Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika, Liptovský Mikuláš

UPOZORNENIE!
Ukážky prezentácií, ktoré tu nájdete nemusia korešpondovať s tými, ktoré sú použité pri výchove a vzdelávaní. Slúžia len ako demonštračné príklady, ktoré boli platné v dobe uverejnenia a nemusia byť aktuálne. Vzhľadom na rozsah výchovy a vzdelávania taktiež nemusia obsahovo v plnom rozsahu pokryť tému, ktorú svojim zameraním predstavujú.
Pre potreby výchovy a vzdelávania v oblasti ochrany práce/bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na elektrických inštaláciách a zariadeniach sú vo vyučovacích textoch a didaktických pomôckach zverejnené, citované časti slovenských technických noriem. Na uvedenú činnosť má subjekt Školiace pracovisko elektrotechnikov Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika udelený súhlas Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 2018/700/005156/01791 z 9.5.2018 podľa §14 ods. 5 Zákona č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii.

Zásady poskytovania prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom - ukážka

STN 33 2000-4-41 2007 OSE - ukážka

STN 33 1600:1996 / Z 2011, STN 33 1610:2002 - Pomôcka pri praktických meraniach - Revízie ručného náradia a spotrebičov - ukážka