Doplňujúce pedagogické štúdium

     Poslanie         Aktuality         História         Pripravujeme         Fotogaléria         Dokumenty   


Vážení záujemci o štúdium v DPŠ,

oznamujeme Vám, že 1. ročník DPŠ nebude v akademickom roku 2022/23 otvorený. Tí študenti, ktorí boli vyrozumení o prijatí do DPŠ v akademickom roku 2021/22, budú v prípade znovuotvorenia DPŠ v nasledujúcom akademickom roku (predpokladaný termín začiatku štúdia - október 2023) vyzvaní na potvrdenie záujmu nastúpiť do DPŠ v danom akademickom roku.

Za vzniknuté komplikácie sa ospravedlňujeme!


      V súlade s § 65 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v závere roka boli Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR,schválené štyri programy DPŠ Akadémie ozbrojených síl, v súlade so zmenou predmetnej legislatívy, v rámci odboru Obrana a vojenstvo:

Bezpečnosť a obrana štátu

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania bezpečnostné služby, služby osobitného určenia, ochrana určených osôb a ochrana majetku, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Bezpečnosť a obrana štátu.

Elektronické zbraňové systémy

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania elektrotechnika a elektronika, doprava a telekomunikácie, technické a informačné služby v elektrotechnike, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Elektronické zbraňové systémy.

Vojenské spojovacie a informačné systémy

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania informačno—komunikačné technológie, počítačové systémy a technické a informačné služby, digitálne technológie, multimédia špeciálne technické odbory, počítačové systémy a technické a informačné služby v strojárstve a v elektrotechnike, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Vojenské spojovacie a informačné systémy.

Zbraňové systémy, zbrane a ich časti

Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pracovnej činnosti učiteľa strednej školy pre vyučovacie predmety skupiny odborov vzdelávania strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba, doprava, pošty a telekomunikácie, strojárstvo — výroba, montáž a oprava príslušných strojov a zariadení, dopravná prevádzka, obsahovo nadväzujúce na obsah študijného odboru Obrana a vojenstvo a študijného programu Zbraňové systémy, zbrane a ich časti.  


 

Štúdium schválených programov DPŠ začína v mesiaci september príslušného roku v závislosti na počte prijatých uchádzačov. Akceptované budú súhrnné prihlášky zaslané veliteľmi síl, náčelníkmi štábov a vedúcimi zamestnancami úradov a zariadení MO SR ako aj individuálne prihlášky.

 


Poplatky za štúdium:

Vzdelávanie pre zamestnancov rezortu Ministerstva obrany Slovenskej republiky je bezplatné.

Finančné náležitosti pre záujemcov o doplňujúce pedagogické štúdium, ktorínie sú zamestnanci rezortu MO SR:

Položka Suma
Poplatok za prijímacie konanie 10, - €
Poplatok za školné (jeden semester) 150, - €
Poplatok za vystavenie dokladov o ukončení štúdia 10, - €
Poplatok za opakovnú skúšku 50, - €

 Informácie o službách AOS
  • Akademická knižnica AOS - www.akaos.sk
  • Telovýchovné zariadenia - prevádzka tel. zariadení
  • Stravovacie zariadenie, kuchyňa – raňajky – 1,34 €, obed, výber spravidla z troch druhov jedál - 2,50 €, výberové jedlo 3,90 €, večera – 2,30 €
 späť   
 
© KIS AOS 2012                            Aktualizované 28. 1. 2021