Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Štvrtok 25. 07. 2024        
 Hlavná stránka
Slávnostné ukončenie Univerzity tretieho veku

Slávnostné ukončenie  
Univerzity tretieho veku
 
    Dňa 23. júna 2022 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie ďalšieho ročníka Univerzity tretieho veku (UTV), ktorá je súčasťou ďalšieho vzdelávania organizovaného Centrom vzdelávania Akadémie ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika.
    
    Poslaním UTV je vhodnou formou prispieť k zabezpečeniu práva starších ľudí a seniorov na vzdelanie v súlade s koncepciou celoživotného vzdelávania v Slovenskej republike. UTV je voľnočasová, záujmovo – vzdelávacia aktivita. Študenti majú možnosť zmysluplne, plnohodnotne a aktívne tráviť svoj voľný čas, rozšíriť si svoje poznanie, doplniť odborné vedomosti, získať sociálne kontakty a spoznávať nových priateľov s podobnými záujmami.
    
    V akademickom roku 2021/2022, splnili všetky povinnosti určené príslušným študijným programom, a tým úspešne ukončili dvojročné štúdium pätnásti absolventi v študijných odboroch anglický jazyk pre začiatočníkov a anglický jazyk pre mierne pokročilých.
    
    Slávnostného aktu odovzdania osvedčení o absolvovaní vzdelávacej aktivity sa zúčastnil riaditeľ centra vzdelávania, v zastúpení, pplk. Ing. Peter GEREC, PhD. a lektorka študijného odboru anglický jazyk, Mgr. Mária VARGOVÁ. Riaditeľ centra vzdelávania spoločne s lektorkou študijného odboru prítomným absolventom odovzdali osvedčenia a srdečne im zablahoželali k úspešnému ukončeniu štúdia.
    
    Vo svojom príhovore k absolventom pplk. Ing. Peter Gerec, PhD. ocenil zodpovednosť, nadšenie, snahu a chuť celoživotne sa vzdelávať aj popri rodinných a pracovných povinnostiach. „Naši študenti majú náš veľký obdiv a sú pre nás v mnohom inšpiráciou“. Pani lektorke odovzdal kyticu kvetov a poďakoval jej za ľudský prístup a schopnosť vhodnou, zrozumiteľnou formou priblížiť anglický jazyk študentom.
    V mene všetkých absolventov vyjadril svoje poďakovanie Ing. Jozef Kindernay, ktorý vo svojom prejave uviedol: „Mnohým z nás ste pomohli realizovať túžby a sny, lebo v čase našej mladosti boli obmedzené možnosti na štúdia. Za vedomosti, ktoré ste nám trpezlivo odovzdali, podporu a čas, ktorý ste nám venovali. Za to všetko, patrí naše poďakovanie, všetkým, ktorí nám umožnili študovať na UTV“.
    
    Záverom pani lektorka, vyjadrila vďaku celému kolektívu centra vzdelávania za spoluprácu, profesionálny prístup pri administratívnom a organizačnom zabezpečení UTV.
    
    Kolektív centra vzdelávania, želá absolventom pevné zdravie, šťastie a krásne leto. „Tešíme sa na Vás v novom akademickom roku“.
  
Foto k článku 1 Foto k článku 2 Foto k článku 3
  
Foto k článku 4 Foto k článku 5 Foto k článku 6
  
  text a foto: Bibiana Pavellová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (6268)