Sviatosti


      Sviatosti, založené Kristom, posväcujú život človeka.
 
      Predpokladajú a posilňujú vieru, sú znakmi Božej milosti.

 
      Príprava k sviatostiam a ich realizácia sa môže uskutočniť vo vojenských, alebo v miestnych farnostiach.
 
 

      KRST
    Základ kresťanského života a brána k ostatným sviatostiam. Krst je odpoveďou človeka na Božie volanie.
    Dospelý človek môže byť pokrstený na základe osobného rozhodnutia. Príprava (katechumenát) sa deje v rámci niekoľko mesačného individuálneho programu dohodnutého s duchovným. Dospelý s krstom zvyčajne prijíma aj eucharistiu – sv. prijímanie a birmovanie.
    Pre krst detí sa vyžaduje súhlas aspoň jedného z rodičov a opodstatnená nádej, že dieťa bude vychovávané v intenciách prijatého náboženstva. Krst detí predpokladá adekvátnu prípravu rodičov a krstných rodičov.

      BIRMOVANIE
    Sviatosť kresťanskej dospelosti. Pokrstený človek (minimálne 12 ročný) prijíma dary Ducha Svätého a dokonalejšie sa spája s Cirkvou, aby dokázal ako Kristov svedok šíriť a brániť vieru. Individuálna príprava prebieha u duchovného AOS. Sviatosť udeľuje vojenský biskup. Birmovanec si vyberá birmovné meno a birmovného otca.
    „Ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5,22-23)
      Modlitba niekdajšieho birmovanca
Birmovanie si pamätám, Pane. Nespomínam si na svoje birmovné meno, ale pamätám, že som dostal hodinky. Trápne, však? Dnes však viac ako hodinky potrebujem vedieť ako hodiny svojho života zvládnuť. Potrebujem prekonať otupenosť, pesimizmus a smútok. Potrebujem vidieť ďalej, ako len po neisté limity svojej vojenskej kariéry. Duchu Svätý, oživ vo mne dary múdrosti, rozumu, rady, sily, poznania, nábožnosti a bázne voči Bohu. Oživ vo mne nadšenie, chuť do života a úsmev. Amen.

      EUCHARISTIA (sv. prijímanie)
    predstavuje jednotu pokrsteného s Bohom. Kristova obeta na kríži a v omši sú tou istou obetou. Svätá omša je centrom kresťanského života. V nej veriaci skrze Krista vzdáva Bohu najväčšiu úctu. V tejto sviatosti sa Kristus sprítomňuje premenením podstaty chleba a vína na podstatu svojho Tela a Krvi.
 
    Školopovinné deti majú možnosť prípravy na prvé sv. prijímanie v rámci vyučovania náboženstva. V opodstatnených prípadoch je možná aj individuálna príprava u vojenského duchovného.
Dospelý človek sa na sv. prijímanie pripravuje v rámci individuálneho plánu.
Jeho súčasťou je aj príprava na birmovanie. Podmienkou je krst.

      SVIATOSŤ ZMIERENIA
    Slová, skutky alebo túžby, ktoré sa nezhodujú s večným zákonom sú urážkou Boha. „Ak hovoríme, že nemáme hriech, klameme sami seba a nie je v nás pravda." (l Jn 1,8)
    Vo sv. spovedi získavame od Boha odpustenie hriechov, zmierujeme sa Cirkvou a vracia sa nám dôstojnosť Božích detí. Spoveď je možné prijať v kaplnke pred omšou, alebo po dohode s duchovným aj inde.
 
    Veriaci sa má aspoň raz do roka vyznať zo všetkých ťažkých hriechov. Ak je človek v nebezpečenstve smrti a nemá možnosť spovede, má si vzbudiť dokonalú ľútosť. Vtedy získava odpustenie hriechov aj bez spovede. Pri najbližšej spovedi sa však treba vyznať aj z takto odpustených hriechov.
 
    Vo vážnych prípadoch, v nebezpečenstve smrti (vojenská akcia) keď kňaz nemá čas na spoveď každého kajúcnika, možno použiť spoločné rozhrešenie. Od veriacich sa očakáva úmysel vyznať individuálne svoje hriechy v patričnom čase.

      Modlitba pred spoveďou
Bože, dal si mi život so všetkými mojimi schopnosťami. Viem, že sa Ti mám zodpovedať. Duchu Svätý, pomôž mi spoznať a oľutovať moje hriechy. Ježišu, pomôž mi byť úprimným. Možno to
bude nepríjemné vyznanie, ale na konci je tvoj pokoj. A ten potrebujem. Amen.

      POMAZANIE CHORÝCH
    Sviatosť, ktorá fyzicky a duševne posilňuje človeka, aby dokázal znášať utrpenia choroby alebo staroby. Prijať ju môže aj mladý človek - pred vážnou operáciou. Kňaza je možné pozvať k chorým a starým ľuďom do bytu, alebo do nemocnice.
 
    Sviatosť pomazania nemocných sa udeľuje pomazaním na čele a na rukách posväteným olejom, pričom kňaz hovorí: Týmto svätým pomazaním a pre svoje láskavé milosrdenstvo nech ti Pán pomáha milosťou Ducha Svätého. Amen. A oslobodeného od hriechov nech ťa spasí a milostivo posilní. Amen.
 
    Apoštol Jakub napísal: „Je niekto z vás chorý? Nech si zavolá starších Cirkvi a nech sa nad ním modlia a pomažú ho olejom v Pánovom mene. Modlitba s vierou uzdraví chorého a Pán mu uľaví, ak sa dopustil hriechov, odpustia sa mu."

      SVIATOSŤ MANŽELSTVA
    Manželská zmluva medzi pokrstenými sa utvára ako celoživotné spoločenstvo, zamerané na dobro manželov, na prijatie a výchovu deti. Na základe povolenia biskupa je možné uzavrieť manželstvo aj s príslušníkom inej cirkvi, alebo s nepokrsteným.
    Prípravu na manželstvo a predmanželskú náuku treba nahlásiť u duchovného aspoň štyri mesiace pred svadbou. Sobášny obrad sa môže sláviť vo vojenskej kaplnke AOS, v kostole sv. Mikuláša v Liptovskom Mikuláši, alebo v mieste bydliska snúbencov. Cirkevný obrad je platný aj pre občiansku oblasť.

    Požehnanie snúbencov - obrad, ktorý sa môže sláviť ako výraz zodpovednej prípravy na manželstvo a ako forma prosby o Božiu pomoc pre ich spoločný život.
 
    Modlitba snúbencov
Otče, máme sa navzájom radi. Ďakujeme ti, že si nás stvoril jedného pre druhého a usmernil, aby sme sa našli. Daj, nech pravdivo poznávame svoje hodnoty, nech ich vieme oceniť. Nech však poznáme aj svoje nedostatky a dokážeme sa s nimi vyrovnať. Pomôž nám zodpovedne sa rozhodnúť. Daj nám dar sebaovládania, aby sme vo vzájomnej úcte došli k manželstvu.


      SVIATOSŤ KŇAZSTVA
 
    Udeľuje posvätnú moc pre službu veriacim.
 
    Obsahuje tri stupne: biskupský, kňazský a diakonský.
 
    Okrem kritiky nezostaňme kňazom dlžní ani modlitbu za to, aby svoje poslanie napĺňali v intenciách Krista.
 

    Modlitba za kňaza
Ježišu, prosím ťa za všetkých tvojich kňazov, za tých, ktorí pracujú doma alebo v cudzine, za mladých, aj starých. Predovšetkým ťa prosím za našich vojenských kňazov. Aj napriek kňazskej vysviacke zostávajú iba krehkými ľuďmi. Ježišu, drž si ich blízko pri svojom Srdci a hojne ich aj nás požehnávaj teraz i vo večnosti. Amen.

      POHREBNÉ OBRADY
    Napriek tomu, že pohreb nie je sviatosťou, Cirkev nás pozýva k pohrebným obradom, kde odporúča mŕtveho Bohu a ohlasuje večný život.
    Kresťanský zmysel smrti sa vníma vo svetle veľkonočného tajomstva smrti a vzkriesenia Ježiša Krista. Kresťan má svoju smrť spájať s Ježišovou a hľadieť na ňu ako na vstup do večného života. Kresťania od prvopočiatku uctievali pamiatku mŕtvych a prinášali za nich obety, aby očistení mohli dosiahnuť večnú radosť.
    Cirkevný pohreb sa môže realizovať aj v kombinácii s vojenským, či občianskym obradom.
 
    Modlitba vojaka
Bože, vypočuj ma! Vraveli mi, že neexistuješ,
a ja som im ako hlupák veril.
Ale včera večer som v jame po granáte uvidel tvoje nebo.
Zrazu som si uvedomil, že mi luhali.
Je zvláštne, že som sa musel dostať až do tohto pekla, aby som mal čas vidieť tvoju tvár!
Strašne ťa mám rád... to som chcel, aby si vedel.
O chvíľu tu bude hrozná bitka. Ktovie?
Možno k tebe dnes večer prídem.
Nebývali sme dobrými priateľmi a ja sa pýtam, môj Bože,či ma budeš čakať pri dverách.
Pozri, takto tu plačem! Práve ja začnem fňukať!
Keby som ťa len bol poznal skôr...
Poďme! Musím už ísť. Keď som sa s tebou stretol, už sa nebojím zomrieť.
Dovidenia!

(Modlitba nájdená v batohu vojaka, ktorý zomrel v r. 1944 v bitke pri Montecassino.)


      OTÁZKY:
  -  Je možné mať po uzavretom civilnom sobáši po rokoch aj cirkevný?
  -  Kto môže byť krstným, alebo birmovným otcom?
  -  Môže sa v kostole sobášiť nepokrstený s pokrstenou?
  -  Môže mať sobáš katolík s moslimom?
  -  Môže po rozvode ísť veriaci k sv. prijímaniu?
 
V osobných rozhovoroch s duchovným sa môžu rozobrať aj zložitejšie životné okolnosti.
 
 
© KIS AOS 2009                                    Aktualizované 20. 4. 2021