Konštruktívna simulácia
 
Použitie počítačových modelov
 
 
Konštruktívna simulácia slúži k príprave a výcviku veliteľov a dôstojníkov štábov. Predstavuje simuláciu, pri ktorej sú simulovaní ľudia, technika, či štruktúry jednotiek zobrazované na mapách. Vytvárajú tak prostredie pre overovanie rozhodovacieho procesu veliteľa a reálnosť naplánovaných fáz operácií z časového a priestorového hľadiska. Počítačový program simuluje procesy a javy v reálnom, alebo špecifikovanom čase a prostredí. Cieľom je dosiahnuť u cvičiacich dojem vykonávania skutočných operácií a činností, ako keby boli uskutočňované v reálnom prostredí a v reálnych podmienkach.
 
   Prezentácia OneSAF 
 
 
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021