Veda a výskum
 
späť
Názov projektu: Rádiometrický senzor
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/04
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/06
Zadávateľ: MO SR
Členovia riešiteľského kolektívu:   
Prof. Ing. Ján Kurty, PhD.
Prof. Ing. Zdeněk Kůs, CSc.
RNDr. František Nebus, PhD.
Ing. Mikuláš Šostronek, PhD.
Kpt. Ing. Jaroslav Marko, PhD.
Doc. Ing. Petr Malý, CSc.
Doc. Ing. Jozef Jakub, CSc.
RNDr. Emil Ondis, CSc.
Ing. Arnošt Hykel
Ciele projektu:
   Cieľom úlohy je zhrnutie najnovších teoretických poznatkov o rádiometrických senzoroch v pásme milimetrových vĺn a analýza ich možnosti využitia pre potreby OS SR.
    Funkčný laboratórny model rádiometra vo W pásme.
    Záverečná výskumná správa je uložená v knižnici AOS v L. Mikuláši
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587