Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Pondelok 24. 06. 2024        
 Hlavná stránka
Výročné rokovanie Akademického senátu AOS

Výročné rokovanie Akademického senátu AOS
 
    Dňa 21. apríla sa v priestoroch auly Akadémie ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika (AOS) uskutočnilo výročné zasadnutie Akademického senátu AOS, cieľom ktorého bolo vyhodnotenie činností za rok 2021. Tak ako minulý rok rokovanie viedol predseda akademického senátu mjr. Ing. Jaroslav Kompan, PhD. ktorý oboznámil prítomných s aktivitami akademického senátu a skonštatoval, že aj napriek pandemickému roku AOS dokázala, že je kvalitnou vysokou školou, na ktorej pôsobia kvalifikovaní vysokoškolskí pedagógovia a zamestnanci a jej vedenie je pripravené viesť objektívnu diskusiu o vzdelávaní, vede, výskume, ale aj celkovom zabezpečení činností akadémie.
    Výročnú správu o činnosti AOS za r. 2021 predniesol rektor doc. Ing. Jozef Puttera, CSc., ktorý uvítal možnosť opäť sa stretnúť vo väčšom počte, vypočuť si povzbudzujúce slová, no dať priestor i na pomenovanie problémov, konštruktívnu diskusiu a hľadanie spoločných riešení.
    V úvode rozobral stav organizačnej štruktúry AOS k 1.1. 2022, v ktorej nastala redukcia personálu o 28 tabuľkových miest, z toho 23 pozícii sa to fyzicky dotklo. Venoval sa oblasti ľudských zdrojov na AOS, kde do 31.12. pôsobilo 74 profesionálnych vojakov a 465 kadetov. 71 zamestnancov tvorilo pedagogický personál (z toho 7 profesorov a 21 docentov) a 168 zamestnancov patrilo k podpornému personálu akadémie.
    V ďalšej časti príhovoru rektor predniesol sumár úspešných akcií akadémie za minulý rok a pripomenul ocenenia, ktoré sa podarilo získať našim kadetom. Spomenul úspešný kurz Commando vo Francúzsku, ktorého sa zúčastnili vtedajší piataci, medzinárodnú súťaž All rounder s naším víťazným tímom, spoluorganizovanie výnimočnej akcie – 100 rokov protivzdušnej obrany na Slovensku, participáciu našich kadetov na cvičeniach v gescii MO SR, akým bolo cvičenie Blonde Avalanche, medzinárodnú študentskú vedeckú konferenciu AFASTUD 2021, kde sme získali prvé dve miesta, ale i zaznamenanie pozitívneho trendu v rekonštrukcii a modernizácii infraštruktúry AOS, či zakúpenie nového softwéru Wasp na simulačné centrum alebo novú posilu vo forme elektrického vozidla Selvo S2.DCH.
    V oblasti prijímacieho konania sme zaznamenali pozitívny trend v počte podaných prihlášok (735), z toho prijatých bolo 154 študentov do 4 študijných programov. V roku 2021 ukončilo štúdium na AOS 69 študentov v 1. stupni štúdia, 136 študentov v 2. stupni štúdia a 7 študentov v 3. stupni štúdia.
    Rektor sa ďalej venoval vojenskému programu kadeta, ktorý pozostával z blokových výcvikov, či sústredených poľných výcvikov, ktoré sa žiaľ vzhľadom k pandémii častokrát konali improvizovane. Tento rok s ohľadom na situáciu na Ukrajine pribudli k výcvikom nové opatrenia súvisiace s ochranou štátnej hranice.
    Vo svojom príhovore nevynechal tri úspešne ukončené habilitačné konania doc. Ing. Júliusa Barátha, PhD., doc. Ing. Mariána Babjaka, PhD. a doc. Ing. Vladimíra Popardovského, PhD., i úspešné inauguračné konanie doc. Ing. Jána Ochodnického, PhD., ktorého v najbližšom období čaká vymenovanie za profesora prezidentkou SR.
    Poďakoval centru vzdelávania, ktoré i tento rok organizuje kariérne vzdelávanie vo vyšších počtoch, ako to bývalo v predchádzajúcich obdobiach.
    V oblasti vedy a tvorivej činnosti upozornil na fakt, že jedným z najdôležitejších kritérií hodnotenia kvality personálu je edičná činnosť, materiály určené na podporu výučby, a je preto nevyhnutné nájsť motiváciu i v tejto oblasti.
    V závere skonštatoval, že AOS splnila základné ciele a úlohy stanovené ročným plánom, hoci s prihliadnutím na problémy, ktoré nás stretli. Opakovane apeloval na cieľ získať dostatok kvalitných uchádzačov na štúdium na AOS. V oblasti ľudských zdrojov a pracovných pozícií sa síce začal proces omladzovania personálu, zatiaľ však nie dostatočne, čo je spôsobené i negatívnym trendom v znižovaní počtu zamestnancov. V roku 2021 nastúpil vo väčšej miere proces realizovania projektov z EŠF, no aj tu boli nariadené úpravy prostriedkov zo štátneho rozpočtu. Obrátil sa i na prítomných kadetov - prvákov, ktorých vyzval k svedomitému plneniu si povinností hlavne v oblasti fyzickej zdatnosti i matematických poznatkov. V závere však rektor potvrdil, že napriek negatívam sa plnenie poslania AOS podarilo realizovať, a to vďaka zodpovednému vykonávaniu pracovných a služobných povinností tak zamestnancami ako i našimi kadetmi.
    V druhej časti výročného zasadnutia akademického senátu predniesol kvestor akadémie Ing. Dušan Mesároš Správu o hospodárení AOS, v ktorej podal základné informácie o finančnej situácii, analyzoval náklady, výnosy, príjmy, ktoré boli znížené z dôvodu krátených finančných prostriedkov z MO SR v súvislosti s covid-19 a tiež otázku výdavkov, ktoré boli použité na rekonštrukciu a modernizáciu objektov AOS. V najbližšom období budú pokračovať práce na rekonštrukcii kuchynsko - jedálenského bloku, krytej plavárne, internátov, čaká nás však i rekonštrukcia výťahov na internátoch a katedrách, rekonštrukcia rozvodov vody a kanalizácie, komunikácií v priestoroch akadémie, modernizácia Klubu i športového areálu.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 3     Foto k článku 4
  
        Ďalšie fotografie   text:-sz-, foto:-ds-    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4198)