Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka

Národná a medzinárodná bezpečnosť
 
  8. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie zameraný na „Národnú a medzinárodnú bezpečnosť“ organizovala Katedra bezpečnosti a obrany Akadémie ozbrojených síl v dňoch 26.-27. októbra 2017 v Liptovskom Jáne. Konferencie sa zúčastnilo 71 odborníkov z ČR, Poľska a Maďarska. Zastúpené boli vysoké školy vojenské, policajné, civilné, bezpečnostný sektor, mimovládne organizácie, MO SR a GŠ OS SR.

Konferencia vytvára každoročne priestor pre otázky, zaoberajúce sa aktuálnymi zmenami a vývojom európskeho bezpečnostného prostredia, konfliktami, bezpečnostnými a hybridnými hrozbami, otázkami budovania ozbrojených síl a systému obrany. Tento ročník konferencie bol rozšírený i o oblasť krízového manažmentu. Organizátori zadelili podľa tematiky odborné príspevky účastníkov do viacerých tematických blokov. Boli to: Bezpečnostná teória a prax, Národná bezpečnosť,Aspekty rozvoja ozbrojených síl. V týchto blokoch odznelo spolu 26 odborných príspevkov renomovaných vedeckých pracovníkov, pedagógov ale aj študentov doktorandského štúdia.

Do prvého bloku prác - teoretickej a praktickej problematiky týkajúcej sa bezpečnosti, uviedli účastníkov konferencie úvodné referáty. V prvom sa prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc. z Vysokej školy finančnej a správnej z Prahy zaoberal otázkou koncipovania bezpečnostnej vedy ako vedeckého odboru, analyzoval teoretické východiská bezpečnostnej vedy a zaoberal sa transferom jej vedeckých poznatkov do praxe. Ďalšie vystúpenie prof. Ing. Ladislava Hoffreitera, CSc. zo ŽU Žilina načrelo do „Bezpečnostných výziev vo svete“, ktoré autor klasifikoval z viacerých hľadísk a nastolil otázku, či ohrozenia a hrozby sú výzvami. Vystúpenia druhého bloku sa zaoberali strategickou komunikáciou, utajovaním, prognózami, spoluprácou krajín V4, vojenskou stratégiou a ozbrojenými konfliktami, mierovými misiami OSN, výchovou a vzdelávaním v oblasti bezpečnosti. Tretí blok zahrnul práce z oblasti vojenskej logistiky.

Konferencia naplnila cieľ, ktorým bolo podnietiť odbornú diskusiu, priniesť nové poznatky a námety do oblasti vzdelávania, výskumu a vývoja“, konštatoval vedúci katedry bezpečnosti a obrany prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

Účastníkov konferencie pozdravil rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., zúčastnili sa jej hostia ako rektorka APZ prof. JUDr. Lucia Kurilovská, PhD., prof. Dr. Zoltan Krajnc, PhD. z Univerzity verejnej správy Budapešť, prof. Julius Piwowarski, rektor Akadémie verejnej a individuálnej bezpečnosti z Krakova, doc. Mgr. Jaroslav Ušiak, PhD. prorektor z Fakulty politických a medzinárodných vzťahov UMB Banská Bystrica a ďalší nemenovaní hostia z vysokých škôl zúčastnených krajín a rezortu obrany SR.

Z konferencie bude vydaný zborník prác na CD.

 

  
        Ďalšie fotografie   text: -hg-    
foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4195)