Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

Organizačné a technicko-administratívne pokyny


Pre zabezpečenie správnych administratívnych postupov evidencie, stavu naplnenosti termínov, záväzného potvrdenia o účasti a ďalších úkonov, spojených okrem iného napríklad aj so zabezpečením vstupu do objektu AOS gen. M. R. Štefánika, zasielajte príslušné dokumenty, najneskôr 30 dní pred začatím príslušnej výchovno-vzdelávacej aktivity nasledovne:Žiadosť o zaradenie na termín


A/ Žiadatelia z civilného sektoru
•  Prihlásiť sa na vybraný termín elektronickou poštou na adrese kok@aos.sk, prípadne telefonicky, t.č. +421 960 422 912.

B/ Profesionálni vojaci a zamestnanci rezortu MO SR
• Žiadosť o zaradenie do KOK, schválenú veliteľom príslušného vojenského útvaru s uvedením príslušného požadovaného čl. Všeob-21-2, ako prílohu elektronickej pošty na adresu kok@aos.skC/ Držitelia osvedčenia vydaného podľa Zákona 124/2006 Z. z. a v súlade s Vyhláškou 508/2009 Z. z. alebo s Vyhláškou č. 205/2010 Z. z. žiadajúci o vydanie osvedčenia platného v rezorte MO SR
• Dohodnú si telefonicky termín nostrifikácie priamo s odborným garantom alebo jeho zástupcom (kontakt).


Ďalej túto dokumentáciu predložíte na mieste

Vzdelávacia aktivita Prihláška Ďalšie potrebné dokumenty Poznámka
Civilný sektor

Vyhláška 508/2009 Z.z.
Poučená osoba

§20

Závisí na konkrétnych podmienkach - dohodnite ad-hoc telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty

Odborná príprava a získanie osvedčenia
elektrotechnika

§21, §22, §23

1. pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
2. kópiu dokladu o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
3. potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení (možný vzor potvrdenia o praxi);
4. kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;

Odborná príprava
revízneho technika

§24

1. osvedčenie na činnosť elektrotechnika;
2. kópiu dokladu o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
3. potvrdenie o doposiaľ vykonávanej elektrotechnickej praxi na elektrickej inštalácii/zariadení (možný vzor potvrdenia o praxi);
4. kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;

Overenie odborných vedomostí vykonáva podľa § 14 ods. 1), písm. c) zákona č. 124/2006 Z. z. oprávnená právnická osoba (OPO)

Aktualizačná
odborná príprava

§21, §22, §23, §24

1. originál platného osvedčenia na vykonávanie činnosti elektrotechnika/revízneho technika;
2. kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;

Rezort MO SR

Všeob-21-2
Odborná príprava a získanie osvedčenia
elektrotechnika

čl.82 až čl.87

1. pre rozšírenie OSE - predchádzajúce osvedčenie;
2. kópiu dokladu o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
3. kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;

Odborná príprava
a získanie osvedčenia
revízneho technika

čl.90

1. osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa čl. 87 Všeob-21-2 platné najmenej 1 rok;
2. kópiu dokladu o najvyššom nadobudnutom odbornom elektrotechnickom vzdelaní;
3. kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;

UPOZORNENIE: Pre rozsah E2A, B a B1 je potrebné odoslať túto žiadosť najprv na schválenie inšpektorovi pre bezpečnosť EZ rezortu MO SR Ing. Petrovi MATEJOVI

Nostrifikácia osvedčení vydaných v civilnom sketore

1. kópia osvedčenia o odbornej spôsobilosti vydaného v civilnom sektore;
2. kópia platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;

UPOZORNENIE: Pre tento postup platí Metodický pokyn IP MO SR
č. SEKO3-10-200/2023/OdKEIPDIP

Aktualizačná
odborná príprava

čl.82 až čl.90

1. originál platného osvedčenia na vykonávanie činnosti elektrotechnika/revízneho technika;
2. kópia posledného platného lekárskeho posudku o zdravotnej spôsobilosti na výkon konkrétnej činnosti;