Návrat na hlavnú stránku AOS
  Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika Nedeľa 23. 06. 2024        
 Hlavná stránka

Výcvik prvákov vo vojenskej topografii
 
    Kadeti prvého ročníka študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu absolvovali v prvom semestri teóriu a niektoré cvičenia v predmete vojenská topografia prevažne dištančnou formou. Napriek protipandemickým opatreniam sa garantovi predmetu podarilo zorganizovať v dňoch 25., 26. a 28. januára 2022 praktický výcvik v teréne spojený so záverečným preskúšaním.
    
    Cieľom praktického zamestnania bolo vytvoriť a upevniť si praktické zručnosti počas pochodu s mapou a bez mapy, v orientácii v neznámom teréne, vo vykonaní topografickej orientácie ako jednej z veliteľských činností, v určovaní vlastnej polohy a polohy orientačných bodov rôznymi spôsobmi, v spracovaní bojových grafických dokumentov, zdokonaliť sa v organizácii činnosti pri príprave a vykonaní pochodu a v neposlednom rade aj zvýšiť si psychickú a fyzickú kondíciu.
    
    Uvedené zamestnanie bolo vykonané aj napriek nepriaznivému počasiu za plnej účasti kadetov, ktorí si museli poradiť so sériou úloh pripravených vyučujúcimi mjr. Miroslavom Mušinkom a mjr. Michalom Vajdom. V úvode zamestnania boli rozdelení do malých skupín. Od riadiaceho zamestnania dostali operačný rozkaz, v ktorom boli uvedené podrobnosti k plneniu úloh pod taktickým námetom. Pod časovým tlakom museli naplánovať peší presun po určených kontrolných stanovištiach, vyhodnotiť os presunu, určiť navigačné údaje ako magnetický azimut a počet dvojkrokov pre každý úsek na osi presunu. Následne kadeti vykonali presun, kde na každom kontrolnom stanovišti plnili topografické úlohy, ako napr. spracovanie bojových grafických dokumentov. Vo funkcii veliteľa mechanizovanej čaty vykonali topografickú orientáciu v teréne pre podriadených veliteľov družstiev, ktorých predstavovali spolužiaci. Poslednou hodnotenou úlohou bolo topografické pripojenie vlastného stanovišťa metódou pretínania späť.
    
    Praktické zamestnanie bolo študentmi veľmi pozitívne vnímané, o čom svedčia aj ich výpovede. „Naše nadobudnuté vedomosti sme mohli aplikovať pri pochode v okolí akadémie, a to iba s použitím topografických pomôcok a našich zdatností. Odniesli sme si veľa zážitkov, ale aj poznatkov, ktoré musíme do budúcna zlepšiť. Sme radi, že po tak dlhom čase, sme mali práve my tú možnosť vyjsť do terénu a skúsiť si, aké to je navigovať sa v neznámom teréne“, uviedla na margo praktického výcviku kadetka voj. I. st. Evelína Bobušová. Kadet voj. Dávid Kötél výcvik hodnotil nasledovne: „V dnešnom zamestnaní sme si v praxi preverili naše vedomosti z dištančného vzdelávania. Aj keď poveternostné podmienky neboli príliš priaznivé, úlohy sme zvládli. Okrem počasia nás potrápila aj neaktuálnosť topografických máp, pretože Demänová sa oproti mape rozrástla. Na záver oceňujem kolegiálny a profesionálny prístup vyučujúcich, ktorí počas zamestnania navodzovali výbornú atmosféru“. „Praktické preskúšanie z topografie bolo pre nás príjemným spestrením dištančného štúdia. Naštudovanú teóriu sme si mohli vyskúšať aj v praxi a myslím si, že nám to pomohlo lepšie pochopiť celé učivo. Popri skúške sme sa aj zabavili, takže všetci na to budeme spomínať“, vyhodnotila výcvik kadetka voj. I. st. Petronela Sinayová.
    
    Riadiaci zamestnania mjr. Miroslav Mušinka a mjr. Michal Vajda v závere vyhodnotili, že všetci kadeti a kadetky úlohy splnili, a tým naplnili aj cieľ praktického výcviku. Prevažná väčšina s výborným hodnotením. Kadetom pripomenuli, že vojenská topografia je zručnosť, ktorú je potrebné k dokonalosti naďalej rozvíjať a cibriť. Zdôraznili, že s topografiou, ako takou, sa kadeti budú stretávať aj v iných odborných predmetoch nezávisle na vojenskej odbornosti, ale aj vo svojej vojenskej praxi po úspešnom absolvovaní akadémie.
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
Foto k článku 1     Foto k článku 2
  
  text: mjr. Miroslav Mušinka, foto: mjr. Miroslav Mušinka, voj. Petronela Sinayová    
  
gen. Dr. M. R. Štefánik
 
 
  e-mail AOS  Stravovanie WEGA
 
  Facebook AOS  YouTube AOS
   NATO - SHAPE    NATO    EU    Ministerstvo Obrany OS SR    Generálny štáb OS SR    Allied command transformation
© Copyright 2008 KIS Aktualizované Untitled Document 07. júla 2023   (4197)