Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 25. 07. 2024        
 Hlavná stránka

Študentská vedecká konferencia
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil už 20. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ŠVK), ktorá predstavuje významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na akademickej pôde. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre študentov na prezentáciu svojej vedeckej činnosti, zvýšiť úroveň výskumu a oceniť tých najlepších.

    ŠVK v Akadémii ozbrojených síl sa konala 25. mája 2017 a aktívne sa do jej priebehu zapojilo 37 študentov so svojimi prácami. Je potešiteľné, že na tomto ročníku vystúpilo až 27 študentov 3. finálneho ročníka, ktorí si preskúšali a overili kvalitu svojich bakalárskych prác a čo je rozhodujúce, získali širší odborný možno i kritický pohľad na svoju prácu, zistili, čo v nej treba doplniť, rozšíriť alebo zredukovať. Nadobudli skúsenosť vo formulovaní záverov a prezentovali aj svoju osobnosť. Do súťaže sa úspešne zapojili ďalej 3 externí študenti (inžinierske štúdium), 5 študenti 1. ročníka a len 2 študenti 2. ročníka školy. Ako uviedol doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD. prorektor pre vedu: „Vzdelanie je bohatstvo každého človeka. My učitelia oceňujeme aktivitu študentov na poli vedy, pretože prispieva k ich hlbšiemu štúdiu vybranej vedeckej či výskumnej problematiky“. Pri otvorení súťaže prorektor ďalej uviedol, že niektorí študenti úspešne reprezentovali AOS už aj v medzinárodných súťažiach ŠVK, a to začiatkom mája študent Marek Krištof v Chorvátsku a študenti Tomáš Rázga a Martin Daniel vo WAT Varšava (Poľsko).

    Rokovanie ŠVK v AOS sa uskutočnilo v 5 sekciách, v ktorých študentské práce hodnotilo 23 učiteľov, medzi nimi aj prof. Jan Maciejewski z Vroclavskej univerzity (Poľsko). Výsledky:

    SEKCIA STROJÁRSTVO (9 súťažných prác)
    Predseda komisie: prof. Ing. Peter Droppa, PhD.
 1. Bronislava MARCINOVÁ
  NÁVRH NOVÝCH PARAMETROV NÁBOJA 9 MM LUGER PRE JEHO POUŽITIE V KOMBINÁCII SO SUPRESOROM KRÁTKEJ GUĽOVEJ ZBRANE
  Konzultant: kpt. Ing. Peter Perun
 2. Boris NGUYEN
  POHONY VŠETKÝCH KOLIES AUTOMOBILOV
  Konzultant: prof. Ing. Peter Droppa, PhD.
 3. Silvia SERIŠOVÁ
  NOVÉ TRENDY V KONŠTRUKCII MALOKALIBROVÝCH ZBRANÍ
  Konzultant: kpt. Ing. Peter Perun

    SEKCIA ELEKTRONIKA (5 súťažných prác)
    Predseda komisie: doc. Ing. Ľubomír Andráš, PhD.
 1. Július LOJEK
  METÓDY SPRACOVANIA OBRAZOVÉHO SIGNÁLU PRE DETEKCIU OBJEKTOV
  Konzultant: mjr. Ing. Roman Berešík, PhD.
 2. Matúš AŠVERUS
  ELEKTRIFIKOVANÝ MODEL RIADENEJ STRELY
  Konzultant: doc. Ing. Bohuslav Lakota, CSc.
 3. LukášNAHÁLKA
  RADAR NA MERANIE RÝCHLOSTI V LABORATÓRNYCH PODMIENKACH
  Konzultant: doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.

    SEKCIA INFORMATIKA (11 súťažných prác)
    Predseda poroty: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
 1. Peter BEZÁK
  ALGORITMY VYHĽADÁVANIA VZOROV A ICH POROVNANIE
  Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
 2. René FURDEK
  ALGORITMY URČOVANIA POLOHY A ICH POROVNANIE
  Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
 3. Lukáš KUŤKA
  APLIKÁCIA PRE NAČÍTANIE ÚDAJOV Z ELEKTRONICKÝCH DOKUMENTOV DO DATABÁZY
  Konzultant: Ing. Ľubomír Semančík, PhD.

    SEKCIA SPOLOČENSKÉ VEDY; NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ (7 súťažných prác)
    Predseda poroty: doc. Ing. Pavel Bučka, CSc.
 1. Tatiana FALISOVÁ
  KOMPLEXNÝ ŠTÁBNY NÁCVIK MECHANIZOVANÉHO PRÁPORU
  Konzultant: Ing. Ondrej Kredatus, PhD.
 2. Adam BARDY
  VÝVOJ SPOLOČNEJ BEZPEČNOSTNEJ A OBRANNEJ POLITIKY EURÓPSKEJ ÚNIE A JEJ IMPLIKÁCIA V PODMIENKACH OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY
  Konzultant: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.
 3. KOPANIČÁK Andrej
  MICHAEL STRANK – SLOVENSKÝ RODÁK V BOJOCH V PACIFIKU
  Konzultant: Mgr. Juraj Šimko, PhD.

    SEKCIA MANAŽMENT, EKONOMIKA A LOGISTIKA (5 súťažných prác)
    Predseda poroty: doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD.
 1. Petra HRICOVÁ
  EMOCIONÁLNA INTELIGENCIA AKO KĽÚČOVÁ KOMPETENCIA VELITEĽA
  Konzultant: doc. Ing. Mária Petrufová, PhD.
 2. Tibor HOLICKÝ
  MECHANIZOVANÉ DRUŽSTVO NA MOBILNOM KONTROLNOM MIESTE
  Konzultant: kpt. Ing. Michal Hrnčiar
 3. Mária Sarah PISARCZYK
  MOTIVÁCIA AKO ZÁKLADNÝ FAKTOR ÚSPEŠNOSTI ŠTUDENTOV AOS
  Konzultant: doc. Ing. Mária Petrufová, PhD.

    Odborné komisie (poroty) hodnotili využiteľnosť prác v teórii i praxi, ich aktuálnosť, originálnosť spracovania, závery, argumentáciu získaných poznatkov a vedomostí, reakcie študentov v rozprave. „V sekcii „Strojárstvo“ boli všetci súťažiaci víťazmi, ale udeliť sme mohli len tri ceny. Najlepšiu prácu sme však určili jednoznačne. Obsahovala praktickú časť a experimentálne merania“, povedal prof. Droppa, predseda poroty uvedenej sekcie. „V sekcii „Elektronika“ bola dobrá úroveň prezentovaných prác, negatívnym sa javí neúčasť študentov 2. ročníka v súťaži“, uviedol doc. Andráš, predseda poroty tejto sekcie. Predsedníčka poroty v sekcii „Manažment, ekonomika a logistika“ doc. Petrufová konštatovala, že kladom sekcie boli práce prvákov - témy , ktoré si zvolili a ich výskumné vzorky. Doc. Dedera za porotu v sekcii „Informatika“ kladne hodnotil, že v sekcii si 11 študenti 3. ročníka v predstihu vyskúšali obhajoby svojich bakalárskych prác. Doc. Bučka, predseda poroty v sekcii „Spoločenské vedy, národná a medzinárodná bezpečnosť“ dodal, že obhajoby súťažných prác vykonané formou prezentácií v PowerPointe boli na veľmi vysokej úrovni a že kladmi prác bola ich snaha o maximálne prepojenie teórie s vojenskou praxou.

    Ocenenia študentom, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých sekciách, odovzdal doc. Ing. Marcel Harakaľ, PhD., prorektor pre vedu AOS. ŠVK sponzorovala tak ako v minulých rokoch SES – Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš.
  
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -hg-, -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (6268)