Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Študentská vedecká konferencia 2022

Študentská vedecká konferencia 2022
 
    V Akadémii ozbrojených síl sa uskutočnil už 24. ročník Študentskej vedeckej konferencie (ďalej len „ŠVK“), ktorá predstavuje významnú časť šírenia vedeckých poznatkov na akademickej pôde. Jej cieľom je vytvoriť priestor pre študentov na prezentáciu svojej vedeckej činnosti, zvýšiť úroveň výskumu a oceniť tých najlepších. Konferencia v Akadémii ozbrojených síl sa konala 19. mája 2022 a aktívne sa do jej priebehu zapojilo 42 študentov so svojimi prácami. Je potešiteľné, že na tomto ročníku vystúpilo až 28 študentov 3. finálneho ročníka, ktorí si preskúšali a overili kvalitu svojich bakalárskych prác a čo je rozhodujúce, získali širší odborný pohľad na svoju prácu, zistili, čo je potrebné v práci doplniť, prípadne rozšíriť a naopak, zredukovať. Nadobudli skúsenosť vo formulovaní záverov, v konečnom dôsledku, prezentovali aj svoju osobnosť. Ako uviedol doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc., prorektor pre vedu a garant celého podujatia: „Účelom konferencie je formou súťaže študentov motivovať, aby plne rozvinuli svoj potenciál a prejavili svoje analytické schopnosti, schopnosť samostatne a kreatívne myslieť, komunikovať a obhajovať vlastný názor.“ Ďalej v príhovore spomenul, že niektorí študenti začiatkom apríla veľmi úspešne reprezentovali Akadémiu ozbrojených síl aj na medzinárodnej súťaži v Sibiu (Rumunsko) a to: voj. 1. st. Bianca Badidová, voj. 1. st. Jakub Handzilko, voj. 1. st. Jakub Kolečár a voj. 1. st. Matúš Jurkovič, za čo im poďakoval k umiestneniam a vysoko ocenil ich chuť reprezentovať svoju alma mater v zahraničí.

    Študentská vedecká konferencia prebehla formou súťaže o najlepšiu vedeckú prácu v 5 sekciách, v ktorých vedecké práce hodnotilo 16 členov odborných komisií jednotlivých sekcií.

    Výsledky:

  SEKCIA: STROJÁRSTVO (13 súťažných prác)
  Predseda komisie: doc. Ing. Vladimír Popardovský, PhD.

 1. voj. 1. st. Jakub HANDZILKO
  VOZIDLO SO SKRUTKOVÝM POHONOM
  Konzultant: doc. Ing. Vladimír Popardovský, PhD.
 2. voj. 1. st. Bc. Jozef ŠAŠAK
  MODEL SYSTÉMU NATÁČANIA SOLÁRNEJ ZOSTAVY
  Konzultant: Ing. Zdeno Baráni, PhD.
 3. voj. 1. st. Pavel KOTRÍK
  SYSTÉMY INDIKÁCIE KVALITY MOTOROVÉHO OLEJA
  Konzultant: kpt. Ing. Pavol Lukášik

  SEKCIA: INFORMATIKA I. – SYSTÉMY A APLIKÁCIE (9 súťažných prác)
  Predseda komisie: doc. Ing. Miloš Očkay, PhD.

 1. voj. 1. st. Alexandra JAVORSKÁ
  VIZUALIZÁCIA DÁT V JAZYKU PYTHON
  Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.
 2. voj. 1. st. Matúš JANOK
  DETEKCIA PRÍTOMNOSTI RÚŠKA NA TVÁRI
  Konzultant: Ing. Martin Javurek, PhD.
 3. voj. 1. st. Veronika KURUCOVÁ
  STROJOVÉ UČENIE V JAZYKU PYTHON
  Konzultant: doc. RNDr. Ľubomír Dedera, PhD.

  SEKCIA: INFORMATIKA II. – ZARIADENIA A SIEŤOVÁ KOMUNIKÁCIA (8 súťažných prác)
  Predseda komisie: doc. Ing. Miloš Očkay, PhD.

 1. voj. 1. st. Bc. Jozef KAŠPERAN
  NÁVRH AUTONÓMNEHO PROSTRIEDKU PRE ZBER VYBRANÝCH ÚDAJOV Z PROSTREDIA
  Konzultant: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.
 2. voj. 1. st. Bc. Patrik HAVRILA
  ZBER PREVÁDZKOVÝCH ÚDAJOV MOTOROVÉHO VOZIDLA
  Konzultant: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.
 3. voj. 1. st. Jozef HORVÁTH
  ALGORITMY STROJOVÉHO UČENIA PRE ANALÝZU WEBOVEJ STRÁNKY
  Konzultant: pplk. doc. Ing. Michal Turčaník, PhD.

  SEKCIA: VOJENSTVO A MANAŽMENT (7 súťažných prác)
  Predseda komisie: mjr. Ing. Michal Vajda

 1. voj. 1. st. Bc. Tomáš VRBOVSKÝ
  VPLYV AKTÍVNYCH VODNÝCH ZÁTARÁS NA TERÉN
  Konzultant: mjr. Ing. Jaroslav Kompan, PhD.
 2. voj. 1. st. Bc. Milan MARKO
  ANALÝZA MOŽNOSTÍ POUŽITIA MOSTNÝCH KONŠTRUKCIÍ SPRÁVY ŠTÁTNYCH HMOTNÝCH REZERV SLOVENSKEJ REPUBLIKY JEDNOTKAMI OS SR
  Konzultant: doc. Ing. Peter Spilý, PhD.
 3. voj. 1. st. Natália KURIAKOVÁ
  METÓDY NA RÝCHLE URČOVANIE ŤAŽOBNÉHO MNOŽSTVA DREVENEJ HMOTY Z LESNÉHO MASÍVU
  Konzultant: mjr. Ing. Jaroslav Kompan, PhD.

  SEKCIA: SPOLOČENSKÉ VEDY; NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ
  (5 súťažných prác)
  Predseda komisie: prof. Ing. Vojtech Jurčák, CSc.

 1. voj. 1. st. Bc. Jozef LENHART
  DOPAD ČÍNSKEJ EKONOMICKEJ A VOJENSKEJ EXPANZIE NA MEDZINÁRODNÚ BEZPEČNOSŤ
  Konzultant: Ing. Viera Frianová, PhD.
 2. voj. 1. st. Jakub ZAVACKÝ
  SLOVENSKÉ JEDNOTKY V TALIANSKU V PRIEBEHU DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY
  Konzultant: Mgr. Juraj Šimko, PhD.
 3. voj. 1. st. Aneta CHOMOVÁ
  VOJENSKÁ OPERÁCIA EUFOR ALTHEA
  Konzultant: doc. Ing. Ivan Majchút, PhD.
    
    Odborné komisie hodnotili využiteľnosť prác v teórii i praxi, ich aktuálnosť, originálnosť spracovania, závery, argumentáciu získaných poznatkov a vedomostí, reakcie študentov v rozprave.
    „V sekcii Strojárstvo boli všetci súťažiaci víťazmi, ale udeliť sme mohli len tri ceny. Najlepšiu prácu „Vozidlo so skrutkovým pohonom“ sme však určili jednoznačne. Ide o aplikáciu skrutkového pohonu pre bezposádkové vozidlo, ktoré je určené pre pohyb v nezjazdnom teréne pre klasické kolesové a pásové vozidlá. Vzhľadom na svoje predispozície je určené na pohyb v teréne ako je sneh, piesok, voda, bahno, močariská a podobný málo únosný terén. Vďaka válcovým plavákom so špirálovou prírubou je vozidlo schopné plavby. Táto vlastnosť ho robí obojživelným, preto je z takéhoto vozidla ideálne vozidlo na prieskum a logistickú podporu“ uviedol predseda sekcie doc. Popardovský.
    „V sekcii Informatika I. a Informatika II. bola dobrá úroveň prezentovaných prác, predložené práce pokrývali spektrum od prehľadových cez experimentálne, až po realizačné, s priamym dopadom na využitie v praxi“ uviedol doc. Očkay.
    Predseda sekcie „Vojenstvo a manažment“ mjr. Vajda skonštatoval, že: „prezentované práce boli venované aktuálnej problematike a ich výsledky predstavujú potenciálny prínos, či už v teórii alebo v praxi. Práce boli koncipované logicky, objektívne popisovali aktuálny stav danej problematiky a viedli k formulovaniu hodnotných záverov“.
    Prof. Jurčák za sekciu „Spoločenské vedy; Národná a medzinárodná bezpečnosť“ dodal, že obhajoby súťažných prác, vykonané formou prezentácií v PowerPointe, boli na vysokej úrovni, že súťažiaci pohotovo reagovali na otázky a pripomienky komisie, čím preukázali orientáciu v prednášanej problematike.
    Ocenenia študentov na prvých troch miestach v jednotlivých sekciách odovzdal doc. Ing. Boris Ďurkech, CSc. s predsedami jednotlivých sekcií. Študentskú vedeckú konferenciu sponzorovala Slovenská elektrotechnická spoločnosť, pobočka Liptovský Mikuláš a firma Microsoft Slovakia s. r. o., Bratislava.
 
  
  
  
        Ďalšie fotografie   text: PhDr. Jana VITOVSKÁ, foto: -ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3047)