Cvičenia

 ROK 2007 späť
 

CAX "SITNO 2007"

Termín konania:   6. 11. - 8. 11. 2007
Cvičiaci: príslušníci kurzu ZVŠK
Riadiaci: pplk. Ing. Ľubomír PETRILA
Téma:  Útok mechanizovaného práporu po presune z hĺbky.
Cieľ:
1. Zvládnuť spracovanie bojových dokumentov (grafické, písomné) potrebných pri plánovaní operácie na úrovni prápor.
2. Zvládnuť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa práporu v jednotlivých etapách plánovacieho procesu.
3. Zvládnuť metodiku prípravy prepočtov bojových možností podporujúcich rozhodnutie veliteľa.
4. Zdokonaliť činnosť cvičiacich v skupinách štábov práporov počas plánovacieho procesu na úrovni prápor.
5. Zladiť jednotlivé fázy plánovacieho procesu.
6. Zdokonaliť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia bojovej činnosti.
7. Zladiť činnosť jednotlivých skupín štábu práporu pri plánovaní a riadení všestranného využitia jednotiek bojových síl, síl bojovej podpory a síl bojového zabezpečenia počas presunov a vedenia boja v rámci štábu.
8. Zdokonaliť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia bojovej činnosti podporovanej CST.
 

CAX "VLACHY 2007"

Termín konania:   22. 10. a 25. 10. 2007
Cvičiaci: krízový štáb okresu Liptovský Mikuláš
Riadiaci: prednostka Obvodného úradu Liptovský Mikuláš
Téma:  Organizácia, riadenie a vykonávanie záchranných prác po vzniku mimoriadnej udalosti spojenej s únikom nebezpečnej látky.
Cieľ:
1. Precvičiť činnosť riadiacich orgánov Obvodného úradu Liptovský Mikuláš a obcí Vlachy a Ľubeľa pri riadení a vykonávaní záchranných prác počas mimoriadnej situácie s dôrazom na ochranu obyvateľstva formou evakuácie a ukrytia podľa spracovaných plánov v postihnutej oblasti, pričom cvičiaci organizovali a vykonávali aktivity smerujúce k zastaveniu úniku nebezpečnej látky, v súčinnosti s riadiacimi orgánmi, zložkami integrovaného záchranného systému a ďalšími subjektmi.
 

CAX "ZOBOR 2007"

Termín konania:   15. 10. - 19. 10. 2007
Cvičiaci: 2. plrsk Nitra
Riadiaci: 2. plrsk Nitra
Téma:  Ochrana a obrana objektu osobitnej dôležitosti pred možným leteckým teroristickým útokom.
Cieľ:
1. Precvičiť spracovanie bojových dokumentov,
2. Precvičiť prípravu podkladov pre rozhodnutie veliteľa,
3. Precvičiť činnosť štábu počas plánovacieho procesu,
4. Precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri organizovaní pochodu,
5. Precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri organizovaní zaujatia palebných postavení,
6. Precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri organizovaní bojového zabezpečenia,
7. Precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri plnení úlohy ochrany vzdušného priestoru,
8. Precvičiť činnosť veliteľov jednotiek pri vzniku neočakávaných situácií počas presunu a bojovej činnosti.
 

CAX "MEDIK 2007"

Termín konania:   12. 9. - 14. 9. 2007
Cvičiaci: Vojenská nemocnica Ružomberok
Riadiaci: Vojenská nemocnica Ružomberok
Téma:  Zdravotnícke zabezpečenie práporu v obrane.
Cieľ:
1. Precvičenie rozhodovacieho procesu náčelníka práporného obväziska pri vedení obrannej činnosti práporu.
2. Precvičiť metodiku triedenia a odsúvania ranených z bojiska.
 

CAX "VZDUŠNÝ MOST 2007"

Termín konania:   3. 9. - 7. 9. 2007
Cvičiaci: dlk Kuchyňa
Riadiaci: dlk Kuchyňa
Téma:  Plánovanie a použitie síl a prostriedkov dopravného leteckého krídla pri plnení úloh taktickej leteckej dopravy a obrany vlastných síl.
Cieľ:
1. Zladiť činnosť štábu pri plánovaní operácii leteckej logistickej podpory, leteckej zdravotníckej evakuácie a pri plnení špeciálnych úloh.
2. Zdokonaliť cvičiacich funkcionárov štábu a veliteľov pri plnení úloh leteckej dopravy, špeciálnych úloh a realizovaní bojového zabezpečenia letiska.
 

CAX "CBRN FUTURE 2007"

Termín konania:  2. 7. - 4. 7. 2007
Cvičiaci: prrchbo Rožňava
Riadiaci: prrchbo Rožňava
Téma:  Plánovanie a nasadenie síl a prostriedkov na odstraňovanie následkov po únikoch toxických chemických látok a nebezpečných chemických látok.
Cieľ:
1. Precvičiť a zladiť štáb práporu rchbo Rožňava v plánovaní nasadenia síl na odstraňovanie následkov po úniku toxických priemyselných chemických a rádioaktívnych látok,
2. zladiť štáb práporu rchbo v príprave podkladov do jednotlivých brífingov,
3. zvládnutie činnosti veliteľa a štábu práporu pri riadení jednotiek počas plnenia odborných úloh.
 

Nácvik riadenia paľby "ŽELEZNÝ OBLÚK 2007"

Termín konania:  11. 6. - 15. 6. 2007
Cvičiaci: rmo Rožňava
Riadiaci: rmo Rožňava
Téma:  Palebná podpora počas operácie 1. mb.
Cieľ: Preveriť a zdokonaliť prácu všetkých funkcionárov rmo pri riadení paľby.
 

Nácvik riadenia paľby " STEEL RAIN 2007"

Termín konania:  5. 6. - 7. 6. 2007
Cvičiaci: zmshdo Michalovce
Riadiaci: zmshdo Michalovce
Jazyk: anglický
Téma:  Riadenie paľby oddielu na podporu útočnej operácie.
Cieľ: Nácvik riadenia paľby
 

Spoločné medzinárodné Slovensko - České cvičenie "CIMIC 2007"

Termín konania:  28. 5. - 6. 6. 2007
Cvičiaci: CIMIC AČR, CIMIC OS SR, CIMIC PS OS SR, PrV OS SR
Riadiaci: J3 GŠ OS SR
Jazyk: anglický
Téma:  Plánovanie použitia síl pri riešení krízových situácií.
Cvičenie rozdelené do dvoch častí :
- STX - od 29. do 30.5.2007 - Bojové operácie
- FTX - od 31.5. do 6.6.2007 - Stabilizačné operácie a podporné operácie
Cieľ:
 • Precvičiť činnosť CIMIC tímov na taktickej a operačnej úrovni.
 • Zdokonaliť cvičiacich v príprave podkladov, kalkulácií a príspevkov do plánovacích dokumentov a informačných správ hlavných funkcionárov.
 • Precvičiť činnosť príslušníkov CIMIC pri riešení krízových situácií v spolupráci z mimovládnymi organizáciami, štátnou a miestnou samosprávou.
 

Taktické cvičenie "ORION 2007"

Termín konania:  14. 5. - 18. 5. 2007
Cvičiaci: LZ Prešov
Riadiaci: LZ Prešov
Téma:  Plánovanie použitia síl pri riešení krízových situácií.
Cieľ:
  Pre veliteľstvo a štáb:
  1. Zladiť činnosť štábu A 4155 pri plánovaní operácie.
  2. Zdokonaliť cvičiacich funkcionárov štábu A 4155 a veliteľov posádok v plnení úloh prieskumu, prepravy, lokalizácie a likvidácie požiarov, eliminácie činností polovojenských a teroristických skupín v súlade so základnými operačnými postupmi v mierovej operácii.
  3. Pripraviť príslušníkov štábu a cvičiacich veliteľov na plnenie úloh spojených s účasťou v mierových operáciách s využitím SST.
  Pre cvičiacich veliteľov posádok:
  1. Preveriť a zdokonaliť cvičiacich veliteľov posádok vo vedení operácií na podporu mieru.
 

KŠN "WILD HORSE 2007"

Termín konania:  19. 3. - 22. 3. 2007
Cvičiaci: 11. mpr MARTIN
Účastníci: 1.mb TOPOĽČANY, rmo ROŽŇAVA, CUBIC team
Téma:  11.mpr útok z chodu.
Cieľ:
  Pre veliteľstvo a štáb:
  • precvičiť štáb a veliteľov 11.mpr v riadení útočnej činnosti
  • zladiť činnosť štábu pri zmene situácií a vydávaní FRAGO pre podriadené jednotky
  • precvičiť vedenie útočnej činnosti v súčinnosti s pridelenými prvkami CS nadriadeného stupňa
  Pre veliteľov jednotiek :
  • preveriť a zdokonaliť cvičiacich veliteľov jednotiek vo vedení bojovej činnosti;
 

CAX "VVŠK TATRY 2007"

Termín konania:  13. 3. - 15. 3. 2007
Cvičiaci: príslušníci kurzu VVŠK
Téma:  Nasadenie bojovej skupiny na odvrátenie regionálneho ozbrojeného konfliktu.
Cieľ:
 • zdokonaliť činnosť účastníkov cvičenia vo velení a riadení v priebehu vedenia operácie podporovanou SST,
 • preveriť schopnosť štábu a veliteľstva EU BG v reagovaní na incidenty menšieho rozsahu a zrealizovať operáciu na vyriešenie krízovej situácie,
 • zvládnuť spracovanie dokumentácie na vedenie rozohranej operácie EU BG
 • .
 • vyhodnotiť činnosť jednotlivých študentov zaradených do štábu EU BG pri plánovaní a riadení jednotiek bojových síl, jednotiek bojovej podpory a jednotiek bojového zabezpečenia počas vedenia operácie.
 

KŠN "LION PEACE DEFENCE 2007"

Termín konania:  12. 2. - 15. 2. 2007
Cvičiaci: 13. mpr LEVICE
Účastníci: 1.mb TOPOĽČANY, CUBIC team
Téma:  Mechanizovaný prápor pri vykonávaní operácií na podporu mieru
Cieľ:
 • zladiť štáb práporu pri riadení a plánovaní mierových operácií v zmysle stanovených štandardov
 • precvičiť štáb v rozhodovacom procese v priebehu zaujímania priestoru zodpovednosti a vykonávanie stabilizačnej operácie
 • preveriť štáb práporu zo spôsobilosti podávania hasení v zmysle STANAG
 • zlepšiť úroveň spracovania dokumentov a grafického vyjadrovania
 • zvýšiť spôsobilosť spracovania dokumentácie v anglickom jazyku
 

CAX "VODK 2007"

Termín konania:  23. a 25. 1. 2007
Cvičiaci: príslušníci kurzu VODK
Téma:  Pešia čata v boji.
Cieľ:
  Po ukončení cvičenia musí byť každý kadet schopný
 1. na základe obdržanej úlohy ujasniť si úlohu, zhodnotiť situáciu a spracovať rozhodnutie veliteľa čaty
 2. vykonať rekognoskáciu, na jej základe zhodnotiť svoje rozhodnutie a zapracovať nové poznatky do rozhodnutia veliteľa čaty
 3. na základe rekognoskácie a upresneného rozhodnutia spracovať BR veliteľa čaty
 4. riadiť bojovú činnosť čaty a orientovať sa na bojisku počas boja, riešiť vzniknuté situácie a prijímať rozhodnutia
 
späť
 
© KIS AOS 2011                            Aktualizované 25. 1. 2021