Cvičenia

 ROK 2006 späť
 

Afirmačné CAX "IRON DAGGER"

Termín konania:  12. 11. - 16. 11. 2006
Cvičiaci: 12. mpr Nitra
Riadiaci: 1.mb Topoľčany
Hodnotiaci tím: VePS, CUBIC team
Téma:  Prápor ako súčasť mnohonárodnej brigády nasadenej do operácie NATO na podporu mieru v zahraničí..
Cieľ: Preveriť dosiahnutý stupeň interoperability s dôrazom na:
 • zvládnutie činnosti veliteľa a štábu práporu pri riadení jednotiek počas operácie v medzinárodnom zoskupení
 • schopnosť veliteľa práporu a kľúčového personálu riadiť činnosť jednotiek v anglickom jazyku
 • zvládnutie plánovania a vydávania ďalších úloh (FRAGOs) počas vedenia operácie
 • zvládnutie ujasnenia a analýzy novej úlohy obdržanej v priebehu operácie od nadriadeného v anglickom jazyku
 • schopnosť štábu získavať, analyzovať a odovzdávať informácie získané počas boja aj v anglickom jazyku
 • schopnosť veliteľa a štábu spracovať a podať hlásenia o situácií vojsk podľa štandardov NATO v anglickom jazyku
 • schopnosť veliteľa a štábu viesť rádiovú prevádzku v súlade so zásadami medzinárodnej prevádzky na technických spojovacích prostriedkoch aj v anglickom jazyku.
 

Predafirmačné CAX "IRON DAGGER"

Termín konania:  23. 10. - 26. 10. 2006
Cvičiaci: 12. mpr Nitra
Riadiaci: 1.mb Topoľčany
Hodnotiaci tím: VePS, CUBIC team
Téma:  Prápor ako súčasť mnohonárodnej brigády nasadenej do operácie NATO na podporu mieru v zahraničí..
Cieľ:  Pripraviť sa na afirmačné cvičenie v mesiaci november 2006.
 

CAX "DKAVŠ 2006"

Termín konania:  15. 6. - 16. 6. 2006
Cvičiaci: príslušníci kurzu VODK
Riadiaci: veliteľ kurzu VODK
Téma:  Stretný boj peších rôt.
Cieľ:  Reálne vyskúšanie si možností simulačného centra v praxi.
 

CAX "DOBRÉ SUSEDSTVO 2006"

Termín konania:  6. 6. - 9. 6. 2006
Cvičiaci: profesionálni vojaci - účastníci kurzov z ČR a Rakúska, príslušníci kurzov ZVŚK a VVŠK NAO
Riadiaci: veliteľ kurzu VVŠK
Téma: Nasadenie bojovej skupiny na odvrátenie regionálneho ozbrojeného konfliktu.
Cieľ: Precvičiť činnosť mnohonárodného štábu pri plánovaní a nasadení bojovej skupiny do priestoru operácie.
 

CAX "CHANGE 2006"

Termín konania:  9. 5. - 12. 5. 2006
Cvičiaci: mpr LEVICE
Riadiaci: ľb TOPOĽČANY
Téma: Činnosť práporu v priestore zodpovednosti s prechodom na konflikt vysokej intenzity
Cieľ: Zladiť štáb práporu pri vykonávaní obranného boja s cieľom spomaliť postup protivníka.
 

CAX "SPOLOČNÉ ÚSILIE 2006"

Termín konania:  10. 4. - 13. 4. 2006
Cvičiaci: ľb TOPOĽČANY
Riadiaci: ľb TOPOĽČANY
Téma: Brigáda v oblasti nasadenia v rámci PZ SOZ mimo územia SR.
Cieľ: Zdokonaliť cvičiaci štáb z plánovania a riadenia činnosti brigády pri nasadení do operácie podľa štandardov NATO, ako aj zdokonaliť štáb v spracovávaní operačných dokumentov v anglickom jazyku .
 

CAX "KRIVAN SUMMIT 2006"

Termín konania:  2. 4. - 6. 4. 2006
  24. 7. - 27. 7. 2006
  27. 11. - 29. 11. 2006
Cvičiaci: príslušníci kurzu JSOC 7, JSOC 8, JSOC 9
Cieľ: Oboznámiť študentov JSOC s možnosťami simulačného systému OTB SAF s možnosťou praktického vyskúšania na úrovni práporného cvičenia. V rámci cvičenia vykonali príslušníci CST prednášky o možnostiach simulačného systému OTB SAF v anglickom jazyku.
 

CAX "VÍCHOR 2006"

Termín konania:
  22. 2. - 23. 2. 2006
  22. 3. - 23. 3. 2006
  24. 4. - 27. 4. 2006
  30. 5. - 31. 5. 2006
  23. 11. - 24. 11. 2006
Cvičiaci: rmo ROŽŇAVA
Riadiaci: veliteľ rmo ROŽŇAVA
Téma: Opakované cvičenia zamerané na riadenie paľby oddielu na podporu obrannej operácie.
Cieľ: Precvičiť štáb oddielu v riadení paľby, preskúšať vybraných funkcionárov v plnení individuálnych palebných úloh.
 

CAX "ĎUMBIER 2006"

Termín konania: 23. 1. - 24. 1. 2006
Cvičiaci: ZVŠK
Téma: Nasadenie mechanizovanej brigády v zostave SOZ na riešenie krízovej situácie ozbrojeného regionálneho konfliktu.
Cieľ:
 • Zvládnuť spracovanie bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní operácie na úrovni brigáda.
 • Zvládnuť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa brigády v jednotlivých etapách plánovacieho procesu.
 • Zdokonaliť činnosť pri praktickej realizácii vykonávania rekognoskácie štábom brigády,
 • Zvládnuť metodiku plánovacieho procesu na taktickej úrovni velenia a riadenia.
 • Zdokonaliť činnosť cvičiacich v skupinách štábov mechanizovanej brigády a leteckej základne počas plánovacieho procesu.
 • Zladiť jednotlivé fázy plánovacieho procesu.
 • Zdokonaliť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia operácie podporovanej CST.
 • Zladiť činnosť jednotlivých oddelení štábu brigády pri plánovaní a riadení všestranného využitia jednotiek bojových síl, síl bojovej podpory a síl bojového zabezpečenia počas presunov a vedenia operácie.
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021