Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Streda 06. 12. 2023        
 Hlavná stránka

Všeobecná vojenská príprava 17. DKAVŠ je za nami
 
    Zvládnutie predmetov všeobecnej vojenskej prípravy študentmi 17. Dôstojníckeho kurzu pre absolventov vysokých škôl (DKAVŠ) preverila skúšobná komisia rektora Akadémie ozbrojených síl. Jej predseda pplk. Ing. Ivan Ivanič mohol na čiastkovom vyhodnotení DKAVŠ dňa 8. 12. 2017 s potešením konštatovať: „...všetci 28 profesionálni vojaci v dočasnej štátnej službe vybratí z útvarov OS SR a všetci 48 vojaci v prípravnej štátnej službe, kadeti AOS, náročnú skúšku zvládli a po spoločnej časti sú pripravení pokračovať v odbornej vojenskej príprave kurzu, rozdelení už v odbornostiach a špecializáciách, bez obmedzení“. K najlepším študentom v prvej časti kurzu patrili des. Ing. Jozef Mráz, slob. Ing. Tomáš Záň, voj. 2. st. Ing. Ľuboš Puškár, voj. 2. st. Mgr. Veronika Veselovská, voj. 1. st. Mgr. Jana Ceľuchová a voj. 1. st. Ing. Oliver Čepický.

    Vyvrcholením všeobecnej vojenskej prípravy bolo dvojstranné skupinové cvičenie s podporou simulačných technológií (CAX). Konalo sa v dňoch 28. - 30. 11. 2017 v Simulačnom centre AOS. Cieľom cvičenia, ktoré prebehlo v dvoch fázach, bolo precvičiť plánovací proces malých taktických jednotiek (TLP - Troop Leading Procedures) pri ofenzívnych a defenzívnych aktivitách. V prvej fáze sa na základe vydaných operačných rozkazov od veliteľov mechanizovaných rôt začal plánovací proces veliteľov čiat, počas ktorého museli zvládnuť analýzu úlohy, prípravu predbežných plánov boja, rekognoskáciu terénu a vybratie vhodného plánu boja v danom priestore operácie. Na základe vypracovaných a vydaných operačných rozkazov veliteľov mechanizovaných čiat boli spracované plány boja a operačné rozkazy veliteľov mechanizovaných družstiev. V druhej fáze cvičenia si cvičiaci overili svoje plány boja na simulačnom nástroji „Tomuto cvičeniu predchádzali skupinové cvičenia na mapách a skupinové cvičenia s prechodom na boj“, uviedol riadiaci cvičenia kpt. Ing. Kristián Szuperák. Cvičenie bolo ukončené vyhodnotením s použitím metódy After Action Review.

    Všeobecná vojenská príprava DKAVŠ predstavuje samostatný, systematický a účelne organizovaný celok zameraný na získanie základných vedomostí, zručností a vojenských návykov budúcich dôstojníkov, bez rozdielu na odbornosť, potrebných na velenie a riadenie malých taktických jednotiek. Vychádza z požiadaviek na velenie a riadenie nižších vojenských organizačných celkov podľa rozkazov nadriadeného veliteľa. Vykonáva sa spoločne počas 11 týždňov a jej gestorom je náčelník oddelenia kariérnych kurzov CV pplk. Ivanič.

    Programy odbornej vojenskej prípravy DKAVŠ, v ktorých plnení budú účastníci kurzu od 11. 12. 2017 pokračovať už pod gesciou náčelníka oddelenia odborných kurzov centra vzdelávania pplk. Ing. Milana Švrla, vychádzajú z požiadaviek na pracovnú činnosť vo vojenskej odbornosti a špecializácii, pre ktorú je profesionálny vojak určený. Sú zamerané na zvládnutie základných odborných špecializovaných činností. Po ich úspešnom absolvovaní budú profesionálni vojaci menovaní do poručíckej hodnosti a budú pripravení na ďalší výcvik v OS SR s cieľom zvládnuť tie najnáročnejšie úlohy vyplývajúce z poslania jednotiek, ku ktorým budú pridelení.
  
        Ďalšie fotografie - záverečné skúšky
  
        Ďalšie fotografie - v Simulačnom centre AOS
  kpt. Ing. Marek Konečný    foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3746)