Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 19. 05. 2024        
 Hlavná stránka
Nová vysokoškolská učebnica Rádiotechnický prieskum

Nová vysokoškolská učebnica Rádiotechnický prieskum
 
    „Kniha má svoje čaro a kniha má význam v živote človeka“, povedal doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD. jeden z autorov novej vysokoškolskej učebnice Rádiotechnický prieskum, ktorá v týchto dňoch uzrela svetlo sveta. Je to výsledok vzájomnej spolupráce pedagogických pracovníkov Univerzity obrany v Brne a pedagogických pracovníkov Katedry elektroniky Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika. Jej autormi z radov pedagógov katedry elektroniky sú doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD., doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD., mjr. Ing. Jozef Perďoch PhD. a kpt. Ing. Stanislava Gažovová, PhD.
    
    Kniha je výsledkom viac ako 25 ročného pôsobenia pedagógov v tomto odbore a vznikla práve preto, že v oblasti rádiotechnického prieskumu má akadémia dlhú tradíciu, tak ako aj Univerzita obrany v Brne. Myšlienka o novom spoločnom diele začala niekde na prelome rokov 2018/2019 na katedre elektroniky a pokračovala oslovením kolegov z Čiech, ktorí túto ideu podporili. „Po úvodných etapách v tvorivej činnosti, prišlo obdobie pandémie, ktoré prinieslo množstvo problémov v stretávaní sa, na druhej strane však vytvorilo priestor na písanie, čo autori využili a vďaka podpore spoločnosti ERA a.s. sa nakoniec tento rok podarilo knihu vydať“, priblížil vo svojom príhovore proces vzniku knihy doc. Ing. Ján Ochodnický, PhD.
    
    Na zhruba 280 stranách sa autori snažili zhrnúť všetko podstatné, čo sa rádiotechnického prieskumu a jeho použitia v ozbrojených silách týka. Ako vysvetlil doc. Ing. Zdeněk Matoušek, PhD. „v prvých dvoch kapitolách sú uvedené všeobecné pojmy, základné zásady, miesto rádiotechnického prieskumu v elektronickom prieskume, elektronickom boji a spravodajstve. Učebnica sa ďalej venuje teórii pasívnej rádiolokácie, zdrojom elektromagnetických signálov, vysielačom a prijímačom (vysvetlené sú moderné technológie na báze softvérovo definovaných prijímačov a vysielačov). Kolegovia z Brna sa venovali otázke lokalizácie, i otázkam, ktoré sa týkajú automatického sledovania polohy zdrojov. Posledná kapitola sa venuje modelovaniu systémov prostredníctvom softvérového nástroja Matlab“.
    
    Slávnostné uvedenie novej učebnice do života sa konalo dňa 6. mája 2022 v priestoroch Akademickej knižnice AOS. Krstným otcom sa stal rektor AOS doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý poďakoval autorom za prácu pri tvorbe učebnice i sponzorovi knihy - spoločnosti ERA a.s. za podporu pri jej vydaní a vyzval mladšiu generáciu na inšpirovanie sa príkladom starších kolegov.
    
    Krstilo sa veľmi netradične a to nezvyčajným nástrojom - permaktrónom. Rektor novej učebnici poprial, aby ju čo najviac študentov i kolegov čo najčastejšie bralo do rúk a pri jej študovaní si spomenuli na tých, ktorí ju napísali a venovali jej svoj čas.
    
    Blahoželáme!
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text: -sz-, foto: -lz-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (3046)