TLS - Team Leader Simulator
 
 
   TLS je rekonfigurovateľným virtuálnym simulátorom určeným pre podporu taktického výcviku pridaním jednotlivcov a malých skupín do distribuovanej virtuálnej simulácie generovanej pre riešenia úloh krízového manažmentu. Základnou funkciou TLS je generovať virtuálne syntetické prostredie maximálne sa približujúce reálnym podmienkam, a tak vytvoriť predpoklady pre podporu taktického výcviku malých jednotiek so zameraním na rôzne typy skupín/tímov, prioritne však na vojenské, záchranárske, policajné a hasičské jednotky.
 
   TLS dopĺňa existujúcu hardvérovú a softvérovú základňu Akadémie postavenú na konštruktívnej a virtuálnej simulácii. Podporuje výcvik veliteľov jednotiek/skupín/tímov simuláciou priebehu riešených krízových situácií s využitím virtuálneho syntetického digitálneho terénu. TLS rozvíja koordináciu a vzájomnú komunikáciu, taktické myslenie, schopnosti velenia a riadenia s dôrazom na rozhodovanie (riešenie úloh psychologickej prípravy, správanie sa v stresových situáciách, prijímanie rozhodnutí v časovej tiesni a pod.). Môže byť využitý pre individuálny – samostatný výcvik, ale aj ako prostriedok rozohry riadiaceho cvičenia v rámci realizovaného počítačom podporovaného cvičenia.
 
   Špecializovaný softvér a hardvér simulátora poskytuje dve pracovné pozície v samostatných kabínach. S využitím hardvérových komponentov na zabezpečenie konektivity komunikačného rozhrania do simulačného systému OTB v2.5 docielime možnosť vytvárania komplexného priebehu simulácie s prepojením do jednotného prostredia definovaného DIS protokolom. Systém hlasovej komunikácie ASTRA simuluje rádiové spojenie a umožňuje simulovať jednotlivé rádiové siete (kanály) formou konferenčných hovorov alebo hovorov Bod – Bod. Zobrazenie umožňuje pohľad z úrovne očí simulovanej entity, čím cvičiaci získa informácie rovnakým spôsobom ako v reálnom živote a to na základe pozorovania, kooperácie a komunikácie so spolupôsobiacou jednotkou/skupinou/tímom.
 
   Simulácia s využitím TLS prebieha v reálnom čase s možnosťou vstupu obsluhy do priebehu simulácie napr.: nastavením parametrov počasia, vložením požiaru, výbuchu a možnosťou ovládania simulovanej techniky (pozemnej aj vzdušnej), osôb a zvierat. Správanie všetkých entít je poloautomatické, každá entita dokáže sama vykonávať zadané úlohy a generovať reakcie na simulované udalosti, operátor tak nerieši základné detaily vykonávaných úloh.
 
   TLS umožňuje súčinnosť so simulátormi vozidiel (nasadnutie/zosadnutie do/z vozidla, streľba za jazdy a pod.), podporu terénnych databáz (pohyb v budovách alebo ich častiach, systematické zaistenie vnútorných priestorov a pod.), podľa zvoleného režimu poskytuje informácie o jednotlivcovi/skupine/tíme ako sú napr.: činnosť, zdravotný stav, dostupná výzbroj, množstvo munície.
 
   Zvuky imitujúce prevádzku zvolenej konfigurácie sú generované simulačným programom simulátora. Ozvučenie pracovísk jednotiek/skupín/tímov je zabezpečené aktívnou reproduktorovou sústavou.
 
   K zobrazovaniu výslednej simulovanej scény je použitý obrazový generátor, ktorý je schopný vykresliť scénu s množstvom detailov a pohyblivých modelov, simulovať počasie, hmlu, výbuchy a množstvo ďalších fyzikálnych a atmosférických javov. Obrazový generátor umožňuje paralelné synchrónne zobrazenie niekoľkých nezávislých výhľadov a zobrazenie prekrytia so zámernými krížmi a ďalšími informačnými, funkčnými či ovládacími prvkami.
 
   Priame ovládanie a správa činnosti simulátora je zabezpečená prostredníctvom pracoviska obsluhy simulátora.
 
 TLS - prezentácia
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021