Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 07. 12. 2023        
 Hlavná stránka

O prístupoch k príprave vojenských elít
 
   Medzinárodnú vedeckú konferenciu „Možné prístupy k príprave vojenských elít“ organizovala v Závažnej Porube v dňoch 26.-27. októbra 2017 Katedra spoločenských vied a jazykov Akadémie ozbrojených síl. Konferencie sa zúčastnilo 31 odborníkov zo SR a Poľska, zastúpené boli vysoké školy vojenské a civilné, bezpečnostný sektor, MO SR.

Jej rokovanie nadviazalo na závery konferencie k elitám z roku 2015, kde sa účastníci z Poľska a Slovenska rozhodli riešiť túto problematiku hlbšie. Aj preto jej obsahové ciele boli náročné. Vychádzali z výmeny teoretických a empirických poznatkov a skúseností z oblasti prípravy elít v ozbrojených silách, bezpečnostných a záchranných zboroch v európskom bezpečnostnom priestore. Záštitu nad konferenciou prevzal plk. gšt. Ing. Radovan Ivančík, PhD., generálny riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov MO SR.

Obsahové smerovanie konferencie predznačil hlavný referát doc. Dr. Jozefa Matisa, PhD. vedúceho Katedry spoločenských vied a jazykov AOS, ktorý v jej úvode vystúpil na tému „Príprava dôstojníkov OS SR na prevzatie pozície vojenskej elity“, kde definoval a klasifikoval elity podľa sfér, analyzoval bezpečnostné elity, ich formovanie, pričom sa zaoberal aj socioprofesijnou prípravou elít a ich integrovaným vzdelávaním a prípravou.

Odborné vystúpenia a prezentácie bolo možné zadeliť do dvoch skupín, a to: 1. práce zaoberajúce sa teóriou a metodológiou skúmania elít a 2. práce z oblasti praxe.

Kým v prvej skupine odborných prác sa zjednocovalo ponímanie elity v spoločnosti v širšom a užšom slova zmysle, vytyčoval sa pohľad na vojenskú elitu, na obsah utvárania vojenských elít (bezpečnostných, armádnych a profesijných), tak v druhej skupine prác (prax) sa viac hovorilo o zdrojoch elít, ich formovaní, kvantitatívnej stránke ich využitia (pozície) a kvalitatívnej stránke ich prípravy (cvičenia KM).

Konferenciu pozdravil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., jej účastníkmi boli dr. hab. Júliusz Piwowarský, rektor Vysokej školy verejnej a individuálnej bezpečnosti z Krakova, mim. prof. hab. Dr. Ján Maciejewski, zástupca Wroclawskej univerzity, prof. Dr. hab. Dariusz Kozerawski z AON Varšava.

Na rokovaní konferencie odznelo celkom 19 odborných vystúpení a priestor tu mali vytvorený na prezentovanie svojich prác aj študenti doktorandského štúdia, tieto práce súviseli so zabezpečením kvalitného výkonu profesionálnej služby príslušníkov bezpečnostného a krízového manažmentu“, povedal doc. Matis.

Účastníci konferencie sa zhodli na tom, že problematika vojenských elít je veľmi zložitá, je v permanentnej zmene, preto je potrebné ju v pravidelných intervaloch vedecky analyzovať. K tejto problematike sa budú ďalej stretávať.

Z konferencie bude vydaný zborník prác na CD nosiči.

 

 

  
      text: -hg-    
foto: -ds-    
 
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3801)