Úvod
 
 
   Počítačové modely a simulácie podporujúce cvičenia CAX - Computer Assisted eXercises - (Počítačovo podporované cvičenie) tvoria základ aktivít centra.
   Pracoviskom pre simuláciu krízových situácií zameraných na riešenie úloh v oblasti výskumu a vývoja je možné namodelovať konkrétny krízový stav, krízovú situáciu s prepojením na konštruktívnu simuláciu. Následne je možné hľadať, získať a overiť predpokladané optimálne riešenia v oblasti bezpečnosti, riešenia krízových situácií, znižovania úrovne rizík vzniku krízových situácií, stavov a zvyšovania efektivity pri ich riešení a efektívnom riadení.
   Pracoviskom LETVIS je realizovaná príprava a vykonanie praktických výcvikov, vrátane simulácie neobvyklých a extrémne záťažových situácií pre rozvoj a udržiavanie praktických zručností príslušníkov riadenia letovej prevádzky OS SR.
 
Ciele a úlohy Simulačného centra AOS
  • Realizácia výskumných a vývojových aktivít v oblasti simulovania a modelovania krízových situácií a stavov na národnej a medzinárodnej úrovni
  • Realizácia vzdelávania a výcviku veliteľov a štábov
  • Realizácia vzdelávania a výcviku RLP
  • Realizácia streleckého výcviku
  • Príprava kadetov a frekventantov kariérnych kurzov
  • Informovanosť
  • Koordinácia, príprava CAX
  • Tvorba scenárov, spolupráca v oblasti vzdelávania a výcviku, zabezpečenie cvičení, vytváranie „reality“ procesov, korektnosti činnosti modelov
  • Domestifikácia simulačných technológií
  • Technická podpora
 
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021