie", vyžadujeme doložiť platnosť osvedčenia platným lekárskym posudkom.

Od 1.1.2016 je elektronická zbieka zákonov právne záväzná

Portál Slov-Lex

Spoločným znakom všetkých všeobecne záväzných právnych predpisov (normatívnych právnych aktov) je okrem iného štátne vynútenie, záväznosť, to znamená, že pri porušení môže byť použitá sankcia. V tejto súvislosti uvádzame do pozornosti portál Slov-Lex (http://www.slov-lex.sk), ktorý je súčasťou informačného systému verejnej správy a na ktorom je uverejnená elektronická zbierka zákonov, ktorá je právne záväzná.

Podľa § 12 ods. 4 Zákona č. 400/2015 Z.z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov je elektronická podoba zbierky zákonov dostupná bezplatne prostredníctvom Slov-Lexu (http://www.slov-lex.sk). Podľa § 8 ods. 2 rovnakého Zákona je portál Slov-Lex súčasťou informačného systému verejnej správy, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti (do 30.6.2020) Úrad vlády Slovenskej republiky (od 30.6.2020). Elektronická podoba a listinná podoba zbierky zákonov majú rovnaké právne účinky.