Výskum a vývoj
 
späť
Názov projektu: VEGA 1/0853/13, Výskum mikroštruktúrnych, elektrických a optických vlastností polovodičovo-dielektrických systémov
Začiatok riešenia projektu (MM/YY): 01/13
Koniec riešenia projektu (MM/YY):12/15
Zadávateľ: VEGA
Členovia riešiteľského kolektívu:   
RNDr. Stanislav JUREČKA, PhD., hlavný riešiteľ, Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina
doc. Ing. Igor JAMNICKÝ, CSc., Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina
Ing. Miroslav ĎULÍK, PhD., Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina
RNDr. Róbert MENKYNA, CSc., Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina
RNDr. Peter HOCKICKO, PhD., Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina
Ing. Libor LADÁNYI, Elektrotechnická fakulta ŽU, Žilina
RNDr. Emil PINČÍK, CSc., Fyzikálny ústav SAV, Bratislava
doc. RNDr. Mária JUREČKOVÁ, PhD., Matematický ústav SAV, Bratislava
prof. Ing. Ján MUDROŇ, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Liptovský Mikuláš
Ciele projektu:
   Polovodičovo-dielektrické (p/d) systémy s ultratenkou oxidovou vrstvou (kvantové efekty, silné polia). Teoretický model vývoja mikroštruktúry, nábojových stavov, transportných procesov a optických vlastností p/d rozhraní. Experimentálny výskum morfológie rozhraní NAOS SiO2/Si systémov. Štatistický a multifraktálový model morfológie. Experimentálny výskum vývoja distribúcie Q stavov (kvantový a semiklasický model, C-V, I-V, DLTS). Experimentálny výskum optických vlastností (multivrstvové štruktúry). Numerické algoritmy (konštrukcia a riešenie teoretických modelov, optimalizácia voči experimentálnym údajom, extrakcia parametrov, multiparametrická analýzy). Vytvorenie platformy pre riešenie p/d systémov (experiment a metódy).
© KIS AOS 2010                  Aktualizované 23. 10. 2020                  Počet návštev: 19587