Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Utorok 28. 05. 2024        
 Hlavná stránka

10 rokov vzdelávania seniorov v Akadémii ozbrojených síl
 
    Vzdelávanie seniorov v Akadémii ozbrojených síl (AOS) je späté s Univerzitou tretieho veku (UTV), prvý ročník tejto progresívnej formy celoživotného vzdelávania bol v akadémii otvorený v roku 2005 a zameraný bol na počítače a internet, a to v snahe napomôcť seniorom získať poznatky z oblasti šíriacich sa informačných technológií, vytvoriť priestor pre ich nové životné naplnenie, sebarealizáciu, spoločenský život, nové kontakty a aj novú filozofiu života. Toto vzdelávanie úspešne pokračovalo v ďalších rokoch, jednak rástol počet ponúkaných vzdelávacích programov a v súvislosti s tým rástol aj počet starších ľudí, ktorí UTV absolvovali. V tomto roku 2015 uplynulo okrúhlych 10 rokov vzdelávania seniorov na pôde AOS, a to bol dôvod bilancovať a hodnotiť, analyzovať súčasnosť a hovoriť o budúcnosti.

    Pri tejto príležitosti zorganizovalo 27. novembra 2015 Centrum vzdelávania AOS, ktoré UTV úspešne realizuje, odborný seminár „10 rokov vzdelávania seniorov v AOS“, a to za účasti Ing. Lucie Hrebeňárovej, PhD., prezidentky Asociácie UTV (ASUTV) na Slovensku a 35 zástupcov UTV z vysokých škôl SR, MŠ VVaŠ SR, MsÚ Liptovský Mikuláš, Jednoty dôchodcov Slovenska, Zväzu vojakov Slovenska. Desať rokov vzdelávania v rámci UTV na AOS analyzoval pplk. Ing. Milan Švrlo z Centra vzdelávania AOS. Zaoberal sa vznikom, poslaním, obsahom, legislatívou, naplnenými úlohami, kvantitatívnou stránkou UTV a jej ďalším smerovaním. Do svojho vystúpenia zakomponoval aj Národný program aktívneho starnutia na r. 2014-2020, ktorý vytýčil hlavné ciele UTV. Jej súčasná forma sa napĺňa v študijných v programoch: počítače a internet, anglický jazyk, environmentálna výchova a telesná výchova pre seniorov, okrem toho sa realizuje štúdium v prvom ročníku – všeobecnom. V tejto súvislosti pplk. Švrlo konštatoval, že „Trojročné štúdium seniorov na UTV, ktoré sa odvíjalo od zásad Medzinárodnej asociácie UTV (AIUTA), v ostatnom roku pozmenilo štruktúru v prospech študentov. Hlavné ciele a úlohy UTV však ostali zachované“. Dodal, že spoločný všeobecný ročník už nie je povinný a študenti môžu od začiatku UTV študovať v odbornom študijnom predmete, o ktorý majú záujem. Okrem iného ocenil dlhoročnú obetavú prácu učiteľov UTV a tiež spoluprácu so Slovenskou akademickou asociáciou pre celoživotné vzdelávanie (SAACV).

    Ďalej vystúpila generálna sekretárka AIUTA a viceprezidentka ASUTV na Slovensku PhDr. Nadežda Hrapková, PhD. z UK Bratislava, prezentovala tému s názvom „Trendy vzdelávania seniorov v zahraničí“. Nasledoval blok prezentácií ukončených projektov z EŠF, ktoré sa programovo dotýkali vzdelávania seniorov, viaceré riešili inováciu študijných programov pre starších ľudí, s dôrazom rozširovať ich vedomosti ale aj zručnosti. Jednou z referujúcich bola Mgr. Diana Kanásová, PhD., analyzovala projekt „Zvyšovanie kvality ďalšieho vzdelávania seniorov na UTV pri Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre“, zdôraznila, že jedným z cieľov projektu bolo vytvoriť, pilotne realizovať a overiť nové vzdelávacie programy pre starších ľudí. Riaditeľ Centra celoživotného a kompetenčného vzdelávania Prešovskej univerzity Doc. PhDr. Martin Javor, PhD. prezentoval projekt „Inovácia neformálneho vzdelávania na UTV v PU Prešov“, doc. Ing. Mgr. Danka Moravčíková, PhD. zo Slovenskej poľnohospodárskej univerzity Nitra predstavila projekt SPU „Vidiecka univerzita tretieho veku“, zameraný na mikroregióny Ponitria, prezident SAACV Ing. Erik Selecký, PhD. z Technickej univerzity Zvolen predstavil projekt „20 rokov UTV na UTV vo Zvolene“. Doc. Ing. Irena Šulajová, CSc. z Univerzity M. Bela prezentovala projekt s názvom „Ďalšie vzdelávanie ako výzva k aktívnemu starnutiu“.

    Na seminári ďalej vystúpili Mgr. Michal Deneš z Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, ktorý sa zameral na Priority vzdelávania dospelých v rámci EÚ a Dr. Michal Kotian, predseda Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska Žilina, vyzdvihol tieto vzdelávacie formy, pretože pomáhajú starším ľuďom získavať vedomosti a zručnosti pre ich ľahšie integrovanie sa do spoločnosti.

    Posledný projekt s názvom „Univerzita tretieho veku – Aktívne starnutie s informáciami z oblasti všeobecného lekárstva a nelekárskych študijných programov“ prezentovala prof. MUDr. Danka Buchancová, CSc. z Jeseniovej lekárskej fakulty UK v Martine.

    Na záver seminára rezonovali výzvy medzinárodnej Asociácie UTV( AIUTA) do budúcnosti, a to „spolupráca“, „výmena skúseností medzi inštitúciami“ a „vytvorenie Banky informácií pre seniorov a ich UTV“.

    Keďže išlo o seminár k jubilejnému 10. výročiu vzdelávania seniorov, udeľovali sa aj pamätné listy. Ocenení boli: zakladateľ UTV v AOS v roku 2005 Ing. Ján Šturmankin, dr. Michal Kotian, predseda Krajskej a okresnej organizácie JDS, dr. Peter Kramarčík, predseda klubu Zväzu vojakov SR Liptovský Mikuláš a Ing. Ján Blcháč, PhD. , primátor mesta Liptovský Mikuláš.

    Jubilejného seminára sa zúčastnili a jeho účastníkov pozdravili prorektor pre vedu AOS doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. a prorektor pre vzdelávanie AOS doc. Ing. Peter Spilý, PhD.

    Dňa 26. 11. odbornému semináru predchádzalo na pôde AOS prvé spoločné zasadnutie Slovenskej akademickej asociácie celoživotného vzdelávania (SAACV) a Asociácie univerzít tretieho veku (ASUTV) na Slovensku (ASUTV), ktorých je AOS aktívnym členom. Okrem iného je v oblasti vzdelávania ich nosným poslaním spolupráca na tvorbe národných a medzinárodných vízií, stratégií a politík, vytváranie priestoru na odborný rast aktérov pôsobiacich v tejto sfére, ako i výmena skúseností v zabezpečení vzdelávania po mnohých stránkach...

    Prezidentov oboch organizácií prijal i rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., s ktorým hovorili o prínose pre vzdelávací proces, o spolupráci s AOS a o smerovaní asociácií v domácom i medzinárodnom prostredí.
  
  
  
        Ďalšie fotografie   Centrum vzdelávania, -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3254)