Vojenská farnosť sv. Jany z Arku


      Duchovná služba na Vojenskej akadémii v Liptovskom Mikuláši začala svoju činnosť 1. júla 1997.

      Farnosť Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši bola zriadená 1. mája 2004 vojenským ordinárom Mons. Františkom Rábekom.

      Slávnostná inaugurácia farnosti bola 11. mája 2004.

      Patrónkou vojenskej farnosti je sv. Jana z Arku. Na začiatku 15. storočia, motivovaná Božím hlasom, viedla francúzske vojsko proti nepriateľovi, ktorý si chcel podrobiť jej rodnú zem.
      Jana bola zradená a v roku 1431 odsúdená na smrť. Po zrevidovaní jej procesu bola uznaná za nevinnú a v roku 1920 vyhlásená za svätú. Stala sa jednou z patróniek Francúzska. Od 1. mája 2004 je aj patrónku našej vojenskej farnosti.
      Prečo práve ona? Svojou mladosťou, dynamikou a zápalom pre spravodlivosť je blízka práve mladým ľuďom. Dokázala nadchnúť vojsko pre záchranu rodnej vlasti. Jej vojna nebola preventívna, ani rafinovane sofistikovaná, ale obranná.
      Aj napriek kolíziám so svetskými, či cirkevnými autoritami zostala verná svojmu svedomiu a Bohu. Po takmer päťsto rokoch bola Jana z Arku zaradená medzi svätých.
Kiež pomáha aj nám a všetkým, ktorí ju prijímajú ako jeden z modelov cesty k Bohu.


      Kto patrí do vojenskej farnosti?
    Rímski a grécki katolíci, bez ohľadu na miesto trvalého pobytu:
  • študenti, účastníci kurzov, príslušníci a zamestnanci AOS
  • príslušníci a zamestnanci iných vojenských zariadení v LM
  • vojenskí dôchodcovia
  • rodinní príslušníci vyššie uvedených (manželskí partneri, deti - aj plnoleté a príbuzní, pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti).


      Aktivity vojenskej farnosti:

      BOHOSLUŽBY
Slávia sa podľa mesačného programu. Sv. omše vo vojenskej kaplnke sú zvyčajne v utorok, vo štvrtok a v každý prikázaný sviatok. Začínajú o 15:30 hod. Presné informácie o nich sú aj na dverách kaplnky a na výveskách. Okrem nich sa patričnej pozornosti tešia poľné omše slávené v „chrámovom“ prostredí tatranských dolín.

      SVIATOSTI
Príprava a slávenie krstu, prvého sv. prijímania, birmovania, manželstva, pomazania chorých... Požehnanie snúbencov, domov, bytov, áut...

      ADORÁCIA
Modlitbové, meditačné stretnutie, konané dvakrát za mesiac vo vojenskej kaplnke.

      STRETNUTIE NA TÉMU...
Diskusne stretnutie na duchovnú, alebo aktuálnu spoločenskú tému. Dvakrát za mesiac podľa programu.

      PORADENSTVO
Duchovné hľadanie, osobné, rodinné a vzťahové problémy riešené v stretnutiach s duchovným. „Vae soli – beda samotnému!“ Rozdelená bolesť je menšia.

      DUCHOVNÉ CVIČENIA
Zvyčajne sa konajú v pôstom a adventnom čase, na chate v blízkom okolí. Trojdňové stretnutia navštevujú aj bývalí študenti.

      POMOC ĽUĎOM V NÚDZI - CHARITA
Dvakrát do roka je organizovaná tradičná zbierka šatstva, obuvi a iných potrebných vecí pre detské domovy a domovy sociálnej núdze.

      VIANOČNÝ KOLÁČ
Pred Vianocami predávame nejaké „dobroty“. Výnos z predaja odovzdávame detským domovom.

      TURISTICKÉ AKTIVITY
Spojené s duchovným programom, gulášom a súťažami, ale aj s kadečím iným...

      POĽSKO, LURDY, RÍM
Pravidelným cieľom púti sa stáva Krakow, Čenstochova s kláštornou pevnosťou na Jasnej Hore, Wadowice a koncentračný tábor v Osvienčime. Púte do Lúrd a Ríma organizuje Ordinariát.

      DETSKÉ TÁBORY
Konajú sa vo vojenských zariadeniach Zemplínskej Šírave, alebo na Smrekovici. Majú atraktívny športovo spoločenský program s kresťanským zameraním.

      KRESŤANSKÝ PLES
Usporadúva sa zvlášť pre rodiny. Býva zdrojom radosti a upevňovania spoločenstva farnosti.

      MIKULÁŠSKE ZÁBAVNÉ POPOLUDNIE
Darčekmi sú hry, súťaže, priateľstvá a detská úprimnosť.

      AKADEM
Študenti AOS sa zúčastňujú na celoslovenskom stretnutí vysokoškolskej mládeže – AKADEM v Ružomberku.

 

 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 20. 4. 2021