Výcviková organizácia pre RLP
 
 Úvod  Simulátor  Výcvik  Referencie  Aktivity  Personál
 

Úvod


 

  V roku 2010 bol v Akadémii Ozbrojených síl inštalovaný simulátor riadenia letovej prevádzky, ktorého výstavba je rozdelená do niekoľkých krokov, tak aby v konečnej fáze spĺňal požiadavky kladené na simulátor typu real High – fidelity Simulator. Výcvik realizovaný prostredníctvom reálneho certifikovaného simulátora poskytuje komplexnú funkcionalitu pre výcvik personálu vzdušných síl OS SR. Tými sú nielen radaroví riadiaci letovej prevádzky, ale i vežoví a radaroví riadiaci, operátori vzdušných síl a piloti samotní.
 
  Cieľom je vybudovanie komplexného výcvikového strediska pre výcvik RLP OS SR, ktoré bude zárukou kvalitného a komplexného pracoviska, kde bude možné vykonávať rôznorodý výcvik, dodržaním medzinárodne platných štandardov a predpisov, ale i výcviku orientovaného na miestne podmienky, vrátane krátkodobých kurzov s dôrazom na praktický výcvik, ktorý sa stane základom prípravy RLP.
 
  Hlavnou úlohou výcviku realizovaného prostredníctvom reálneho simulátora RLP je organizačné zabezpečenie počiatočného výcviku, výcviku na stanovišti a pokračovacieho výcviku, vrátane simulácie neobvyklých a extrémne záťažových situácií pre rozvoj a udržiavanie praktických zručností príslušníkov RLP OS SR. Takýto praktický výcvik je nevyhnutný na udržanie návykov riadiacich a ich ďalšie zdokonalenie nielen na základe skúseností, ale nakoniec i vychádzajúc z odporúčaní programov EUROCONTROL.
 
  Architektúra systému tohto Sim Mil je modulárna tak, aby nevznikli obmedzenia počtu pseudopilotov, na sebe nezávislých paralelne bežiacich cvičení a spôsoboch vstupu/výstupu údajov.
 
  Simulátor je určený pre výcvik na nasledujúcich typoch pracovísk riadenia letovej prevádzky a navádzania vzdušných síl OS SR:
 • riadiaci letovej prevádzky sektoru OAT na oblastnom stredisku riadenia letovej prevádzky ACC,
 • riadiaci letovej prevádzky na pracovisku veža (TWR),
 • radarový riadiaci lietania a riadiaci pristátia na pracovisku radarcentrum (RC),
 • letovod navádzacieho stanovišťa na pracovisku centrálneho miesta navedenia.

  Výcviková organizácia poskytuje jedno pracovisko pre každé z uvedených stanovíšť riadenia letovej prevádzky, s možnosťou hlasovej komunikácie po pozemných linkách, simulovaných vzdušných rádiových sieťach a alternatívnym zariadením typu Frequentis.
 
  Simulovaná vzdušná situácia je generovaná simulátorom, kde okrem simulačných, technických a archivačných sofistikovaných prvkov sú k dispozícii nasledujúce moduly:
 • moduly pseudopilotov,
 • moduly inštruktorov,
 • moduly pre plánovanie vojenskej letovej prevádzky,
 • moduly pre vytvorenie objektívnej dokumentácie o priebehu cvičenia, vrátane vyhodnotenia hlasovej korešpondencie.

  Doplnkovým určením centra je poskytnutie nasledujúcich funkcionalít pre systémy, resp. pracovné stanice typu LETVIS používaných vzdušnými silami OS SR:
 • overovanie pri aktualizácii konfigurácie systému (napr. rozdelenia vzdušného priestoru), zmenách v procesingu radarových dát alebo plánovacích letových dát, úpravách softvérového vybavenia - pred ich zavedením do reálnej prevádzky,
 • vývoj a overovanie zmien užívateľského rozhrania,
 • technické, záťažové a spoľahlivostné testy a overovanie funkčnosti pri inovácii a upgrade pracovných staníc.
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021