Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Blokový výcvik
 
    Blokový výcvik kadetov 2. roč. Akadémie ozbrojených síl (AOS) je orientovaný na vojensko praktické zručnosti a kondíciu. Trval od 13. - 17. februára 2017 a jeho výcvikových aktivít sa zúčastnilo 71 kadetov 2. ročníka, a to v rámci vojenského programu, ktorý je paralelnou súčasťou vysokoškolského štúdia na AOS. Na základe vzájomnej dohody AOS a Univerzity obrany Brno (ČR) „O spolupráci vo vojenskom výcviku“ z roku 2015, sa uvedeného blokového výcviku zúčastnilo i 6 kadetov z Univerzity obrany Brno.

    Hneď prvý deň preveril vytrvalosť cvičiacich a ich znalosti z vojenskej topografie. Ich úlohou bolo naplánovať si trasu podľa vopred stanovených kritérií a prejsť úsek dlhý cca 25 km podľa mapy z AOS do Račkovej doliny (Západné Tatry) - jedna skupina, a opačne z Račkovej doliny do AOS - druhá skupina. Českí kadeti si v samostatnej skupine overili svoje topografické znalosti v presune neznámym terénom.

    Ďalší deň cvičili kadeti v štyroch skupinách na dvoch pracoviskách v priestoroch AOS. Jedna skupina realizovala nácviky z taktickej prípravy na tému „Konvoj“ s využitím rekonfigurovateľných simulátorov, ďalšie skupiny vykonávali nácviky na tému „Družstvo počas pochodového zaistenia“ v otvorenom, zalesnenom teréne a presune po komunikáciách. V týchto nácvikoch si kadeti precvičovali jednotlivé signály počas presunov, reakciu na kontakt s nepriateľom, činnosti počas bezpečnostnej zastávky a riadenie jednotky veliteľom.

    Tretí deň absolvovali kadeti spoločne streleckú prípravu v priestoroch posádkovej strelnice v Hornej Mičinej. „Počas výcviku v streľbe z ručných zbraní na pevný cieľ vo dne zo Samopalu vz. 58 a Pištole vz. 82 sa precvičili úlohy spojené v správnom mierení, držaní zbrane a streľbe na presnosť“ - uviedol veliteľ ročníka npor. Ing. Michal Frič. Najlepšie strieľali z pištole voj. Matúš Bartalský a des. Barbora Kopčáková (UO Brno), zo samopalu opäť voj. Matúš Bartalský a voj. Matej Hojnoš.

    Štvrtý a piaty deň pokračoval blokový výcvik opäť v 4 skupinách, ktoré sa striedali na stanovených pracoviskách v priestoroch AOS a simulačného centra. Precvičovali sa úlohy na témy z taktickej prípravy, a to boj v zastavanej oblasti s využitím cvičnej munície, činnosť na kontrolnom prepúšťacom mieste a výcvik v simulačnom centre na tému „Konvoj“. Prípravu skupín v teréne viedli inštruktori školských jednotiek AOS - nrtm. Petr Bezouška, rtm. Radoslav Michalský a nrtm. Peter Pavelica. Cvičenie s využitím počítačov v simulačnom centre riadil npor. Michal Frič.

    „Úlohy, ktoré sme si na tento výcvik stanovili sa splnili na dobrej úrovni, samozrejme zistili sa aj určité nedostatky, ktoré sme vyhodnotili cvičiacim po zamestnaní. Našou úlohou do ďalšieho obdobia je ich v čo najväčšej miere eliminovať“, povedal veliteľ ročníka.

    Na základe vyššie spomínanej dohody „O spolupráci vo vojenskom výcviku" medzi AOS a UO Brno, sa zúčastní 10 kadetov AOS od 26. 2. - 3. 3. 2017 blokového výcviku organizovaného UO Brno (ČR).
  
  
  
  
    text, foto: -hg-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)