Vojenský ordinariát

      Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov - vojenská diecéza pre katolíckych veriacich vznikol 1. marec 2003
      Ordinariát OS OZ je postavený na úroveň ktorejkoľvek inej diecézy na Slovensku. Bol vytvorený, podobne ako v ďalších 33 krajinách, pre veriacich v Ozbrojených silách a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky.
      Na čele ordinariátu je ordinár – biskup. Jemu sú k dispozícii vojenskí duchovní a duchovní ozbrojených zborov.

      Obyvateľstvo Slovenska (r. 2001):
				Počet obyvateľov  5 379. 455
				Počet veriacich    4 521. 550
				Rímskokatolíci    3 708. 120
				Evanjelici          372. 860
				Gréckokatolíci      219. 830
				Reform. Cirkev      109. 735
				Pravoslávni         50. 360
				Svedkovia Jehovovi   20. 630
				Nezistené          160. 560
				Bez vyznania        697. 310
Prieskum medzi študentmi AOS (NAO) za posledných 5 rokov (priemer):	
				Veriaci 	   80 %
				Hľadajúci	   11 %
				Neveriaci	    9 %

      Z Charty francúzskej duchovnej služby:
 
„...vojak tým, že sa dal do služby svojej vlasti prekročil svoje osobné záujmy. Musí sa pripravovať žiť aj mimoriadne situácie, najmä keď je konfrontovaný s krajnou núdzou a so smrťou. Táto špecifickosť je hlavným „raison d´etre“ vojenskej duchovnej služby. Ich rodiny musia tiež znášať podmienky a život, ktoré sú vlastné vojenskému záväzku: absencia a úzkosť generovaná účasťou na zahraničných operáciách, geografické vykorenenie...“


 • Fínsko - evanjelicko-luteránski duchovní, zamestnávateľom je štát.
 • Írsko - nijaké iné riešenie, ako duchovní v armáde nemôže armádnemu personálu alebo väzňom zaistiť plné a slobodné praktizovanie náboženstva.
 • Taliansko - vojenskí kapláni sú navrhovaní vojenským biskupom a menovaní dekrétom prezidenta republiky. Kapláni sú zamestnancami štátu, majú rovnaké podmienky ako ostatní dôstojníci.

 •       Duchovná služba v ozbrojených silách:
   
 • Rakúsko - Vojenskí duchovní sú menovaní biskupom na základe dohody s ministrom obrany. Evanjelickú duchovnú službu vedie evanjelický vojenský superintendent. Pripravuje sa aj islamská vojenská duchovná služba.
 • Poľsko – asi 260 katolíckych duchovných.
 • Nemecko - Vojenskí kapláni nenosia uniformu a nemajú hodnosti; problémy s činnosťou v misiách.
 • Španielsko - majú vojenskú hodnosť.
 • Francúzsko - duchovná služba katolícka, protestantská a židovská. Vojenský duchovný nemá hodnosť; povinný zdraviť generálov, vzájomne sa zdraví s inými dôstojníkmi a poddôstojníkmi, vydáva rozkazy len svojmu personálu. (asi 180 katolíckych kňazov)

 •       Do vojenského ordinariátu patria:
  1. katolícki veriaci (rímski a grécki):
  2. príslušníci a zamestnanci (OS OZ) a zamestnanci príslušných orgánov štátnej správy, ktorí v nich vykonávajú službu;
  3. ich rodinní príslušníci, manželskí partneri, deti, a to aj plnoleté, pokiaľ bývajú v spoločnej domácnosti, ako aj príbuzní, ktorí s nimi bývajú v spoločnej domácnosti; poslucháči škôl OS a OZ;
  4. pacienti a personál zdravotníckych a sociálnych zariadení príslušných orgánov štátnej správy;
  5. trvalo vykonávajúci službu v štruktúrach ordinariátu, ktorú im zveril ordinár;
  6. osoby vo výkone väzby, výkone trestu odňatia slobody, zadržané, alebo zaistené.
  7.  
  Uvedení majú právo aplikovať svoje duchovné požiadavky prostredníctvom vojenských duchovných na svojich útvaroch, alebo v mieste svojho bydliska.

        Ordinariát OS a OZ SR
   

   

        Vikariát OS SR

   

        Kontakty:
   
  Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zborov Slovenskej republiky
  Nám. 4. apríla 20
  900 33 Marianka
   
  Ordinár – vojenský biskup OS SR
  Mons. František Rábek
   
  Generálny vikár Ordinariátu OS a OZ SR
  Kutuzovova 8
  832 47 Bratislava

   
  © KIS AOS 2009                                    Aktualizované 20. 4. 2021