Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Týždeň vedy v AOS
 
    Týždeň vedy sa v Akadémii ozbrojených síl konal od 6. - 9. novembra 2017. Jeho cieľom bolo prezentovať vedecké poznatky a popularizovať vedecké a technické disciplíny, ktoré sa na jednotlivých katedrách školy rozvíjajú a podnietiť záujem študentov o hlbšie štúdium týchto disciplín.

    Oddelenie vedy a zahraničných vzťahov AOS pripravilo spolu s katedrami školy v tomto týždni bohatý program, ktorý ponúkal prezentácie vedeckých projektov, prednášky, filmy, návštevu odborných laboratórií, medzinárodnú vedeckú konferenciu, odborné diskusie a ukážku techniky.

    Katedra informatiky pripravila ukážku Pracoviska analýz a simulácie informačných a bezpečnostných ohrození (PASIBO), ukážku jeho učební, ich serverové a programové vybavenie. Ing. Július Baráth, PhD. predstavil hardvérové prostredie pre simuláciu kybernetických útokov a možnosti programových nástrojov.

    Katedra elektroniky. Doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD. predstavil študentom 3. ročníka aktivity katedry v oblasti vedy a techniky a podrobnejšie ich zoznámil s technológiou inerciálnej navigácie, inštalovanej v jednom z vozidiel AOS. „Podstata inerciálnej navigácie je založená na využití technológií MEMS (Micro Electro Mechanical Sensors), ktoré zabezpečujú navigáciu v prípade nedostupnosti signálu satelitnej navigácie“, uviedol doc. Ochodnický. Doc. RNDr. František Nebus, PhD. predstavil študentom G-TEM vlnovod, ktorý slúži na meranie elektromagnetickej kompatibility a susceptibility.

    Katedra telesnej výchovy a športu. Mgr. Peter Žiška, PhD., odborný asistent katedry, nositeľ mnohých športových ocenení, medailí zo svetových a európskych súťaží v behu na lyžiach, behu do kopca, víťaz európskeho rebríčka prekážkových behov v rokoch 2014-2016, predstavil študentom preteky „Spartan Race“. Zameral sa na rozvoj vytrvalostných schopností v prekážkových behoch, na ročný tréningový cyklus a analýzu športovej prípravy prekážkových behov, hypoxiu, regeneráciu a prevenciu zranení.

    Katedra spoločenských vied a jazykov. Prednášku na tému „Vojenské elity“ predniesol 8. 11. doc. RSDr. Jozef Matis, CSc., vedúci katedry. V jej obsahu sa orientoval na definovanie vojenských, resp. bezpečnostných elít, ich formovanie, členenie, vlastnosti, pričom nastolil viacero otázok z tejto oblasti do otvorenej diskusie.

    Katedra bezpečnosti a obrany pripravila prednášku s filmami na tému „Systém prípravy a spolupráce jednotiek OS SR a zložiek Integrovaného záchranného systému aplikáciou krízových scenárov s podporou simulačných nástrojov“. V aule pracoviska simulačného centra ju pre študentov realizoval Ing. Vladimír Andrassy, PhD. Objasnil cieľ spolupráce OS SR a IZS, poslanie a úlohy týchto zložiek, zaoberal sa aplikáciou krízových scenárov pri riešení krízových situácií vojenského a nevojenského charakteru, predstavil študentom základné modely typových krízových scenárov a softvérové nástroje.

    Katedra strojárstva organizovala 9. - 10. 11. medzinárodnú vedeckú konferenciu s názvom „Výzbroj a technika pozemného vojska“. Zúčastnilo sa jej 64 odborníkov zo SR, ČR, Poľska, SRN a Vietnamu. V jej programe odznelo 23 odborných vystúpení z toho bolo 6 prezentácií vývojového a výrobného programu renomovaných firiem, ktoré spolupracujú s obranným priemyslom. Súčasťou konferencie bola prezentácia zbraní a zbraní jednotlivca, tiež ľahkého multifunkčného vozidla Iveco LMV, čo predstavovali príslušníci 5. pluku ŠU Žilina.

                 

    Samotné vedecké a odborné príspevky konferencie boli zoradené do dvoch sekcií. Uvedieme zastúpenie odborných prác z AOS. V prvej sekcii prezentovali výsledky Ing. Lukáš Bridik, PhD., kpt. Ing. Peter Perun s prácou „Tepelné zaťaženie malokalibrových zbraní“. Najmä v druhej sekcii mala Katedra strojárstva bohaté zastúpenie, kde boli prezentované príspevky: prof. Peter Droppa, por. Ing. Matúš Riečičiar - „Planetové prevodovky vojenských kolesových vozidiel“, Ing. Peter Mako (Externý doktorand KtS) - „Kompatibilita ženijnej mostovej techniky s armádami NATO“ (Compatibility of the engineer bridging technics with NATO armoured technics within NATO armies armament), npor. Ing. Pavol Lukášik, kpt. Ing. Martin Marchevka, Ing. Miroslav Marko, PhD. - „Meranie degradácie motorových olejov v prevádzke tankov T-72“ a Ing. Vladimír Popardovský, PhD., Martin Popardovský - „Aktívny systém odpruženia ľahkého kolesového vojenského vozidla“. Do bohatého programu konferencie sa zapojil aj doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD. (katedra elektroniky) s ukážkou navigačného zariadenia INS/GPS. Úvodný referát na konferencii predniesol prof. Ing. Viktor Ferencey, CSc. z STU Bratislava na tému „Alternatívne zdroje energie a pohonné mechanizmy vojenských vozidiel“.

Konferencie sa zúčastnili nielen študenti doktorandského štúdia, ale aj denní študenti AOS študijného programu zbraňové systémy, zbrane a ich časti. Konferenciu otvorili vedúci katedry strojárstva prof. Ing. Peter Droppa, PhD. a doc. Ing. Peter Spilý, PhD., prorektor pre vzdelávanie, ktorý zastupoval vedenie AOS.

    Katedra manažmentu. Týždeň vedy na katedre manažmentu zhodnotila doc. PhDr. Mária Petrufová, PhD., poverená jej vedením. “Katedra manažmentu za svoju 13 ročnú existenciu patrí k lídrom v rámci AOS pri rozvíjaní študentskej vedeckej tvorivej činnosti v oblasti manažmentu, ekonomiky a logistiky. Za túto dobu sa do súťažných vedeckých konferencií (ŠVK) aktívne zapojilo jej 60 študentov s prácami zameranými na vyššie uvedené vedné disciplíny. Niektorí z nich postúpili do vyšších kôl a získali aj ocenenie literárneho fondu. Za týmito výsledkami je cítiť dlhoročnú trpezlivú prácu učiteľov so študentmi vo forme diskusií, stretnutí, odporúčaní a rád vedeckých konzultantov. Tento ročník týždňa vedy zamerala naša katedra na finančnú gramotnosť a pozitívnu motiváciu študentov 1. ročníka k zapojeniu sa do vedeckej tvorivej činnosti“, uviedla doc. Petrufová.
    Katedra pripravila dve odborné prednášky pre účastníkov týždňa vedy. Zúčastnili sa ich študenti 1. ročníka študijných skupín 11a a 11b študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu a tiež účastníci kurzu projektového manažmentu z vojenského spravodajstva. V prvej prednáške, „Zvyšovanie finančnej gramotnosti - cesta k efektívnejšiemu využívaniu finančných zdrojov“, vystúpila Ing. Soňa Jirásková, PhD. Poukázala na nevyhnutnosť zvyšovania úrovne finančnej gramotnosti, poskytla základné odporúčania pre manažovanie osobných a rodinných financií.
    Ing. Viera Frianová, PhD. si pripravila motivačnú prednášku s názvom: „Študentská vedecká a odborná činnosť na Katedre manažmentu AOS“. Hlavným cieľom tejto prednášky bolo motivovať študentov 1. ročníka, aby sa ako vedecké sily zapojili do vedeckej a odbornej činnosti katedry a následne sa zúčastnili na študentskej vedeckej konferencii, organizovanej na AOS. Obsah prednášky bol koncipovaný tak, aby prítomným študentom poskytol odpovede na otázky: Čo je študentská vedecká odborná činnosť, ako sa na katedre manažmentu realizuje, ako sa do nej zapojiť a ako ŠVK prebieha na AOS.
    V rámci tejto druhej prednášky sa o svoje skúsenosti, postrehy a zážitky z tejto aktivity podelili s prítomnými dve študentky 2. ročníka voj. Petra Hricová a voj. Mária Sarah Pisarčíková, ktoré v predchádzajúcom akademickom roku úspešne reprezentovali katedru na študentskej vedeckej konferencii školy. Týždeň vedy zhrnula doc. Petrufová slovami J. A. Komenského: „Chvály hodní sú ľudia, ktorí pri šírení múdrosti neľutujú žiaden čas ani námahu“ a dodala, že študenti vyslovili maximálnu spokojnosť s ozrejmením poslania vedy a našli si čas i na prehliadku odborných učební, ponúkanej odbornej literatúry a časopisov z oblasti manažmentu, ekonomiky a logistiky.
  
        Ďalšie fotografie   text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)