Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Simulačné centrum
Vás pozýva na
Medzinárodnú vedeckú konferenciu

Riešenie krízových situácií
prostredníctvom
simulačných technológií
22. októbra 2013
 
Miesto konania:
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Simulačné centrum


Konferencia sa koná pod záštitou:
brig. gen. doc. Ing. Borisa ĎURKECHA, CSc.
rektora AOS
 
Garanti konferencie:
prof. Ing. Pavel NEČAS, PhD.
zástupca Slovenskej republiky v Science and Technology Organization NATO
panelu Modelling and Simulation Group
 
doc. Ing. Marcel HARAKAĽ, PhD.
prorektor pre vedu AOS
 

    Konferencia je jedným z merateľných ukazovateľov výsledku projektu 2.2/04 spolufinancovaného v rámci Európskych štrukturálnych fondov (EŠF) z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
    Projekt sa realizuje v rámci Operačného programu výskum a vývoj (OPVaV) ako dopytovo – orientovaný projekt s názvom projektu „Vývoj metód, foriem a postupov didaktických procesov v oblasti krízového manažmentu s využitím simulačných technológií“ a s označením ITMS kódom 26220220096.
    Predmetný projekt je implementovaný v rámci Prioritnej osi 2 - Podpora výskumu a vývoja, Opatrenia 2.2 - Prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe prostredníctvom Agentúry Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU).
 
    Konferencia je súčasťou plnenia projektu VVÚ "Metodológia tvorby typových krízových scenárov pre prípravu študentov - krízových manažérov na Akadémii PZ, Akadémii OS, VŠBM v Košiciach a Pomorskej akadémie v Slupsku" Vysk 174 Akadémia PZ v Bratislave.
 
    Konferencia je pokračovaním v plnení úloh Štúdie realizovateľnosti budovania a rozvoja Simulačného centra AOS pracoviska operácií národného a medzinárodného krízového manažmentu (Číslo úlohy: AOS-4-4-3/2010-PVe 4.2.2.1 - Projekt schválený v rámci „Plánu projektov vedy a výskumu AOS“ na rokovaní Vedeckej rady AOS dňa 22. októbra 2010).
                   
 
© KIS AOS 2013                                      Aktualizované 30. 10. 2013