História
 
 
  Začlenením SR do programu Partnerstvo za Mier (PfP - Partnership For Piece), začala byť poskytovaná Armáde SR konzultačná pomoc v oblasti modelovania a simulácií.

  V roku 1997 vydala ASR rozhodnutie o budovaní centier simulačných technológií (CST) na Vojenských Akadémiách v Liptovskom Mikuláši a v Košiciach s úmyslom zvýšenia efektivity vzdelávania na vojenských vysokých školách na Slovensku.

 
  V roku 1999 sa začala na základe rozhovorov s Kanceláriou pre obrannú spoluprácu (Office of Defense Cooperation, ODC) veľvyslanectva USA v Bratislave spolupráca s americkým Veliteľstvom pre simuláciu a modelovanie (STRICOM) a firmou SAIC (hlavný dodávateľ z USA). Tieto inštitúcie ponúkli a rozvrhli projekt budovania centier simulačných technológií v ASR. Na základe dokumentu „Koncepcia modelovania a simulácie do roku 2010“ vydaného Strediskom strategických štúdií MO SR podala ASR v tom istom roku žiadosť vláde USA o pridelenie projektu budovania CST. V roku 2000 bolo vládou USA schválené pridelenie projektu budovania CST pre ASR.
  ASR v spolupráci so slovenskou firmou LYNX (subdodávateľ na Slovensku) otvorila v septembri 2000 Centrum simulačných technológií (CST) na Vojenskej leteckej akadémií v Košiciach, a neskôr 15. novembra 2000 CST na Vojenskej akadémií (VA) v Liptovskom Mikuláši. Základ programového vybavenia obidvoch CST tvoril systém ModSAF. Podstatou simulácií na vojenskej pôde bolo vykonávanie vojenských cvičení za predpokladu zníženia nákladov na materiál, personál a prostriedky, ktoré by sa inak museli investovať na poľný výcvik. Hlavným cieľom bolo zvýšiť kvalitu prípravy veliteľov a štábov na splnenie skutočnej bojovej úlohy. Pre zabezpečenie vybudovania a prevádzky CST v Liptovskom Mikuláši bol vytvorený pracovný tím pod vedením doc. Ing. Jána Jakubka, CSc. a plk. Ing. Ľubomíra Galbu. Pod ich vedením centrum vykonalo jednak prvé skúšobné cvičenia, ale aj cvičenia pre jednotky ASR na úrovni prápor/krídlo a brigáda/základňa. Firma SAIC poskytla zahraničného konzultanta a poradcu Franka Mc Clellana, ktorý pomáhal pri príprave, podpore a vyhodnotení cvičení konaných do roku 2002. CST na VA v Lipt. Mikuláši spadalo pod Oddelenie automatizácie velenia, ktorého náčelníkom bol pplk. Ing. Emil Vido.
 
 
  V novembri roku 2001 bola dodaná novšia verzia systému ModSAF, ktorá je označená OTB 1.0.
 
  V r. 2002 bol simulačný systém rozšírený pre potreby PVO a bol doplnený simulátorom komunikačnej prevádzky a prostriedkami pre videotelekonferenciu. Taktiež bola urobená úprava grafického rozhrania OTB 1.0 do slovenského jazyka.
 
  Dňom 1. 1. 2003 vzniklo samostatné Centrum simulačných technológií a informatiky (CSTaI). Cieľom centra bolo v spolupráci s partnermi nepretržite modernizovať technologické vybavenie tak, aby zodpovedalo požiadavkám na výcvik a vzdelávanie v OS SR. Od septembra 2003 sa CSTaI zmenilo na Taktické simulačné a vzdelávacie centrum (TSVC), ktoré prešlo do podriadenosti Centra kariérneho rozvoja (CKR) Vojenskej akadémie. Jeho riaditeľom sa stal pplk. Ing. Jozef Švec, PhD. TSVC sa podieľalo na rozvoji informačného a riadiaceho systému školy vo väzbe na informačný systém OS SR. Okrem simulácií zabezpečovalo centrum prevádzku počítačových sietí školy, poskytovalo služby správcu siete a participovalo na analytickej a projekčnej činnosti školy.
 
  Na základe zákona č. 455/2004 Z.z. došlo s účinnosťou od 1. 9. 2004 k zrušeniu Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši. Právnymi nástupcami zrušenej Vojenskej akadémie v Liptovskom Mikuláši sa stali Národná akadémia obrany maršala Andreja Hadíka (NAO) a Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika (AOS). TSVC po zrušení Vojenskej akadémie pripadlo delimitačným protokolom Národnej akadémii obrany maršala Andreja Hadíka a zároveň došlo k jeho premenovaniu na Centrum simulačných technológií (CST). Organizačne zostalo CST zaradené pod CKR. V roku 2004 bola verzia OTB 1.0 simulačného nástroja nahradená vyššou verziou OTB 2.0. Do simulačného nástroja boli dopracované špeciálne moduly pre ženijné, logistické, chemické a biologické jednotky. Bol doplnený editor streľby pre pozemné a vzdušné jednotky, vytvorený modul aktívneho maskovania pre bojové vozidlá a boli rozšírené úlohy pre delostreleckú, mínometnú a raketometnú podporu.
 
  Od polovice roku 2005 do konca roku 2006 sa šéfom CST stal pplk. Ing. Ľubomír Ažaltovič. V roku 2005 bola do OTB pridaná nová úloha pre ukladanie mínových polí, úloha pre vytvorenie obranného valu a úloha pre prieskum, ktorá umožňuje zameranie cieľa, alebo pozície na mape. Pre protilietadlové jednotky bola doplnená úloha na zobrazenie identifikátora kruhového obrazu (IKO).
 
  V rámci reorganizácie sa dňa 1. 11. 2006 CST pretransformovalo na Skupinu simulačných technológií (SST), ktorá bola organizačne začlenená pod Centrum výcviku a inštruktáže (CVI) CKR NAO. Jej hlavným cieľom zostalo zabezpečovanie vykonávania počítačom podporovaných cvičení a participácia na príprave vojenských profesionálov v rámci kariérnych kurzov. Simulačný nástroj OTB 2.0 bol nahradený vyššou verziou OTB 2.5. Zároveň bola do OTB 2.5 pridaná úloha, ktorá rieši prenos a liečbu infekcie, nové grafické označenia pre potreby nácviku veliteľov a štábov pri operáciách nevojenského charakteru a bol doplnený model pre šírenie chemických oblastí a ich detekcia.
 
  Začiatkom roku 2007 sa vedúcim SST stáva mjr. Ing. Peter Dubjel. Okrem plnenia doterajších úloh sa novým cieľom SST stáva v spolupráci s krízovým manažmentom realizovať cvičenia zamerané na nevojenské operácie, ako odstraňovanie škôd po prírodných katastrofách, demonštrácie a záchranárske akcie. K tomuto cieľu boli do OTB 2.5 doplnené úlohy pre jednotlivcov zamerané na mierové operácie a teroristické útoky.
 
  Dňom 1. 9. 2008 nadobudol účinnosť zákon č. 144/2008 o zrušení Národnej akadémie obrany maršala Andreja Hadika a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým prešli práva a povinnosti z NAO na AOS. Týmto dňom bolo zrušené CVI a SST prešlo organizačne pod Oddelenie komunikačných a informačných služieb (OddKIS) do štruktúry AOS. Na SST bol do užívania uvedený štatistický nástroj pre podporu vyhodnocovania priebehu cvičenia. V septembri 2008 bolo vykonané prvé súčinnostné cvičenie, do ktorého boli realizačne zapojené dve simulačné centrá: SST Akadémie ozbrojených síl v Liptovskom Mikuláši a Odbor simulačných technológií v Spoločnom bojovom výcvikovom centre (SBVC) na Lešti. Vykonaním tohto cvičenia vznikla platforma, ktorá vytvorila podmienky pre prepojenie rovnakých simulačných prostredí za predpokladu kompatibilných simulačných nástrojov a dostatočnej šírky dátového spojenia.
 
  V prvej polovici roku 2009 nahradil doterajšieho vedúceho skupiny mjr. Dubjela v jeho funkcii pplk. Ing. Dušan Konôpka. V priebehu roka sa SST presťahovala do nových priestorov, čím sa kvalitatívne i kvantitatívne zlepšili podmienky práce jej príslušníkov. Zároveň skupina prevzala počítačový strelecký trenažér pre výcvik streľby z ručných zbraní PT – 95/MIL, strelecký trenažér pre výcvik streľby z ručných zbraní TEST – 1, ktoré umožňujú streľbu z miesta na pevné ciele a trenažér pre streľbu zo zbraní bojových vozidiel a delostrelectva TEST – 2. Tieto strelecké trenažéri slúžia na nácvik streľby kadetov, vojenských, ale aj policajných profesionálov. Simulačný systém konštruktívnej simulácie OTB 2.5 bol modifikovaný pre potreby simulácie EOD tímov, ktorého hlavnou úlohou je zneškodňovanie a likvidácia výbušnín a munície. Taktiež bola zreálnená simulácia zranení jednotlivcov a simulácia poskytovania zdravotníckej pomoci. Do simulácie boli pridané nové moduly pre podporu stabilizačných operácií ako patrolovanie, agresívne správanie davu, útok psa, kontrolný bod a šírenie záplav.
 
  V roku 2010 sa SST pretransformovala cez Vzdelávacie a simulačné centrum na Simulačné centrum (SC), ktorého vedúcim starším dôstojníkom sa stal mjr. Ing. Vladimír Andrassy. Organizačne bolo SC začlenené pod Úsek prorektora pre vedu.
  Do prevádzky bol uvedený virtuálny simulátor riadenia letovej prevádzky LETVIS. Jeho hlavnou úlohou je príprava a vykonanie výcviku príslušníkov riadenia letovej prevádzky (RLP) OS SR vrátane simulácie neobvyklých a extrémne záťažových situácií pre rozvoj a udržanie ich praktických zručností. V rámci skvalitnenia komunikácie cvičiacich jednotiek na konštruktívnej simulácii bol vytvorený nový systém komunikácie na báze IP telefónov s využitím ich zapojenia do konferenčných hovorov simulujúcich komunikačné kanály.
 
  V roku 2011 sa pplk. Ing. Vladimír Andrassy, PhD. stal riaditeľom SC.
  Vďaka riešeniu vedeckých a výskumných projektov sa SC v nasledujúcich rokoch úspešne rozrástlo. Rok 2011 bol charakterizovaný nákupom a inštaláciou 10 ks rekonfigurovateľných virtuálnych simulátorov (RVS) v priestoroch SC. Pracovisko bolo vybudované z finančných prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. RVS predstavujú počítačové zariadenia, ktoré imitujú základné funkcie vojenskej i nevojenskej techniky so zachovaním podstatných vlastností a funkcií potrebných pre taktický výcvik. Môžu byť rekonfigurované na rôzne typy bojovej, či nebojovej techniky. Slúžia na rozvoj taktických schopností, komunikácie a súčinnosti v rámci osádky vozidla i cvičiacej jednotky. Doterajší komunikačný systém bol rozšírený o komunikáciu s virtuálnymi simulátormi, z dôvodu zreálnenia priebehu cvičenia typu CAX, podporovaného OTB 2.5, s virtuálnymi simulátormi. Aplikácia OTB 2.5 bola rozšírená o nové moduly zakopávania sa jednotlivcov a ich zoskupení, došlo k odlíšeniu detonácií delostreleckej a mínometnej paľby a bolo doplnené nové grafické používateľské prostredie na zadanie parametrov pre simuláciu záplav.
  V rámci využitia súpravy terčových otočných zariadení AirTEC T300 bolo v priestoroch autoparku vybudované modulárne cvičisko pre nácvik streľby v uzavretých priestoroch.
 
  Zvýšili sa počty vykonávaných cvičení, rozšíril sa počet cvičiacich jednotiek. SC získalo Osvedčenie o prevádzkovej spôsobilosti Simulačného centra vojenského riadenia letovej prevádzky. V roku 2013 a 2014 na základe Záverečnej správy o posúdení výcvikového zariadenia spracovanej MO ČR bol poskytovaný výcvik príslušníkom RLP Armády ČR. Simulátor LETVIS bol rozšírený o 3D zobrazovací prvok pre výcvik RLP na pozícii „TWR“ (veža).
 
  22. októbra 20013 bola SC organizovaná medzinárodná vedecká konferencia zameraná na „Riešenie krízových situácií prostredníctvom simulačných technológií“. Z konferencie bol vydaný zborník vedeckých prác obsahujúci 30 odborných príspevkov.
 
 
  Rok 2015 bol charakterizovaný masívnym rozšírením spôsobilostí SC. Úspešným spracovaním projektov v rámci štrukturálnych fondov EÚ bola v priestoroch SC vybudované špeciálne laboratórium Ochrany kritickej infraštruktúry (virtuálna strelnica STING) a špeciálne laboratórium pre verifikáciu a simuláciu informačných a bezpečnostných ohrození (LVSIBO).
  STING je určený pre intenzívny výcvik jednotlivcov a malých skupín v streľbe z ručných zbraní na rôznom stupni výcviku. Základnou funkciou je zabezpečiť podmienky na vykonanie prípravy a uskutočnenia strelieb z ručných zbraní.
  LVSIBO podporuje simuláciu špecializovaných entít výkonného prvku subjektov zabezpečujúcich riešenie krízovej situácie (vojakov, príslušníkov hasičského a záchranného zboru, policajného zboru a záchrannej zdravotnej služby). Je prepojené s vybudovanou infraštruktúrou SC a umožňuje vykonávanie cvičení v rámci „federácie simulácii“.
 
  V uvedenom období sa SC aktívne zapájalo do projektov riešených v prospech MO SR, spoločných projektov s Akadémiou policajného zboru v Bratislave (národné, medzinárodné) a aktivít smerujúcich k zvýšeniu povedomia o simulačných technológiách (národné a medzinárodné výstavy, konferencie, cvičenia).
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021